Układ MPU w mikrokontrolerach STM32

Układ MPU w mikrokontrolerach STM32
Pobierz PDF Download icon

Większość rozbudowanych mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M3/4 (w tym z rodziny STM32) ma zintegrowany układ MPU (Memory Protection Unit) umożliwiający ograniczenie dostępu do wybranych regionów pamięci przez nieuprzywilejowany kod. W przeciwieństwie do układu MMU (Memory Management Unit) występującego w procesorach aplikacyjnych, MPU nie dostarcza mechanizmu pamięci wirtualnej, a jedynie zapewnia podstawową ochronę wybranych regionów pamięci fizycznej.

Jednostkę MPU można użyć do poprawienia niezawodności systemów wbudowanych. Można to osiągnąć poprzez:

 • Rozdzielenie kodu i danych systemu operacyjnego od aplikacji użytkownika.
 • Ochronę danych pomiędzy aplikacjami.
 • Zabezpieczenie wybranych fragmentów kodu przed zapisem.
 • Wykrywanie nieprawidłowości w działaniu programu np. przepełnienie stosu.

Najprostszym sposobem wykorzystania MPU jest wykrywanie dostępu do pamięci za pomocą pustego wskaźnika (NULL), lub wykrywanie przepełnienia stosu. Nie wymaga to dużych zmian w systemie oprócz włączenia jednostki ochrony pamięci.

Separacja aplikacji użytkownika od systemu jest bardziej skomplikowana i wymaga większych nakładów pracy, oraz uwzględnienia w systemie obecności MPU. Na przykład wymaga zapewnienia mechanizmu dostępu do wspólnych obszarów pamięci (pamięć dzielona), czy wymusza wykonywanie wywołań systemowych za pomocą instrukcji SVC.

Dodatkowo ograniczenia samego MPU nakładające restrykcje na rozmieszczenie chronionych obszarów w ściśle określonych miejscach pamięci powoduje, że rozwiązanie to przy obecnym trybie działania MPU nie jest zbyt wygodne.

Podstawy ochrony pamięci przez MPU

Rysunek 1. Procesor może znajdować się w jednym z dwóch trybów wykonywania kodu

Dla przypomnienia, architektura ARMv7m (w stosunku do architektury ARMv7a) ma uproszczony model programowy (rysunek 1). Procesor może znajdować się w jednym z dwóch trybów wykonywania kodu: Thread mode (wówczas procesor wykonuje program główny) lub Handler mode (procesor wykonuje procedurę obsługi wyjątku).

Dodatkowo procesor w danym momencie może znajdować się w jednym z dwóch trybów uprzywilejowania: privileged zarezerwowanym dla systemu operacyjnego, oraz user zarezerwowanym dla aplikacji użytkownika. Gdy procesor znajduje się w trybie wykonywania kodu programu (thread), wówczas może pracować z uprawnieniami użytkownika user lub z uprawnieniami uprzywilejowanymi privileged.

Podczas wykonania kodu obsługi wyjątku procesor zawsze pracuje na poziomie uprzywilejowania privleged. Procesor znajdujący się w trybie thread i poziomie uprzywilejowania privileged, może przejść do poziomu uprzywilejowania user poprzez zmianę bitu 0 w rejestrze CONTROL. Zmiana z poziomu uprzywilejowania user na poziom privileged może nastąpić jedynie w wyniku wystąpienia wyjątku lub wywołania instrukcji SVC, służącej do realizacji wywołań systemu operacyjnego.

Domyślnie w trybie uprzywilejowania user dostęp do rejestrów znajdujących się w przestrzeni SCS (System Control Space) jest zablokowany i odwołanie się do nich spowoduje wystąpienie wyjątku. Jednak dostęp do pozostałych obszarów pamięci RAM czy Flash pozostaje nieograniczony.

Tabela 1. Domyślna mapa pamięci

Aby umożliwić w pełni konfigurowalna ochronę obszarów pamięci w architekturze ARMv7m wykorzystuje się jednostkę ochrony pamięci MPU. Zapewnia ona ochronę poprzez definicję regionów pamięci, którym można przypisać odpowiednie atrybuty ochrony, w zależności od poziomu uprzywilejowania procesora, oraz zdefiniować sposób działania pamięci cache. Domyślnie po restarcie jednostka ochrony pamięci jest wyłączona, a procesor korzysta z domyślnej mapy pamięci przedstawionej w tabeli 1.

Bez włączonej jednostki ochrony pamięci praktycznie cała pamięć jest dostępna dla obu poziomów uprzywilejowania z wyłączeniem obszaru rejestrów systemowych E0000000-E00FFFFF dostępnych jedynie z poziomu privileged. Bit XN (Execute Never) służy do wyłączenia możliwości wykonywania kodu w wybranej puli adresowej, i w przypadku domyślnej mapy pamięci bit ten ustawiony jest jedynie dla przestrzeni rejestrów układów peryferyjnych.

Po włączeniu jednostki MPU mapę pamięci możemy podzielić na 8 indywidualnie konfigurowalnych regionów. Dodatkowo dla trybu uprzywilejowania privileged, możemy włączyć dodatkowy domyślny region o najniższym priorytecie (-1), który jest tożsamy z domyślną mapą pamięci.

Wykorzystanie regionu domyślnego zapewnia dostęp systemowi operacyjnemu do całego obszaru pamięci bez konieczności indywidualnej konfiguracji dodatkowych regionów, których jest stosunkowo niewiele.

Dostęp do regionu pamięci, który nie jest zdefiniowany, lub do którego dostęp jest niedozwolony powoduje wygenerowanie wyjątku Memory Management Fault.

Rysunek 2. Jeśli żądany adres znajduje się w obszarze zdefiniowanym przez regiony 2 i 3 nachodzące na siebie, uprawnienia skonfigurowane w regionie 3 będą miały pierwszeństwo nad uprawnieniami z regionu 2

Każdy region ma priorytet, przez co regiony mogą nachodzić na siebie. W takim wypadku pierwszeństwo ma region o najwyższym numerze. Na przykład, jeśli żądany adres znajduje się w obszarze zdefiniowanym przez regiony 2 i 3 nachodzące na siebie, uprawnienia skonfigurowane w regionie 3 będą miały pierwszeństwo nad uprawnieniami z regionu 2 (rysunek 2). Najniższy priorytet ma region domyślny (-1), który jest dostępny jedynie z poziomu uprzywilejowania privileged. Jeśli procesor znajduje się w trybie user, dostęp do tego obszaru spowoduje wystąpienie wyjątku.

Każdy z ośmiu dostępnych regionów konfigurowalny jest za pomocą bazowego rejestru adresowego MPU_RBAR oraz rejestru atrybutów i rozmiaru MPU_RASR i ma następujące atrybuty:

 • Numer regionu (Rejestr RBAR).
 • Adres bazowy regionu (Rejestr RASR).
 • Atrybuty oraz rozmiar regionu (Rejestr RASR).

Obszar zajmowany przez region determinowany jest przez bity rejestru adresowego ADDR określające adres początkowy oraz bity SIZE i SRD w rejestrze RASR, określające rozmiar. Niestety z definicją rozmiaru regionu wiąże się przykre ograniczenie wynikające z tego, że rozmiar regionu definiowany jest przez 5 bitów SIZE zgodnie ze wzorem 2(SIZE+1) oraz dodatkowo adres bazowy regionu musi być wyrównany w pamięci do wielkości regionu. Na przykład, jeśli wielkość regionu jest równa 64 kB, adres bazowy również musi być podzielny przez 64 kB, co stanowi to istotną trudność w zarządzaniu pamięcią przez system operacyjny.

Jeśli rozmiar regionu jest większy niż 128 bajtów, może on zostać podzielony 8 dodatkowych podregionów, które mogą być indywidualnie wyłączane za pomocą 8 bitów rejestru SRD (Subregion disable). Każdy z 8 bitów SRD odpowiada za 1/8 regionu. Ustawienie poszczególnych bitów powoduje, że dany obszar pamięci odpowiadający za dany fragment regionu będzie z niego wyłączony.

Tabela 2. Prawa dostępu w zależności od uprzywilejowania procesora

Najistotniejszymi atrybutami z punktu widzenia użytkownika są atrybuty praw dostępu do regionu AP (Access Permission), określające uprawnienia. Umożliwiają one niezależne zdefiniowanie praw dostępu w zależności od poziomu uprzywilejowania procesora według tabeli 2.

Oprócz poziomu uprawnień dla danego regionu istotny jest również bit XN (Execute Never) zabraniający wykonywania instrukcji z danego obszaru pamięci, co umożliwia implementację mechanizmu ochrony przed przepełnieniem bufora.

Poza uprawnieniami dostępu możemy za pomocą dodatkowych bitów S, C, B, oraz TEX określić zachowania pamięci cache oraz skonfigurować sposób współdzielenia pamięci. Z uwagi na to że mikrokontrolery STM32 z rdzeniem Cortex-M3/4 nie posiadają pamięci cache oraz pracują w trybie jedno-procesorowym ustawienia te mają jedynie wpływ na buforowanie zapisu i ewentualnie na kontroler pamięci.

Biblioteka obsługi MPU w systemie ISIX

Mimo iż jednostka ochrony pamięci jest stosunkowo prostym układem z niewielką ilością rejestrów konfiguracja poszczególnych regionów jest stosunkowo skomplikowana. Szczególnie, jeśli chcemy konfigurować obszary z wykorzystaniem wyłączania podregionów (bity SRD).

Aby zapewnić maksymalnie uproszczoną konfiguracją biblioteka libstm32 w systemie ISIX została uzupełniona o wsparcie dla układu MPU. Jest ona wykorzystywana przez system do zapewnienia podstawowej ochrony pamięci polegającej na wykrywaniu przepełnienia stosu, oraz próby dostępu do danych przez wskaźnik pusty.

Biblioteka może być również wykorzystana samodzielnie w aplikacjach niekorzystających z systemu i ma nieskomplikowane API składające się z kilkunastu funkcji. Najistotniejszą częścią biblioteki jest funkcja mpu_set_region_size służąca do konfiguracji wybranego regionu void mpu_set_region_size( uint32_ t region, uintptr_t addr, size_t len, uint32_t flags );.

Jako argument region należy podać numer regionu (0...7). Jako addr należy podać adres początkowy regionu, jako argument len należy podać wielkość danego regionu. Jako parametr flags należy przekazać flagi służące do konfiguracji regionu. Dla uproszczenia biblioteka zapewnia szereg predefiniowanych flag:

 • Zestaw flag MPY_RGN_PERM służy do ustawienia uprawnień do regionu dla trybu uprzywilejowania privileged oraz user według następujących kombinacji:
  • MPU_RGN_PERM_PRV_NO_USR_NO - dostęp zabroniony.
  • MPU_RGN_PERM_PRV_RW_USR_NO - dostęp tylko z poziomu privileged.
  • MPU_RGN_PERM_PRV_RW_USR_RO - tylko do odczytu z poziomu user.
  • MPU_RGN_PERM_PRV_RW_USR_RW - pełen dostęp.
  • MPU_RGN_PERM_PRV_RO_USR_NO - odczyt tylko z poziomu privileged.
  • MPU_RGN_PERM_PRV_RO_USR_RO - tylko do odczytu.
 • Flaga MPU_RGN_PERM_NX jest wykorzystywana do wyłączenia możliwości wykonywania kodu w danym regionie.
 • Flaga MPU_RGN_PERIPH lub MPU_RGN_MEMORY określa, czy dany obszar będzie traktowany jako obszar urządzeń peryferyjnych, czy jako region zwykłej pamięci. Definicję te zawierają odpowiednią kombinację flag TEX, oraz B, C odpowiedzialnych za pamięć cache oraz współdzielenie obszarów pamięci.
 • Ustawienie flagi MPU_RGN_ENABLE lub MPU_RGN_DISABLE określa czy wybrany region jest aktywny.

Funkcja na podstawie przekazanego rozmiaru dobierze rozmiar SIZE oraz ustawi bity subregionów SRD w taki sposób, aby żądany region był równy lub większy niż żądana wielkość przekazana za pomocą argumentu len. Oprócz możliwości konfiguracji i włączenia lub wyłączenia danego regionu mamy możliwość włączenia lub wyłączenia samego układu MPU, za pomocą funkcji:
void mpu_enable( uint32_t config );
void mpu_disable(void);

Funkcja włączająca MPU przyjmuje kombinację flag MPU_CONFIG_PRIV_DEFAULT włączającą domyślną mapę pamięci (region -1) dla trybu uprzywilejowanego, oraz MPU_CONFIG_HARDFLT_NMI włączającą mapę domyślną dla obsługi wyjątku hard fault, lub MPU_CONFIG_NONE powodującą wyłączenie regionu domyślnego.

Do wykrywania obecności układu MPU podczas działania programu możemy wykorzystać funkcję uint32_t mpu_get_region_count(void);. Funkcja ta zwraca liczbę dostępnych regionów. W przypadku, gdy zwracana jest wartość jest równa zero jednostka MPU jest niedostępna. Wywołanie funkcji związanych z MPU powinno być realizowane przy wyłączonych przerwaniach, (np. za pomocą instrukcji cpsid i), aby podczas manipulacji obszarami regionów nie aktywowało się żadne przerwanie.

Bardzo popularnym mechanizmem w funkcjach zwracających wskaźnik do obiektu/struktury jest zwracanie wartości specjalnej NULL/nullptr (0) w przypadku wystąpienia błędu. Często zdarzają się sytuację, w których wskaźnik zwracany przez funkcję nie jest prawidłowo sprawdzany i następuje próba zapisu/odczytu za pomocą pustego wskaźnika.

W mikrokontrolerach STM32 dodatkowo nie pomaga fakt, iż obszar 0x00000000 w mapie pamięci stanowi alias dla pamięci Flash znajdującej się pod adresem 0x08000000. O ile instrukcja wykonująca zapis pod adres zerowy spowoduje wygenerowanie wyjątku, o tyle instrukcja odczytu spowoduje odczytanie danych z początku pamięci Flash, cco może powodować ujawnienie błędu w miejscu zupełnie innym niż wystąpiła przyczyna. Aby zapobiec takiej sytuacji możemy wykorzystać jeden z regionów MPU do zablokowania możliwości dostępu do obszaru znajdującego się w początkowej części mapy pamięci.

Innym bardzo często spotykanym problemem jest błąd związany z przepełnieniem bufora, który może zostać wykorzystany do uruchomienia niepożądanego kodu. Dla mikrokontrolerów STM32 domyślnie zdefiniowana mapa pamięci umożliwia wykonanie kodu bezpośrednio z pamięci RAM. Aby zapobiec temu zjawisku możemy wykorzystać jeden z regionów MPU celem ustawiania flagi XN (Execute Never), w obszarze pamięci RAM rozpoczynającej się od adresu 0x20000000.

Listing 1. Nieskomplikowane zabezpieczenie dostępu do pamięci

Przykład użycia biblioteki libstm32 ustawiający wyżej wspomniane zabezpieczenia dostępu do pamięci przedstawiono na listingu 1. W programie najpierw ustawiamy region 0 na obszar pamięci RAM i blokujemy możliwość wykonania kodu ustawiając flagę MPU_RGN_PERM_NX.

Następnie region 1 konfigurujemy tak, aby zablokować całkowicie dostęp do aliasu pamięci FLASH znajdującego się pod adresem 0x0. Następnie za pomocą funkcji mpu_enable_ region włączamy regiony 0-1. Na koniec włączamy MPU jednocześnie aktywując domyślną mapę pamięci dla poziomu uprzywilejowania privileged.

Po skonfigurowaniu i uruchomieniu MMU próba uruchomienia kodu z obszaru wewnętrznej pamięci RAM, czy próba dostępu do do adresów w zakresie 0x0-0x100000 spowoduje wygenerowanie wyjątku Memory Management Fault.

MPU w systemie ISIX

W systemie ISIX wykorzystano uproszczony model ochrony polegający na ochronie programu przed wykonaniem instrukcji dostępu do pamięci z wykorzystaniem wskaźnika pustego, oraz ochronę przed wykonywaniem kodu z obszaru pamięci RAM.

Dodatkowo zastosowano mechanizm ochrony granicy stosu służący do wykrywania przepełnienia stosu. Uproszczony model ochrony podyktowany został dość istotnym ograniczeniem MPU wynikającym z konieczności wyrównania adresu początkowego regionu do rozmiaru obszaru.

Wykrywanie przepełnienia stosu jest realizowane przez ustawienie ochronnego regionu z flagami MPU_RGN_PERM_PRV_NO_USR_NO o wielkości 32 bajtów na granicy stosu w momencie zaszeregowania wątku do wykonania. Przy próbie zapisu w rejon obszaru chronionego zostanie wygenerowany wyjątek, który pozwoli wykryć przepełnienie stosu.

Naturalnie tak mały obszar chroniony nie zabezpiecza użytkownika wszystkimi sytuacjami, np. zapisem przekraczającym obszar chroniony. System ISIX domyślnie po uruchomieniu sprawdza dostępność jednostki MPU i jeśli zostanie ona wykryta, wówczas automatycznie ustawia podstawowy tryb ochrony pamięci.

Zatem korzystając z systemu nie musimy konfigurować samodzielnie MPU. Aby zademonstrować podstawowe działanie mechanizmów ochrony pamięci przygotowano bardzo prostą aplikację dla zestawu ZL41ARM.

Aby ją uruchomić dodatkowo będziemy potrzebowali:

 • Przejściówki USB-Serial w standardzie TTL dołączonej do linii: PD5 - TX oraz PD4 - RX.
 • 3 przełączników zwierających linię: PC12, PC13, PC14 do masy.
 • Diody LED dołączonej za pomocą rezystora 470R do linii portu PE14.

Listing 2. Podstawowe informacje przesyłane za pomocą portu szeregowego

Po przyłączeniu urządzeń peryferyjnych należy zaprogramować zestaw ZL41ARM plikiem wynikowym mpudemo.hex, a następnie uruchomić terminal szeregowy w konfiguracji 115200, n, 8, 1. Po uruchomieniu zestawu na terminalu powinien pojawić się komunikat powitalny, oraz dioda podłączona do linii PE14 powinna mrugać.

Po wciśnięciu przycisku podłączonego do linii PC12, PC13, PC14, będziemy mogli wygenerować odpowiednio: próbę odczytu za pośrednictwem pustego wskaźnika, próbę wykonania kodu z pamięci RAM, oraz próbę zapisu danych do obszaru przekraczającego rozmiar stosu.

W wyniku wykonania błędnej instrukcji nieuprawniony dostęp do pamięci zostanie wykryty przez MPU, co spowoduje wygenerowanie wyjątku. W procedurze obsługi wywoływana jest funkcja diagnostyczna cm3_hard_hault_regs_dump wypisująca na port szeregowy podstawowe informację na temat wyjątku oraz stanu rejestrów procesora (listing 2).

Powyższy obraz zawiera informację wypisaną na konsoli szeregowej powstałej w wyniku próby zapisu poza obszarem stosu. Jak pamiętamy na końcu stosu znajduje się 32 bajtowy obszar ochronny, w który trafia błędna instrukcja co powoduje wygenerowanie wyjątku Memory Management Fault.

Na podstawie rejestru PC możemy określić adres instrukcji która spowodowała wyjątek, natomiast na podstawie rejestru BFAR (Bus Fault Address Register), możemy sprawdzić adres pamięci do której błędna instrukcja próbowała uzyskać dostęp. Ustawienie bitu DACCVIOL w rejestrze MMAR informuje o tym, że mamy do czynienia z naruszeniem ochrony dostępu przez instrukcje próbującą odczytać dane.

Listing 3.

Zaprezentowany przykład oparty jest o dwa wątki: jeden watek realizowany w klasie ledblink mruga diodą dołączoną do linii PE14, natomiast drugi realizowany przez klasę mpu_demo, sprawdza stan wciśnięcia klawiszy i wywołuje fragmenty kodu symulujący błędy. Główną pętle wątku z klasy mpu_demo odpowiedzialną za wygenerowanie błędów przedstawiono n a listingu 3.

Na początku odczytywany jest stan klawiszy i jeśli wykryte zostanie zbocze opadające wywołana odpowiednia funkcja symulująca błąd. Dla pinu przypisanego do portu NULL_PIN (PC12) jest to odpowiednio przypisanie wartości nullptr do wskaźnika na klasę mpu_demo, a następnie próba odczytu danych z tego wskaźnika.

Po wykryciu wciśnięcia przycisku EXEC_PIN (PC13) tworzony jest wskaźnik do funkcji, do którego przypisywany jest adres początku obszaru pamięci RAM, a następnie próbujemy wywołać tą funkcję.

W przypadku wykrycia wciśnięcie klawisza STL_PIN (PC14), wskaźnik lvar inicjowany jest zawartością zmiennej lokalnej, a następnie przechodząc przez kolejne fragmenty nadpisujemy obszar stosu przekraczając jego rozmiar. Wszystkie te czynności wywołane za pomocą wciśnięcia odpowiedniego klawisza spowodują wykrycie naruszenia ochrony pamięci, i wygenerowanie wyjątku.

Zakończenie

Większość mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M3/4 posiada wbudowaną jednostkę MPU, której wykorzystanie pozwala zwiększyć niezawodność budowanych urządzeń. Skonfigurowanie jednostki MPU do wykrywania podstawowych problemów jest zadaniem stosunkowo prostym i poza konfiguracją samego układu nie wymaga, żadnych dodatkowych zmian w programie.

Jeśli chcemy zapewnić pełną ochronę i separacje między zadaniami, konieczne są większe i bardziej inwazyjne zmiany. Niestety konieczność spełnienia warunku, że adres początku chronionego regionu musi być wielokrotnością tego regionu, oraz brak możliwości ustalenia dokładnego rozmiaru regionu powoduje iż wykorzystanie z MPU realizacji całkowitej ochrony międzyprocesowej jest stosunkowo kłopotliwe i powoduje marnotrawienie cennych zasobów pamięciowych, których w mikrokontrolerze mamy do dyspozycji stosunkowo nie wiele.

Lucjan Bryndza, EP

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
kwiecień 2016
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów