Wyświetlacz graficzny do Nokii 3310. Stary wyświetlacz, nowe problemy...

Wyświetlacz graficzny do Nokii 3310. Stary wyświetlacz, nowe problemy...
Pobierz PDF Download icon
Wyświetlacze LCD od telefonów komórkowych idealnie się nadają do zastosowania w układach z mikrokontrolerem. Telefon Nokia 3310 nie jest już oferowany przez operatorów sieci komórkowych, ale olbrzymia liczba sprzedanych egzemplarzy spowodowała, że można już za około 10 złotych kupić do niego wyświetlacz oferowany jako część zamienna. Niestety, okazuje się, że mimo deklarowanej zgodności z wcześniejszymi modelami wyświetlaczy, przy próbach użycia niektórych z nich mogą pojawić się pewne problemy.
84 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 notatnik konstruktora Wyświetlacze LCD od telefonów komórkowych idealnie się nadają do zastosowania w  układach z  mikrokontrolerem. Telefon Nokia 3310 nie jest już oferowany przez operatorów sieci komórkowych, ale olbrzymia liczba sprzedanych egzemplarzy spowodowała, że można już za około 10 złotych kupić do niego wyświetlacz oferowany jako część zamienna. Niestety, okazuje się, że mimo deklarowanej zgodności z  wcześniejszymi modelami wyświetlaczy, przy próbach użycia niektórych z  nich mogą pojawić się pewne problemy. Wyświetlacz graficzny do Nokii 3310 Stary wyświetlacz, nowe problemy... Matryca wyświetlacza do Nokii 3310 ma rozdzielczość 84×48  piksele. W  trybie tek- stowym może wyświetlić 14 znaków w 6 li- niach. W porównaniu z możliwościami po- pularnych wyświetlaczy alfanumerycznych (najczęściej 2×16 do 4×20 znaków) jest to całkiem sporo. Wyświetlacz został zaprojek- towany do urządzenia przenośnego, więc ob- szar wyświetlania matrycy LCD nie jest zbyt duży ? ma wymiary 30×24 mm, a grubość całego modułu jest również niewielka i wy- nosi ok. 3 mm. Sterowanie wyświetlaczem tego typu było już opisywane łamach Elektroniki Prak- tycznej. Również w  Internecie można zna- leźć sporo opisów z gotowymi procedurami sterującymi napisanymi dla różnych mikro- kontrolerów i  w  różnych językach progra- mowania. Sam stosowałem ten wyświetlacz jako część interfejsu użytkownika w  kilku swoich projektach. I  pewnie jego popular- ność nie byłaby niczym zagrożona, gdyby nie to, że pojawiły się problemy ze sterowaniem niektórych egzemplarzy. Ostatnio w  moje ręce trafiło kilka wyświetlaczy, z  których część zachowywała się zupełnie poprawnie, a część nie chciała działać sterowana moimi, wielokrotnie sprawdzonymi procedurami. Po wykonaniu serii prób modyfikacji tych procedur zacząłem szukać w Internecie czy ktoś jeszcze nie ma podobnych problemów. Okazało się, że jest to znany problem i  co gorsza, nikt nie potrafi podać sposobu jego rozwiązania. Wszystkie znane mi opisy wyświetlacza od telefonu Nokia 3310 podają, że ma wbu- dowany sterownik NXP typu PCD8544 i na 85ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Stary wyświetlacz, nowe problemy... podstawie dokumentacji do tego sterownika oparte są procedury sterujące. Dla ugrunto- wania wiedzy przypomnijmy pokrótce budo- wę i sposób działania układu PCD8544. Działanie sterownika wyświetlacza Sterownik PCD8544, w  który wyposa- żono wyświetlacz, ma wbudowane w swojej strukturze: ? interfejs przystosowany do sterowania matrycy LCD, zawierający wzmacniacze kolumn i  wierszy, układ wytwarzania napięć zasilających matrycę i układ kom- pensacji ustawienia kontrastu w funkcji temperatury, ? pamięć RAM, ? interfejs szeregowy. Nas będzie interesował przede wszystkim fizyczny interfejs użytkownika, organi- zacja pamięci RAM i  sposób wymiany informacji pomiędzy mikrokontrolerem, a sterownikiem. Jak to działa? Przesyłanie danych pomiędzy sterow- nikiem wyświetlacza i  mikrokontrolerem odbywa się przez interfejs szeregowy SPI. Długość słowa danych wynosi 8 bitów. Więk- szość dostępnych mikrokontrolerów ma wbudowany sprzętowy interfejs SPI. Rów- nież programowa implementacja interfejsu nie jest skomplikowana. Interfejs SPI jest zbudowany się z  3 li- nii: wejścia DIN, wyjścia DOUT, zegara SCK. Czasami do sterowania funkcjami interfejsu używa się również SS (Slave Select). Typo- wo transmisja przeprowadzana z punktu do punktu, w  konfiguracji układ zarządzający (Master) ? układ podrzędny (Slave). Na rys. 1 pokazano dwa układy połączo- ne za pomocą SPI. Przy podłączeniu wyświe- tlacza układem nadrzędnym, generującym sygnał SCK, jest mikrokontroler, natomiast sterownik wyświetlacza jest układem pod- rzędnym. Ponieważ dane są tylko wpisywa- ne do sterownika, to wykorzystywana jest tylko linia danych wejściowych. Interfejs szeregowy PCD8544 został uzu- pełniony o dodatkowe linie: ? SCE służącą do uaktywnienia układu (odpowiednik Chip Select) ? D/C do wyboru miejsca przeznaczenia wy- syłanych danych: dla D/C=1 jest to pamięć RAM wyświetlacza (dane), natomiast dla D/C=0 rejestr sterujący (rozkazy). ? RES służąca do zerowania sterownika wyświetlacza. Na rys.  2 pokazano przebiegi czasowe przy przesyłaniu bajtu do wyświetlacza. Transmisja rozpoczyna się od uaktyw- nienia linii SCE (stan niski). Dane dopro- wadzone do SDIN są wpisywane do rejestru sterownika przy narastającym zboczu zegara SCK. Na rys.  1, po wpisaniu pojedynczego bajtu, SCE staje się nieaktywne. Sterownik akceptuje wpisywanie bloku bajtów z aktyw- nym SCE (bez konieczności przechodzenia w  stan wysoki tej linii po każdym przesła- nym bajcie). Przyśpiesza to przesyłanie da- nych, ale przy większych blokach i  dużej prędkości transmisji może powodować prze- kłamania. Każde opadające zbocze SCE syn- chronizuje transmisję i  jeżeli pojawiają się problemy, to lepiej zastosować sterowanie linią SCE, tak jak na rys. 2. Wyprowadzenia wyświetlacza telefo- nu Nokia 3310 pokazano na rys.  3. Napię- cie zasilające wyświetlacz (styk Vdd) może mieć wartość z zakresu 2,7...3,3 V. Napięcie zasilające matrycę wyświetlacza (6...8  V), wytwarzane w  wewnętrznej przetwornicy sterownika, jest wyprowadzone na styk Vout. Do tego styku podłącza się zewnętrzny kon- densator filtrujący o pojemności 1 mF. Wbudowana w  sterownik pamięć RAM jest zapisywana po wymuszeniu stanu wy- sokiego na linii D/C. Matryca wyświetlacza może wyświetlić 48 linii. Każda linia ma 84 piksele. Pamięć jest zorganizowana w 6 ban- ków po 84 bajty każdy. Taka organizacja wy- musza logiczny podział pola wyświetlacza na 6 wierszy po 84 kolumny (rys. 4). Wiersze są numerowane od 0 do 5, a kolumny od 0 do 83. W czasie wpisywania danej do pamięci najpierw określamy numer banku (zmienna Y określająca wiersz na rys. 4), a następnie numer bajtu w  wierszu (zmienna X okre- ślająca kolumnę na rys.  4). Zapisanie całe- go banku odpowiada wyświetleniu jednego wiersza na wyświetlaczu. W  trybie teksto- wym, odpowiada to wyświetleniu pojedyn- czej linijki tekstu. Każdy bajt pamięci RAM jest wyświe- tlany jako pionowy pasek składający się z 8 pikseli. Najwyżej położony piksel w  pasku odpowiada bitowi najmniej znaczącemu, a najniżej ? najbardziej znaczącemu. W stan- dardowym trybie wyświetlania, ustawienie bitu w bajcie pamięci odpowiada zaświece- niu, a wyzerowanie zgaszeniu piksela. Przy wpisywaniu bajtów do pamię- ci RAM wykonywana jest przez sterownik PCD8544 automatyczna inkrementacja Rys. 1. Połączenie dwóch układów interfejsem SPI Rys. 2. Przesłanie bajtu do wyświetlacza. Rys. 3. Widok wyprowadzeń wyświetlacza Rys. 4. Organizacja pamięci RAM PCD8544 Nu- mer styku 1 2 3 4 5 6 7 8 Vdd SCLK SDIN D/C SCE GND Vout RES 86 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 notatnik konstruktora liczników wierszy i  kolumn. Dostępne są ustawiane komendą Function Set dwa tryby automatycznego modyfikowania liczników: pionowy i poziomy. Tryb pionowy pokazano na rys. 5. W tym trybie, po każdym zapisaniu bajtu do pamię- ci licznik wierszy jest inkrementowany. Po osiągnięciu maksymalnego numeru wier- sza licznik wierszy jest zerowany, a licznik kolumn jest inkrementowany. Wysłanie 6 bajtów 0xFF, rozpoczynając od wiersza 0, spowoduje wyświetlenie po lewej stronie wyświetlacza pionowego paska ciągnącego się przez całą wysokość wyświetlacza. Tryb adresowania pionowego można stosować np. przy wpisywaniu pełnoekranowej bitmapy. Tryb adresowania poziomego pokazano na rys. 6. Po zapisaniu każdego bajtu jest in- krementowany licznik kolumn. Po osiągnię- ciu maksymalnego numeru kolumny, licznik kolumn jest zerowany, a licznik wierszy jest inkrementowany. Tryb adresowania pozio- mego jest bardzo wygodny przy pracy w try- bie tekstowym. Tryby adresowania można dowolnie przełączać w  trakcie normalnej pracy wy- świetlacza. Nie ma to wpływu na wyświetla- ną informację. Zestawy komend Sterownik akceptuje dwa zestawy ko- mend: standardowy i  rozszerzony (tab.  1). Komenda Function Set jest przeznaczona do programowania wyświetlacza w tryb obniżo- nego poboru energii, sposobu adresowania pamięci RAM i ustawiania zestawu komend (normalny lub rozszerzony). Kontrast wy- świetlacza zależy od napięcia zasilającego matrycę LCD i jest ustawiany komendą Set Vop. Można ustawić 128 wartości, ale uży- teczny zakres regulacji to nastawy 30...90. Komenda Temperature Control progra- muje jedną z 4 predefiniowanych charakte- rystyk temperaturowej kompensacji kontra- stu. Dla większości zastosowań odpowiedni jest współczynnik 2 (TC1=1, TC0=0). Dla wyświetlacza od telefonu Nokia 3310 BIAS powinien mieć wartość 3. Problemy Do testowania wyświetlaczy użyłem mo- dułu KAmodLCD1 (jednej z  tych prostych rzeczy, które ułatwiają życie) i płyty ewalu- acyjnej ZL30ARM z procesorem STM32. Pierwszym problemem jaki napotkałem było niewłaściwe zerowanie pamięci wy- świetlacza. Po włączeniu zasilania sterownik nie inicjalizuje pamięci i  dlatego są w  niej pewne nieokreślone wartości. Dlatego zero- wanie jest jednym ze składników procedury inicjalizacji. Pamięć sterownika PCD8544 ma 504 bajty (rys. 5 i 6). Wystarczy wpisać do niej kolejno 504 bajty równe 0, aby ekran wy- świetlacza po inicjalizacji był czysty (list. 1), jednak po wykonaniu takiego zerowania nie wszystkie piksele na wyświetlaczu zostały zgaszone (fot. 7). Wyglądało na to, że nie cała pamięć została wyzerowana. Skoro tak, to w pierwszej próbie zacząłem zwiększać licz- bę wpisywanych danych. Zwiększanie ilości wpisywanych danych o  niewielką wartość nie dawało żadnych efektów. Dopiero zapeł- nienie pamięci 550 zerami spowodowało, że obszar na dole zaczynał być gaszony. Próbo- wałem więc dalej. Po wpisaniu 612 bajtów ekran został wyczyszczony, ale nie cały. Je- Tab. 1. Wykaz komend akceptowanych przez sterownik wyświetlacza Nokii 3310 Instrukcja D/C Bajt komendy Opis DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 H=0 lub H=1 NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nic nie rób Function Set 0 0 0 1 0 0 PD V H Tryb obniżonego poboru energii (PD), adresowania (V) i  komendy rozszerzo- ne (H) Write Data 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Zapisanie pamięci RAM H=0 podstawowy zestaw komend Rezerwa 0 0 0 0 0 0 1 X X Nie używać Display Control 0 0 0 0 0 1 D 0 E Kon?guracja wyświetlacza Rezerwa 0 0 0 0 1 x x X X Nie używać Set Y address 0 0 1 0 0 0 Y2 Y1 Y0 Ustawienie licznika wier- szy 0?5 Set X address 0 1 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 Ustawienie licznika ko- lumn 0?83 H=1 Rozszerzony zestaw komend Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nie używać Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 1 X Nie używać Temperature Control 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 Współczynnik tempera- turowy Rezerwa 0 0 0 0 0 1 x X X Nie używać Bias System 0 0 0 0 1 0 BS2 BS1 BS0 Ustawienie BIAS Rezerwa 0 0 1 X X X x X X Nie używać Set Vop 0 1 Vop6 Vop5 Vop4 Vop3 Vop2 Vop1 Vop0 Napięcie zasilania matry- cy (kontrast) List. 1. Zerowane pamięci wyświetlacza for(i=0;i<504;i++) WriteData(0x00); //zerowanie pamięci RAM wyświetlacza rys. 5. adresowanie pionowe rys. 6. tryb adresowania poziomego 87ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Stary wyświetlacz, nowe problemy... żeli dokładnie przyjrzeć się fot. 8, to widać, że obszar z przypadkowymi wartościami ma szerokość 11 pikseli. Pozostał wąski frag- ment o szerokości 3 pikseli. Wpisanie kolej- nych 102 bajtów zlikwidowało również i ten pasek. Z  tych doświadczeń wynikały pewne wnioski. Pierwszy to taki, że sterownik wy- świetlacza ma inną organizację pamięci niż PCD8544, a zatem nie może to być PCD8544. Z  wyliczeń wpisywanych bajtów w  trakcie zerowania wynika, że pamięć wyświetlacza tego sterownika odpowiada poziomej roz- dzielczości równej 102 piksele. Najprawdo- podobniej sterownik może sterować matry- cami o rozmiarze 102×64 lub 102×65 pikse- le. Wyjaśniałoby to też, dlaczego procedury wyświetlania bitmap dla PCD8544 nie dzia- łają w z tym wyświetlaczem (fot. 8). Procedura wyświetlania bitmapy działa podobnie jak zerowanie wyświetlacza. Z ta- blicy, w której zapisana jest bitmapa są po- bierane i kolejno wpisywane do pamięci 504 bajty. Jeżeli liczniki wierszy się inkrementują po zapisaniu 102 bajtów, a nie 84 bajtów jak w  PCD8544, to wyświetlanie bitmap w  ten sposób nie mogło się udać. Mając świadomość, że sterownik ma inna organizację można zmodyfikować pro- cedurę tak, aby bitmapy były wyświetlane prawidłowo. Po ustawieniu licznika kolumn i wierszy na wartości zerowe trzeba wpisać pierwsze 84 bajty bitmapy. Potem trzeba wyzerować licznik kolumn, inkrementować licznik wierszy i wpisać kolejne 84 bajty bit- mapy, i tak dalej. Zmodyfikowaną procedu- rę wpisywania bitmap pokazano na list.  2, a  procedurę pozycjonowania na wyświetla- czu na list. 3. Wróćmy jeszcze do zerowania wyświe- tlacza. Po wpisaniu 612 bajtów pozostał nie wyzerowany pasek o  szerokości 3 pikseli. Biorąc pod uwagę organizację pamięci taki pasek był dość niepokojący, bo wpisanie każdego bajtu zajmuje pasek o szerokości 8 pikseli, co dla ekranu o wysokości 48 pikseli daje równo 6 pasków (wierszy) i nie ma tu- taj miejsca na wiersz o innej szerokości niż 8 pikseli. Po próbach z wyświetlaniem tek- stu okazało się ,że rzeczywiście w  pionie jest przesunięcie o  3 piksele pomiędzy in- formacją na ekranie , a zawartością pamięci sterownika (fot. 9). Wyglądało to na kolejny problem programowy, ale tym razem o wiele trudniejszy do pokonania. Aby upewnić się, że wyświetlacz nie jest uszkodzony, podłączyłem go do telefonu No- kia 3310. Zgodnie z  oczekiwaniami współ- praca z  telefonem przebiegała bez zarzutu. Było oczywiste, że sterownik wyświetlacza potrzebuje uzupełnienia o komendę lub ko- mendy w  trakcie inicjalizacji. Przeprowa- List. 2. Zmody?kowana funkcja zapisu bitmapy //ustawia pozycje wyświetlania (14 kolumn, 6 wierszy) void WriteBmp(const unsigned char *buffer) { char j,k; for(k=0;k<6;k++){ Poz(0,k);//pierwsza linijka for(j=0;j<84;j++) //wpisywanie 84 bajtów bitmapy WriteData(*buffer++); } } List. 3. Zmody?kowana funkcja pozycjonowania na wyświetlaczu void Poz(char x, char y) { WriteCmd(y|0x40);//zerowanie licznika wierszy WriteCmd(x|0x80);//zerowanie licznika kolumn } Fot. 7. Problem z czyszczeniem ekranu wyświetlacza Fot. 8. nieprawidłowe wyświetlania bitmapy Fot. 9. Przesunięcie w pionie Tab. 2. Znaczenie bitów komend Bit 0 1 PD Układ aktywny Tryb obniżonego poboru mocy V Adresowanie poziome Adresowanie pionowe H Podstawowy zestaw instrukcji Rozszerzony zestaw instrukcji D E 0 0 0 1 1 0 1 1 Wyświetlacz wygaszony Tryb normalny Wszystkie segmenty zapalone Wyświetlanie w  inwersji TC1 TC0 0 1 0 1 1 VLCD współczynnik temperaturowy 0 VLCD współczynnik temperaturowy 1 VLCD współczynnik temperaturowy 2 ( standardowy) VLCD współczynnik temperaturowy 3 88 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 notatnik konstruktora List. 4. Zmody?kowana funkcja zerowania pamięci void ClrDisp (void) { char j,k; for(k=0;k<6;k++){ Poz(0,k);//pierwsza linijka for(j=0;j<84;j++) //wpisywanie 84 bajtów zerowych WriteData(0); } } Fot. 13. Wyświetlanie tekstu Fot. 10. Zestaw do odczytywania komend wysyłanych do sterownika wyświetlacza rys. 11a. Ekran analizatora stanów logicznych: proces inicjalizacji z zerowaniem pamięci rys. 11b. Ekran analizatora stanów logicznych: fragment wysyłania komend inicjalizacyjnych (bez zerowania) rys. 11c. Ekran analizatora stanów logicznych: szczegóły wysyłania komendy dzane próby wykazały, że prawidłowo dzia- łają wszystkie komendy z  zestawy komend PCD8544, oprócz prawidłowego pozycjono- wania w  pionie pierwszej linijki. Ponadto sterownik nie chciał wejść w tryb adresowa- nia pionowego. Ponieważ nie wiadomo jaki sterownik zastosowano w  wyświetlaczu, to aby nie szukać przysłowiowej igły w stogu siana po- został tylko jeden sposób trącający szpiego- stwem przemysłowym. Do pól kontaktowych Fot. 12. Wyświetlanie bitmapy telefonu przylutowałem kable zakończone zaciskanym złączem IDC10. Pomiędzy płyt- kę wyświetlacza, a kabel od telefonu została włączyłem przejściówkę, do której podłą- czyłem kable kanałów analizatora stanów logicznych LH1116 oscyloskopu cyfrowego Rigol DS1052D (fot. 10) Do analizatora podłączono wszystkie li- nie sterujące wyświetlaczem. Na rys. 11 po- kazano zrzuty ekranu oscyloskopu w trakcie analizy sygnałów wysyłanych Na rys. 11a widać, że zerowanie pamięci jest przeprowadzane przed jej inicjowaniem, wykonywane jest w 6 krokach i przebiega po- dobnie, jak zapis bitmapy z list. 2. Zamiast wpisywać do sterownika 612 bajtów rów- nych 0 można wykonać zerowanie w wier- szach po 84 bajty, tak jak to pokazano na list. 4. Takie zerowanie będzie działało także w  przypadku, gdy sterownik wyświetlacza będzie miał jeszcze inną rozdzielczość, niż 102 piksele w poziomie. Analiza sygnałów odczytanych przez analizator dała w  końcu odpowiedź na py- tanie o prawidłową inicjalizację sterownika. Telefon wysyła do sterownika wyświetlacza następującą sekwencję komend: 0x21 ? komendy rozszerzone, adresowa- nie poziome 0x05 ? współczynnik temperaturowy lub nieznana komenda 0x14 ? komenda ustawienia współczyn- nika multipleksowania (BIAS) 0xBF ? komenda ustawiania kontrastu (napięcia zasilania matrycy) 0x20; ? zestaw komend podstawowych 0x0C ? konfiguracja wyświetlacza (tryb normalny). Jedyną różnicą pomiędzy inicjalizacją PCD8544 stosowaną przeze mnie a  inicja- lizacją wysłaną przez telefon była inna ko- menda współczynnika temperaturowego. Przy wysłaniu komendy 0x06 wyświetlacz zachowywał się jak na fot. 8, ale po wysłaniu 0x05 przesunięcie zniknęło. Podejrzewam, że w  badanym sterowniku wyświetlacza komenda o kodzie 0x05 ma inne znaczenie, niż ustawienie współczynnika temperaturo- wego. Na fot. 12 i fot. 13 pokazano wyświetla- nie bitmapy i tekstu przy prawidłowo zaini- cjalizowanym wyświetlaczu. Samą funkcję inicjalizacji pokazano na list. 5. Wyświetlacz 89ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Stary wyświetlacz, nowe problemy... List. 5. Zmody?kowana funkcja inicjalizująca wyświetlacz //inicjalizacja sterownika LCD void InitDisNok(void) { int i; WriteCmd(0x21);//komendy rosrzerzone WriteCmd(0x05);//komenda WriteCmd(0xc8);//Ustawienie Vop WriteCmd(0x06);//korekcja temperatury dla PCD8544 WriteCmd(0x14);//wspólczynnik multipleksowania WriteCmd(0x20);//komendy standardowe - adresowanie poziome WriteCmd(0x01); WriteCmd(0x0c);// tyb wyświetlania stndard mode WriteCmd(0x40);//zerowanie licznika wierszy WriteCmd(0x80);//zerowanie licznika kolumn ClrDisp();//zerowanie pamięci //for(i=0;i<612;i++)//612 //WriteData(0x00);//zerowanie pamieci RAM wyswietlacza } Podsumowanie Przykład tego wyświetlacza pokazuje, że nawet powszechnie znane dane urzą- dzeń stosowanych w  technice profesjo- nalnej nie zawsze są kompletne. Takie elementy jak wyświetlacze od telefonów są oferowane tylko jako podzespoły prze- znaczone dla serwisów. Wykorzystanie ich w innym celu może powodować problemy, takie jak tutaj opisywane. Na szczęście, w tym przypadku, udało się je wszystkie rozwiązać. tomasz Jabłoński, EP tomasz.jablonski@ep.com.pl zainicjalizowany zgodnie z  list.  5 pracuje poprawnie z zarówno jeśli wyposażony jest w sterownik PCD8544, jak i ten tajemniczy, badany odpowiednik. R E K L A M A ZESTAWY LUTOWNICZE www.sklep.avt.pl Teraz taniej o 15% Teraz taniej o 15% Teraz taniej o 15% GAS/SET LUTOWNICA 10-60 W ZESTAW cena: 136 zł * przenośna lutownica, zasilana gazem do zapalniczek * zapalarka wbudowana w osłonę grota * czas nagrzewania grota <40 s * zapas paliwa wystarcza na 90 min pracy * temperatura grota (max.): 450°C * regulacja temperatury * w zestawie lutownica, groty, pojemnik na topnik, etui GAS/PROSET LUTOWNICA 25-125 W ZESTAW cena: 212,50 zł * zapłonnik piezo * możliwość łatwej zmiany grotów * zbiornik paliwa ze stali * zapas paliwa na 2 godziny pracy * czas rozgrzewania grota 30 s * maksymalna temperatura grota 580°C * regulacja temperatury * w zestawie groty, pojemnik na topnik, etui Gaz do lutownic RONSON 300ml 8 zł
Artykuł ukazał się w
Grudzień 2009
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów