Oprogramowanie dla STM32. Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04

Oprogramowanie dla STM32. Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04
Pobierz PDF Download icon

Od kilku lat są dostępne w handlu ultradźwiękowe czujniki odległości (sonary) przeznaczone do zastosowań w konstrukcjach amatorskich - robotach i automatyce. Prawdopodobnie najpopularniejszym i najtańszym z nich jest moduł HC-SR04, dostępny w wielu popularnych sklepach internetowych. W artykule przedstawiono moduł czujnika oraz jego współpracę z mikrokontrolerem rodziny STM32.

Fotografia 1. Czujnik ultradźwiękowy HC-SR04

Pokazany na fotografii 1 czujnik ultradźwiękowy HC-SR04 zawiera 8-bitowy mikrokontroler Elan EM78P153S oraz wzmacniacze sygnału akustycznego - wyjściowy i wejściowy. Wzmacniacz wyjściowy służy do wysterowania nadajnika ultradźwięków (miniaturowego głośnika). Ciekawostką jest, że do jego zbudowania użyto układu MAX232, znanego z zupełnie innych zastosowań. Wzmacniacz wejściowy (mikrofonowy) został zrealizowany przy użyciu układu LM324 lub podobnego poczwórnego wzmacniacza operacyjnego. Moduł wyposażony jest w jednorzędowe złącze 4-stykowe - wyprowadzenia modułu opisano w tabeli 1.

Poziomy wejściowe sygnałów są zgodne ze standardem logicznym TTL, dzięki czemu możliwa jest współpraca modułu z układami zasilanymi napięciem 5 V lub 3,3 V. Poziomem nieaktywnym obu sygnałów jest poziom niski. W celu wykonania pomiaru odległości należy na wejście Trig podać impuls o poziomie wysokim i czasie trwania nie krótszym od 10 ms. Mikrokontroler modułu emituje wtedy paczkę 8 impulsów ultradźwiękowych o częstotliwości 40 kHz i ustawia linię Echo. Jest ona zerowana po odebraniu przez mikrokontroler modułu HC-SR04 dźwięku odbitego od przeszkody. Czas trwania stanu wysokiego na linii Echo określa czas przemieszczania się dźwięku z modułu do przeszkody i z powrotem. Mierząc ten czas, możemy określić odległość pomiędzy czujnikiem i przeszkodą; przy założeniu, że prędkość dźwięku wynosi około 340 m/s, odległość od przeszkody możemy wyznaczyć z wzoru:

Tabela 1. Wyprowadzenia modułu HC-SR04

Jeżeli moduł nie zarejestruje odbitego dźwięku, linia Echo pozostaje ustawiona i moduł przestaje reagować na kolejne impulsy na linii Trig. W celu ponownego uaktywnienia modułu należy wymusić poziom niski na linii Echo. Ta ważna informacja jest często pomijana w opisach działania modułu.

W praktyce zasięg czujnika odległości nie przekracza 3...5 metrów. Typowo używamy go do pomiaru odległości w zakresie od kilku centymetrów do 2 metrów. Minimalna odległość mierzona wynika z geometrii samego czujnika i wynosi około 2 cm.

Współpraca czujnika z mikrokontrolerem

Typowy scenariusz użycia czujnika odległości zakłada wykonywanie pomiarów odległości ze stałą częstotliwością wynoszącą od 1 do 20 Hz. W celu wykonania pomiaru należy wygenerować impuls na wejściu Trig czujnika i zmierzyć czas trwania impulsu na wyjściu Echo. Aby zagwarantować zakończenie pomiaru, należy również zapewnić kasowanie impulsu na wyjściu Trig poprzez wymuszenie stanu niskiego na linii Trig przy użyciu wyjścia z otwartym drenem. Z doświadczeń wynika, że czas trwania impulsu kasującego powinien wynosić nie mniej niż 30 ms. Oba impulsy - wyzwalający pomiar i kasujący - mogą być wytwarzane przez dwa wyjścia tego samego timera pracującego w trybie PWM. Do pomiaru czasu trwania impulsu na wyjściu Echo należy użyć kanału timera pracującego w trybie capture, zaprogramowanego na pomiar czasu trwania impulsu lub na chwytanie obu zboczy sygnału wejściowego.

Mikrokontrolery STM32 są wyposażone w timery 4-kanałowe, których poszczególne kanały mogą pracować w różnych trybach. Dzięki temu do obsługi czujnika odległości można użyć jednego timera. Co więcej, pojedyncza linia timera może być równocześnie używana w roli wyjścia PWM i wejście Capture, co umożliwia przyłączenie czujnika przy użyciu tylko dwóch wyprowadzeń mikrokontrolera. Do obsługi HC-SR04 można użyć dowolnego z 4-kanałowych timerów TIM1…TIM5. Jedna para kanałów (CH1-CH2 albo CH3-CH4) służy do współpracy z linią Echo. Jeden kanał z drugiej pary jest używany do generowania impulsu wyzwalającego na linii Trig.

Opisany dalej przykład zrealizowano na płytce STM32 Nucleo z mikrokontrolerem STM32F411. Może on zostać łatwo zaadaptowany poprzez modyfikację kodu inicjującego peryferie dla dowolnego mikrokontrolera rodziny STM32F i dowolnego timera 4-kanałowego.

Listing 1. Plik distsen.c

Program przykładowy

Program demonstracyjny wykonuje pomiary odległości ze stałą częstotliwością i przesyła ich wyniki przez port szeregowy. Działa on na płytce Nucleo-F411RE, wyposażonej w interfejs ST-Link/V2-1. Interfejs USART2 mikrokontrolera jest połączony na płytce Nucleo z interfejsem VCOM ST-Link, który jest widoczny w komputerze jako wirtualny port szeregowy. Wyniki pomiarów mogą być na bieżąco wyświetlane na terminalu uruchomionym na PC. Do obsługi portu szeregowego użyto modułu bezpośredniego dostępu do pamięci. Oprogramowanie zostało zrealizowane w strukturze bez pętli zdarzeń. Wszystkie czynności związane z pomiarem odległości są wykonywane w przerwaniu timera.

Projekt wykonano w środowisku Keil MDK-ARM v.5.17. Program główny pokazano na listingu 1, a cały folder projektu jest dostępny w pliku stm32_HC-SR04.zip.

Użycie timera

Do obsługi czujnika użyto timera TIM1. Okres timera określa okres wykonywania pomiarów. Wejście Trig czujnika jest sterowane z wyjścia CH3 pracującego w trybie PWM. Linia Echo jest połączona z linią timera CH2, która pracuje jako wyjście PWM (z otwartym drenem) i jednocześnie jako wejście dla kanału 1, działającego w trybie chwytania obu zboczy sygnału. Jedynym źródłem przerwań jest kanał 1 timera.

Tabela 2. Dołączenie czujnika HC-SR04 do płytki Nucleo

Podłączenie czujnika HC-SR04

Czujnik połączono z płytką Nucleo za pomocą 4 przewodów, zgodnie z tabelą 2.

Inicjowanie mikrokontrolera

Ponieważ w przykładowym programie nie mamy istotnego zapotrzebowania na moc obliczeniową, mikrokontroler STM32F411 pracuje z domyślnym źródłem taktowania - wewnętrznym generatorem RC o częstotliwości 16 MHz. Z taką też częstotliwością działają wszystkie jego peryferie. Częstotliwości taktowania poszczególnych bloków zostały zdefiniowane jako stałe w pliku nagłówkowym timing.h. Na wstępie sekwencji inicjującej następuje włączenie używanych w programie peryferiali - portu GPIOA, timera TIM1, interfejsu USART2 i sterownika bezpośredniego dostępu do pamięci DMA1. Programowanie portu GPIOA polega na ustawieniu trybu OD dla linii PA9, służącej jako wejście i wyjście sygnału Echo oraz na wybraniu odpowiednich funkcji AF dla linii interfejsu czujnika i USART2 (linie PA2, 3, 9, 10). Interfejs szeregowy USART2 zostaje zaprogramowany na szybkość 115200 b/s i transmisję z użyciem DMA.

Programowanie timera

Stałe czasowe potrzebne do zaprogramowania timera TIM1 zostały zdefiniowane na początku pliku distsen.c.

Są to kolejno:

 • S_MFREQ - częstotliwość, z którą są wykonywane kolejne pomiary odległości - zadawana przez programistę.
 • S_TSC_US - okres zegara timera za preskalerem wyrażony w ms, wyliczony automatycznie, aby okres timera nie przekraczał 65536 cykli.
 • S_PERIOD - okres timera wyrażony w cyklach, wyliczony automatycznie.
 • TRIG_WIDTH - szerokość impulsu wyzwalającego pomiar - musi być ona nie mniejsza niż 10 ms.
 • RST_START - czas od początku impulsu Trig do początku impulsu kasowania pomiaru na linii Echo, którego szerokość jest nie mniejsza od 30 ms; impuls kasowania kończy się wraz z końcem okresu timera.
 • MAX_V_PING - maksymalny czas od początku impulsu Trig do początku impulsu Echo, przy którym pomiar może zostać uznany za ważny - służy on do odrzucenia nieregularnych odpowiedzi modułu HC-SR04 bezpośrednio po włączeniu zasilania układu; z doświadczeń wynika, że właściwą wartością jest tu 1000 ms.

Podczas programowania timera kolejno:

 • Programujemy nastawy preskalera - rejestr PSC.
 • Programujemy okres pomiarów - rejestr ARR.
 • Programujemy czasy impulsów wyzwalania i kasowania pomiaru - rejestry CCR3 i CCR2.
 • Ustawiamy tryb PWM dla kanału kasowania (CH2) i tryb capture z wejścia TI2 (będącego równocześnie wyjściem kanału CH2) dla kanału CH1 - rejestr CCMR1.
 • Włączamy tryb PWM dla kanału wyzwalania pomiaru (CH3) - rejestr CCMR2.
 • Włączamy wyjścia PWM dla kanałów CH3 i CH2 oraz programujemy tryb chwytania obu zboczy dla wejścia sygnału Echo - rejestr CCER.
 • Włączamy globalnie wyjścia PWM - bit MOE w rejestrze BDTR. • Włączamy przerwania od przechwycenia w kanale CH1.
 • Włączamy timer.

Po zaprogramowaniu timera włączamy przerwanie timera, włączamy w procesorze tryb uśpienia przy wyjściu z obsługi wyjątku, a następnie usypiamy procesor.

Procedura obsługi przerwania timera

Procedura obsługi przerwania timera jest wywoływana dwukrotnie w każdym okresie pomiaru, przy wykryciu każdej zmiany stanu linii Echo. Pierwsza zmiana w okresie pomiarowym, z 0 na 1, następuje wraz z ustawieniem stanu aktywnego na linii Echo przez moduł HC-SR04. Druga zmiana - z 1 na 0 następuje w wyniku odebrania echa przez moduł HC-SR04 lub z powodu wygenerowania na linii Echo impulsu kasującego przez mikrokontroler.

Oprogramowanie nie bada stanu linii Echo. Przyjmujemy, że pierwsza zmiana stanu w cyklu pomiarowym jest zmianą z 0 na 1, a druga - z 1 na 0. Jako znacznik początku okresu jest używany znacznik przeładowania timera - bit UIF w rejestrze SR. Znacznik przerwania od zmiany stanu linii jest zerowany automatycznie z chwilą odczytu rejestru CCR1.

Programowa reakcja na wystąpienie pierwszej zmiany stanu linii Echo w okresie pomiarowym składa się z:

 • Wyzerowania znacznika początku okresu pomiarowego.
 • Weryfikacji poprawności pomiaru z poprzedniego okresu, wyliczenia odległości i rozpoczęcia transmisji danych przez USART.
 • Zapamiętania czasu zmiany w zmiennej ping.

Przy drugiej zmianie stanu linii Echo w okresie pomiarowym czas zmiany jest zapamiętywany w zmiennej echo.

Bezpośrednio po włączeniu urządzenia, w jednym lub dwóch cyklach pomiarowych, mogą wystąpić anomalie w pracy czujnika. Poprawny cykl pomiarowy jest rozpoznawany po tym, że początek impulsu Echo występuje nie wcześniej niż po zakończeniu impulsu Trig i nie później niż 1 ms od początku cyklu pomiarowego (początku impulsu Trig), a druga zmiana stanu linii Echo jest rejestrowana z czasem późniejszym niż pierwsza (czyli pochodzi z obecnego, a nie z poprzedniego cyklu pomiarowego). Odległość czujnika od przeszkody jest obliczana wyłącznie po zweryfikowaniu poprawności danych.

Obliczenie odległości od przeszkody następuje na podstawie wartości zmiennych ping i echo. Ponieważ rozdzielczość czujnika jest lepsza od 1 cm, przyjęto, że jednostką odległości jest milimetr. Jeżeli zarejestrowany czas drugiej zmiany odpowiada początkowi impulsu kasującego, przyjmowana jest umowna odległość maksymalna (9999 mm), wykraczająca poza rzeczywisty zasięg czujnika. W przeciwnym razie odległość jest wyliczana na podstawie zarejestrowanej długości impulsu na linii Echo - różnicy wartości zmiennych echo i ping.

Po wyznaczeniu odległości w procedurze obsługi przerwania timera następuje konwersja odległości na 4-cyfrową postać tekstową. Następnie jest programowany sterownik DMA w celu przesłania łańcucha tekstowego zawierającego zmierzoną odległość przez moduł USART2, połączony z interfejsem VCOM ST-Link. Przesyłany tekst można obserwować na terminalu w komputerze PC.

Grzegorz Mazur

Artykuł ukazał się w
Luty 2016
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio czerwiec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje maj 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów