wersja mobilna | kontakt z nami

Synergy RTOS

Numer: Listopad/2017

Układy wbudowane często wykonują skomplikowane zadania. Jeżeli stopień skomplikowania jest bardzo duży, to programistom jest łatwiej podzielić wykonywane zadanie na małe wątki i uruchomić pod systemem czasu rzeczywistego RTOS. Dla procesorów Synergy firma Renesas dostarcza RTOS dystrybuowany pod nazwą ThreadX. Pokażę na prostym przykładzie, w jaki sposób wykonać w środowisku e2studio projekt wspierający programowanie pod kontrolą ThreadX. Do przeprowadzania testów zostanie użyty moduł ewaluacyjny ARIS EDGE firmy ARRIS.

Pobierz PDF

rys1Nowy projekt tworzymy standardowo: Fil ’ New ’ Synergy Project. Po nadaniu nazwy projektu (Aris_RTOS) i o wyborze typu procesora, wersji biblioteki SSP, kompilatora GCC ARM itp. w dwóch pierwszych oknach Project Configuration wybieramy szkielet i zaznaczamy opcję aris_edge1 BSP, jak na rysunku 1. Ten szkielet projektu został wcześniej zdefiniowany przeze mnie. Można również zaznaczyć uniwersalny szkielet BSP. Praca pod kontrolą ThreadX wymaga dodania niezbędnych systemowych plików źródłowych. Można to zrobić ręcznie, ale dużo lepszym pomysłem będzie zlecenie tej czynności konfiguratorowi wbudowanemu w e2studio. W tym celu otwieramy perspektywę Synergy Configurator i klikamy na zakładkę BSP.

W oknie właściwości (Properties) klikamy na RTOS being used i z rozwijanej listy wybieramy ThreadX, tak jak to zostało pokazane na rysunku 2. Teraz, kiedy konfigurator już „wie”, że ma konfigurować projekt do pracy z ThreadX, można dodawać wątki zadania do wykonania. Każdy wątek to funkcja zawierająca pętlę nieskończoną while(1) {}. Funkcje wątków mogą zależnie od systemu RTOS mieć jakieś argumenty. W konfiguratorze e2studio wątki definiuje się bardzo prosto. Otwieramy zakładkę Threads i w oknie Threads klikamy na ikonkę dodawania (z zielonym plusem). Po dodaniu wątku w oknie właściwości zmieniamy jego nazwę adekwatnie do wykonywanego zadania. Ja zmieniłem nazwę na LED Thread, ponieważ wątek będzie miał za zadanie sterowanie diodą LED. Zmieniłem też nazwę symbolu na led_thread. Ta nazwa pojawi się potem w kodzie i warto również powiązać ją z wykonywanym zadaniem.

rys2Ponieważ naszym zadaniem jest pokazanie konfiguracji projektu do pracy pod systemem RTOS, to przykładowa aplikacja będzie nieskomplikowana. Program będzie cyklicznie gasił i zapalał niebieską diodę LED3 po każdym naciśnięciu przycisku SW1 na module ewaluacyjnym. Podłączenie diod LED i styku SW1 do linii portów zostało pokazane na rysunku 3. Dioda LED3 jest dołączona do linii portu P113. Żeby ta linia mogła sterować diodą LED3, trzeba ją skonfigurować jako wyjściowy port GPIO. Można to zrobić z poziomu konfiguratora e2studio po wybraniu zakładki Pins (rysunek 4). Styk SW1 jest połączony z linią przerwania zewnętrznego IRQ6 (linia portu P301). Ta linia musi być skonfigurowana w zakładce Pins, tak jak to zostało pokazane na rysunku 5.

Każde naciśnięcie SW1 ma powodować zgłoszenie przerwania. Każde przerwanie trzeba skonfigurować i obsłużyć przez napisanie procedury obsługi. Konfigurację przerwania, a przerwania zewnętrznego w szczególności można wykonać za pomocą konfiguratora. Najpierw dodajemy do wątku moduł drivera obsługującego przerwanie zewnętrzne, jak na rysunku 6.

rys3Konfiguracja przerwania jest wykonywana we właściwościach drivera:

- Priorytet 2.
- Kanał 6 (IRQ6).
- Wyzwalanie opadającym zboczem.
- Włączenie cyfrowego filtra drgań styku.
- Nazwa procedury obsługi external_irq6_callback – włączenie mechanizmu callback.

Parametry konfiguracji właściwości zostały pokazane na rysunku 7. Jeżeli w zakładce Callback okna Properties drivera IRQ zamiast opcji NULL wpiszemy jakąś swoją nazwę, to konfigurator zdefiniuje prototyp funkcji o tej nazwie wywoływanej w momencie zgłoszenia przerwania. Argumentem tej funkcji jest wskaźnik na strukturę zawierającą między innymi informacje o zdarzeniach dotyczących zmiany stanów na linii P301. Użytkownikowi pozostaje tylko napisać tę swoją funkcję, umieścić ją w programie źródłowym i testować tam zdarzenie przyciśnięcia SW1. Ta funkcja musi być formalnie zdefiniowana zgodnie z wymaganiami biblioteki SSP, tak jak to zostało pokazane na listingu 1. Nazwa procedury: irq6_callbacki, została nadana w oknie Callback zakładki properties drivera przerwania IRQ6 (rys. 7).

Jak pamiętamy, nasz program ma cyklicznie zapalać i gasić diodę LED po każdym naciśnięciu przycisku SW1. Do tego celu wykorzystamy zdefiniowany już mechanizm zgłaszania przerwania od zmiany stanu SW1 oraz semafor. Semafor dodajemy z poziomu konfiguratora, jak pokazano na rysunku 8. W oknie właściwości nadajemy swoją nazwę semafora – ja nazwałem go sw1_semaphore. Teraz projekt jest skonfigurowany i po kliknięciu na Generate Project Content zostaną wygenerowane odpowiednie pliki. W katalogu src zostały umieszczone pliki źródłowe hal_enty.c i led_thread_entry.c przeznaczone do edytowania przez użytkownika (rysunek 9). Oczywiście, konfigurator dodaje również pliki jądra RTOS, ale nimi nie będziemy się zajmować.

rys4Na listingu 2 pokazano plik Led_thread_entry.c. Ten plik trzeba teraz zmodyfikować, aby zmieniał stan diod, czekając na aktywowanie semafora. Umieścimy tam też procedurę obsługi przerwania, która aktywuje semafor po naciśnięciu przycisku SW3. Pokazano to na listingu 3.

Działanie programu jest bardzo proste. O stanie diody LED (zapalona lub zgaszona, decyduje wartość wpisana do zmiennej level (zainicjowana na wartość 1). Funkcja biblioteki warstwy HAL g_ioport.p_api –> pinWrite zmienia stan linii portu w zależności od wartości zmiennej level. Potem zmienna level zmienia swój stan na przeciwny i program jest zatrzymywany na semaforze sw1_semaphore do czasu jego zwolnienia. Zwolnienie semafora jest wykonywane w procedurze przerwania zewnętrznego IRQ6 zgłaszanego po naciśnięciu przycisku SW1. W pętli nieskończonej ponownie jest wpisywana wartość zmiennej level do rejestrów portu P113 i stan diody LED zmienia się na przeciwny. Potem program zatrzymuje się na semaforze i cały cykl jest wykonywany ponownie. Pozostaje teraz skompilowanie projektu, zapisanie kodu wynikowego do pamięci Flash mikrokontrolera i sprowadzenie poprawności działania.

rys5Pokazaliśmy tu konfigurowanie projektu do pracy z systemem RTOS ThreadX. Przy takim postepowaniu konfigurator pakietu e2studio sam zadba o konfigurację RTOS oraz o dołączenie bibliotek potrzebnych do pracy ThreadX. Użytkownik może również z poziomu konfiguratora dodawać swoje wątki oraz semafory, kolejki i inne. Zależnie od potrzeb można dodawać i konfigurować drivery oraz realizować obsługę przerwań z wykorzystaniem mechanizmu callback. Sam przykład cyklicznego zaświecania i gaszenia diody LED został całkowicie podporządkowany pokazaniu konfiguracji projektu z ThreadX i z tego powodu nie jest przewodnikiem po programowaniu w środowisku RTOS.

Tomasz Jabłoński, EP

 

Uwaga: pełny tekst artykułu oraz rysunki są dostępne w pliku PDF.

Pozostałe artykuły

Lampy 6SN7 i ECC99 w stopniu sterującym wzmacniacza

Numer: Listopad/2017

Wśród wielu lamp stosowanych w aplikacjach stopni sterujących wzmacniaczy akustycznych wyróżnić można dwie popularne grupy. Pierwsza to znane od lat, mające wielu fanów ich "czarującego dźwięku" wysokonapięciowe 6SN7 różnych producentów, w tym z rosyjskim odpowiednikiem 6N8S (6H8C), a grupa druga to podobne do siebie niskonapięciowe - rosyjska 6N6P i słowacka ECC99. Lampa słowacka różni się od rosyjskiej wysokim dopuszczalnym ...

Laboratorium pomiarowe elektronika na bazie Raspberry Pi 3 oraz Analog Discovery 2

Numer: Październik/2017

Żadnego elektronika nie trzeba przekonywać, jak ważne dla niego jest posiadanie na wyposażeniu swojego warsztatu podstawowych narzędzi pomiarowych. Zgromadzenie różnych przyrządów i koszty z tym związane to jedna sprawa, a ilość miejsca, które muszą zająć, to kolejny ważny problem. Tylko nieliczni mają wydzielone całe pomieszczenie na uprawianie swojego hobby. Rozwiązaniem opisywanego problemu może być zastosowanie komputera ...

Amazon Alexa. Instalowanie i obsługa głośnika Echo Dot

Numer: Wrzesień/2017

W artykule poświęconym asystentce głosowej Alexa zaprezentujemy produkowany przez firmę Amazon głośnik Echo Dot. Opiszemy sposób skonfigurowania głośnika i instalacji umiejętności Skills oraz praktyczne przykłady użycia wbudowanej w głośnik asystentki głosowej Alexa.

Drony - wielowirnikowce

Numer: Sierpień/2017

Na pytanie, czym są drony i na jakiej zasadzie działają, można odpowiedzieć dosłownie w kilku zdaniach. Innowacyjna technologia dronów stale ewoluuje, zaś spore środki finansowe zapewniane przez duże koncerny skutkują coraz bardziej zaawansowanymi konstrukcjami wprowadzanymi na rynek dosłownie co kilka miesięcy. W tym artykule omówimy technologię UAV (Unmanned Aerial Vehicle), bazując na jednym z najbardziej popularnych modeli dostępnych ...

Robotyka w małej skali

Numer: Sierpień/2017

Branża robotyki dynamicznie rozwija się od wielu lat, ale skojarzenia ze słowem "robot" będą istotnie różne, w zależności od osoby, którą o tę tematykę zapytać. I choć zdecydowana większość przychodów w branży robotyki pochodzi z urządzeń w żadnym stopniu nieprzypominających robotów z filmów SF, wiele wskazuje na to, że niebawem ta sytuacja może się mocno zmienić. Pokazujemy, w jaki sposób najszybciej zaangażować się ...

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Listopad 2018

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym