OpenSTLinux dla procesorów z rodziny STM32MP1 (6)

OpenSTLinux dla procesorów z rodziny STM32MP1 (6)
Pobierz PDF Download icon

W ostatnim odcinku kursu poświęconego procesorom STM32MP1 zajmiemy się opracowaniem aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika. Przygotujemy przycisk i suwak do sterowania diodami oraz wygenerujemy wykres na bazie liczb pseudolosowych. Wykorzystamy do tego biblioteki Qt, które zbudujemy razem z obrazem systemu OpenSTLinux oraz SDK.

Kompilacja bibliotek Qt i SDK

Do implementacji aplikacji będziemy potrzebowali odpowiednio zmodyfikowanego SDK oraz obrazu systemu, na którym będziemy mogli ją uruchomić. Bazowe biblioteki Qt są domyślnie dodane w warstwie meta-somlabs, w pliku recipes-st/images/st-image-weston.bbappend, jednak dodatkowo będziemy potrzebować obsługi wykresów. W Qt wykresy zostały zaimplementowane w module Qt Charts, który możemy dodać do naszego obrazu dopisując 

qtcharts

do listy instalowanych pakietów w pliku st-image-weston.bbappend, tak jak na listingu 1.

Listing 1. Lista pakietów w pliku st-image-weston.bbappend, z dodanym wpisem qtcharts

inherit populate_sdk_qt5

IMAGE_INSTALL += " \
qtbase-dev \
qtbase-mkspecs \
qtbase-tools \
qtdeclarative-qmlplugins \
qtquickcontrols2-qmlplugins \
qtwayland \
gstreamer1.0 \
gstreamer1.0-plugins-good \
qtcharts \
"

Musimy teraz przebudować zarówno system, jak i SDK, tak jak to już omawialiśmy w poprzednich odcinkach kursu. W dalszej części tekstu przyjmujemy założenie, że SDK zostało zainstalowane w systemie bazowym w domyślnym katalogu /opt/st/stm32mp157a-visionsom-rgb-sd-mx/3.1-snapshot.

Qt Creator IDE

Do wykonania projektu użyjemy środowiska Qt Creator, które będziemy musieli najpierw odpowiednio skonfigurować, aby do kompilacji wykorzystane zostały biblioteki i narzędzia z SDK. Zaprezentowany opis dotyczy środowiska Qt Creator w wersji 4.5.2 zainstalowanego w systemie Ubuntu 18.04 za pomocą polecenia

sudo apt-get install qtcreator.

Aby uruchomić IDE musimy otworzyć najpierw terminal i wywołać w nim polecenie ustawiające zmienne środowiskowe dla SDK. Następnie w tym samym terminalu uruchamiamy Qt Creatora:

. /opt/st/stm32mp157a-visionsom-rgb-sd-mx/3.1-snapshot/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi
qtcreator
Rysunek 1. Dodawanie nowego urządzenia

Konfigurację Qt Creatora zaczynamy od dodania urządzenia wybierając menu Tools → Options i przechodząc do Devices. W oknie dialogowym klikamy Add i wybieramy Generic Linux Device (rysunek 1). Po uruchomieniu kreatora przyciskiem Start Wizard musimy uzupełnić dane urządzenia – nazwę oraz adres IP, dzięki któremu Qt Creator będzie mógł się z nim połączyć (rysunek 2).

Rysunek 2. Nazwa i adres podłączonego urządzenia

Do tego celu możemy wybrać dowolny dostępny interfejs, łącznie z usb0, który omawialiśmy w poprzednim odcinku kursu. Po zakończeniu konfiguracji urządzenia jest automatycznie przeprowadzany test komunikacji, dzięki któremu dowiemy się, czy poprawnie wprowadziliśmy dane (rysunek 3).

Rysunek 3. Test komunikacji zakończony sukcesem

Następnym krokiem jest dodanie ścieżek kompilatorów C/C++ w opcji Build & Run → Compilers. Należy je dodać ręcznie wybierając przycisk Add → GCC → C i Add → GCC → C++. Każdemu z nich powinniśmy nadać nazwę i podać ścieżkę do zainstalowanego SDK: /opt/st/stm32mp157a-visionsom-rgb-sd-mx/3.1-snapshot/sysroots/x86_64-ostl_sdk-linux/usr/bin/arm-ostl-linux-gnueabi/arm-ostl-linux-gnueabi-gcc

oraz

/opt/st/stm32mp157a-visionsom-rgb-sd-mx/3.1-snapshot/sysroots/x86_64-ostl_sdk-linux/usr/bin/arm-ostl-linux-gnueabi/arm-ostl-linux-gnueabi-g++.

Rysunek 4. Dodanie kompilatorów C i C++ z SDK

W polu ABI należy wybrać arm-linux-generic-elf-32bit. Dodane kompilatory pokazane są na rysunku 4. Opcjonalnie możemy dodać także GDB w zakładce Debuggers podając ścieżkę:
/opt/st/stm32mp157a-visionsom-rgb-sd-mx/3.1-snapshot/sysroots/x86_64-ostl_sdk-linux/usr/bin/arm-ostl-linux-gnueabi/arm-ostl-linux-gnueabi-gdb, tak jak to pokazano na rysunku 5.

Rysunek 5. Dodanie GDB z SDK

Biblioteki Qt z SDK powinny zostać wykryte automatycznie, co możemy zweryfikować w zakładce Qt Versions. Wersją właściwą dla użytego SDK jest 5.14.2. Jeżeli Qt nie zostanie wykryte automatycznie możemy ręcznie dodać ścieżkę do pliku qmake:
/opt/st/stm32mp157a-visionsom-rgb-sd-mx/3.1-snapshot/sysroots/x86_64-ostl_sdk-linux/usr/bin/qmake.

Ostatnim krokiem konfiguracji jest utworzenie Kitu w zakładce Kits. Po kliknięciu Add uzupełniamy nazwę, typ urządzenia (Generic Linux Device), nazwę urządzenia, które dodaliśmy wcześniej, ścieżkę do sysroot (/opt/st/stm32mp157a-visionsom-rgb-sd-mx/3.1-snapshot/sysroots/cortexa7t2hf-neon-vfpv4-ostl-linux-gnueabi), kompilatory C/C++, debugger i wersję Qt. Wypełniony formularz został pokazany na rysunku 6.

Rysunek 6. Konfiguracja Kitu dla VisionSOM-STM32MP1

Tworzenie nowego projektu

Rysunek 7. Tworzenie nowego projektu z szablonu Swipe

Mając skonfigurowane środowisko możemy rozpocząć tworzenie przykładowej aplikacji na bazie gotowego przykładu z biblioteki. Z menu File wybieramy New File or Project, a w wyświetlonym oknie dialogowym opcję Qt Quick Application – Swipe (rysunek 7). Następnie nadajemy projektowi nazwę – w naszym przykładzie jest to SwipeDemo, oraz lokalizację na dysku. Kolejne opcje możemy zostawić bez zmiany, zwracając uwagę na to, żeby do projektu został przydzielony Kit, który konfigurowaliśmy w poprzednim punkcie. Po zakończeniu działania kreatora zostaje utworzony nowy projekt zawierający okno główne z dwiema stronami które możemy przesuwać za pomocą myszy, lub panelu dotykowego. W projekcie znajdziemy kilka plików, które będziemy mogli zmodyfikować:

  • main.cpp – kod C++ aplikacji,
  • main.qml – opis wyglądu głównego okna zapisany w języku QML,
  • Page1Form.ui.qml – opis wyglądu pierwszej strony aplikacji,
  • Page2Form.ui.qml – opis wyglądu drugiej strony aplikacji,
  • qtquickcontrols2.conf – opis stylu komponentów graficznych,
  • SwipeDemo.pro – konfiguracja projektu.

Interfejs graficzny możemy definiować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to edytor graficzny (przycisk Design po lewej stronie okna głównego IDE) dla plików ui.qml, a drugi to opis w języku QML. Obie metody się uzupełniają, ponieważ możemy ręcznie modyfikować zmiany wprowadzone przez edytor graficzny i na odwrót. W naszym przykładzie wszystkie zmiany wprowadzimy ręcznie. Na początku modyfikujemy plik Page1Form.ui.qml, tak jak pokazano na listingu 2. W kodzie QML dodajemy przycisk oraz suwak, a także definiujemy ich rozmiary i rozmieszczenie na stronie. Na początku struktury Page dodajemy także aliasy dla utworzonych komponentów, tak aby można było się do nich odwołać w pliku main.qml. W ten sposób odizolujemy definicję wyglądu aplikacji od jej funkcjonalności.

Listing 2. Opis pierwszej strony aplikacji

import QtQuick 2.9
import QtQuick.Controls 2.2

Page {
property alias button: button
property alias slider: slider

header: Label {
text: qsTr("Page 1")
font.pixelSize: Qt.application.font.pixelSize * 2
padding: 10
}

Button {
id: button
y: 110
width: 120
height: 60
text: qsTr("LED")
anchors.left: parent.left
anchors.leftMargin: 100
anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
checkable: true
}

Slider {
id: slider
x: 260
y: 110
width: 300
anchors.right: parent.right
anchors.rightMargin: 100
anchors.verticalCenterOffset: 0
anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter
from: 0
to: 100
stepSize: 10
value: 0
}
}

Druga strona aplikacji została pokazana na listingu 3. W pliku Page2Form.ui.qml importujemy moduł QtCharts i dodajemy strukturę ChartView, w której definiujemy wykres liniowy zawierający sto punktów. W strukturze LineSeries dodajemy dwie osie danych. Oś Y będzie zawierała losowo generowane wartości od 0 do 100, natomiast na osi X, której wartości są ukryte będziemy dodawać kolejne numery punktów. Początkowa minimalna wartość na osi X jest ustawiona na –100, dzięki czemu punkty na wykresie będą pojawiały się od prawej strony okna. Na tej stronie również dodajemy aliasy właściwości, do których będziemy odwoływać się w pliku main.qml.

Listing 3. Opis drugiej strony aplikacji

import QtQuick 2.9
import QtQuick.Controls 2.2
import QtCharts 2.0

ChartView {
antialiasing: true
animationOptions: ChartView.NoAnimation

property int numberOfPoints: 0
property int maxNumberOfPoints: 100
property alias dataSeries: dataSeries

LineSeries {
id: dataSeries
name: "Values"
useOpenGL: true

property alias xAxis: xAxis

axisX: ValueAxis {
id: xAxis
min: -1 * maxNumberOfPoints
max: 0
visible: false
}
axisY: ValueAxis {
min: 0
max: 100
}
}
}

Opis głównego okna aplikacji dodajemy w pliku main.qml, tak jak na listingu 4. Zamiast definiowania szerokości i wysokości okna definiujemy widok pełnoekranowy, a następnie dodajemy funkcje do kontrolek oraz wykresu. Do przycisku i suwaka dodajemy wywołania funkcji obiektu ledHandler, który dodamy za chwilę do projektu, a który będzie odpowiedzialny za włączanie i ustawianie jasności diod. W kodzie drugiej strony dodajemy powiązanie metody onDoAddSample obiektu pointGenerator, który również dodamy za chwilę do projektu, z funkcją addPoint zdefiniowaną poniżej. Funkcja ta dodaje punkt do wykresu pilnując jednocześnie, aby liczba punktów nie przekroczyła wartości maxNumberOfPoints. Na końcu pliku znajdują się pozostawione bez zmian definicje przycisków umożliwiających przełączanie się pomiędzy stronami.

Listing 4. Opis głównego okna aplikacji

import QtQuick 2.9
import QtQuick.Controls 2.2

ApplicationWindow {
visible: true
visibility: "FullScreen"
title: qsTr("Tabs")

SwipeView {
id: swipeView
anchors.fill: parent
currentIndex: tabBar.currentIndex

Page1Form {
button.onCheckedChanged: ledHandler.setEnabled(button.checked)
slider.onValueChanged: ledHandler.setBrightness(slider.value)
}

Page2Form {
id: chartPage
Connections {
target: pointGenerator
onDoAddSample: {
chartPage.addPoint(value)
}
}

function addPoint(value) {
dataSeries.append(numberOfPoints, value)

if (dataSeries.count > maxNumberOfPoints) {
dataSeries.remove(0)
}

dataSeries.xAxis.min += 1
dataSeries.xAxis.max += 1
numberOfPoints += 1
}
}
}

footer: TabBar {
id: tabBar
currentIndex: swipeView.currentIndex

TabButton {
text: qsTr("Page 1")
}
TabButton {
text: qsTr("Page 2")
}
}
}
Rysunek 8. Dodanie klasy LedHandler do projektu

Teraz przejdziemy do implementacji klas LedHandler i PointGenerator odpowiedzialnych odpowiednio za obsługę diod oraz generację punktów dla wykresu. Nową klasę dodajemy klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu po lewej stronie głównego okna IDE, a z dostępnych szablonów wybieramy C++ Class. Następnie w kreatorze podajemy nazwę klasy i klasę bazową, którą powinna być klasa QObject, tak jak na rysunku 8.

Listing 5. Plik nagłówkowy klasy LedHandler

#ifndef LEDHANDLER_H
#define LEDHANDLER_H

#include <QObject>
#include <QFile>

class LedHandler : public QObject{
Q_OBJECT
public:
explicit LedHandler(QObject *parent = nullptr);

signals:

public slots:
void setEnabled(bool enabled);
void setBrightness(unsigned int brightness);

private:
QFile* gpioLedFile;
QFile* pwmLedFile;
};

#endif // LEDHANDLER_H

Po zakończeniu kreatora do projektu zostaną dodane dwa pliki nowej klasy: nagłówkowy i źródłowy. Uzupełniamy je zgodnie z kodem podanym na listingu 5 i listingu 6. Obsługa diod będzie wykonywana za pośrednictwem plików znajdujących się w katalogu systemowym /sys/class/leds, dlatego do pliku nagłówkowego dodajemy dwa pola typu QFile* reprezentujące dwie diody obsługiwane przez przycisk (gpioLedFile) i suwak (pwmLedFile). Dodajemy także dwie metody wywoływane w efekcie zmiany stanu komponentów graficznych. Wykorzystują one mechanizm Signals & Slots biblioteki Qt, dzięki czemu możemy powiązać metody deklarowane jako slots, z sygnałami wysyłanymi przez inne obiekty. Więcej na ten temat można przeczytać w oficjalnej dokumentacji Qt.

Listing 6. Plik źródłowy klasy LedHandler

#include "ledhandler.h"
#include <QDebug>

LedHandler::LedHandler(QObject *parent) : QObject(parent){
this->gpioLedFile = new QFile("/sys/class/leds/led3/brightness");
this->gpioLedFile->open(QIODevice::WriteOnly);
this->pwmLedFile = new QFile("/sys/class/leds/led2/brightness");
this->pwmLedFile->open(QIODevice::WriteOnly);
}

void LedHandler::setEnabled(bool enabled){
qDebug() << "Enabled" << enabled;

if (enabled)
this->gpioLedFile->write("1");
else
this->gpioLedFile->write("0");

this->gpioLedFile->flush();
}

void LedHandler::setBrightness(unsigned int brightness){
qDebug() << "Brightness" << brightness;
this->pwmLedFile->write(QString::number(brightness).toLatin1());
this->pwmLedFile->flush();
}

W pliku źródłowym dodajemy implementację konstruktora klasy, w którym tworzymy obiekty plików diod i otwieramy je do zapisu. Dodajemy także metody setEnabled, która zapisuje do pliku "1" lub "0", w zależności od nowego stanu przycisku, oraz setBrightness, która wpisuje do pliku wartość reprezentującą jasność diody. W obu przypadkach wywołujemy funkcję flush, która ma za zadanie opróżnić bufor, dzięki czemu zapis do plików następuje od razu po wywołaniu wspomnianych metod. W kodzie źródłowym możemy także użyć klasy qDebug, która pozwala nam na wysyłanie komunikatów diagnostycznych na standardowe wyjście aplikacji.

Listing 7. Plik nagłówkowy klasy PointGenerator

#ifndef POINTGENERATOR_H
#define POINTGENERATOR_H

#include <QObject>
#include <QTimer>

class PointGenerator : public QObject{
Q_OBJECT
public:
explicit PointGenerator(QObject *parent = nullptr);

signals:
void doAddSample(int value);

public slots:
void timeout();

private:
QTimer* timer;
};

#endif // POINTGENERATOR_H

W ten sam sposób dodajemy klasę PointGenerator, której nagłówek i plik źródłowy znajdują się na listingu 7 i listingu 8. W pliku nagłówkowym dodajemy timer pozwalający nam na cykliczne dodawanie punktów do wykresu. Wymaga on implementacji metody wywoływanej po ustalonym czasie – w naszym przykładzie jest to timeout. Deklarujemy tu również sygnał doAddSample, który powiązaliśmy z dodawaniem punktów wykresu w pliku main.qml. W pliku cpp dodajemy implementację konstruktora, gdzie używając funkcji connect tworzymy i uruchamiamy timer łącząc jednocześnie jego sygnał timeout z metodą naszej klasy o tej samej nazwie. Na końcu kodu konstruktora inicjalizujemy generator liczb pseudolosowych za pomocą aktualnego czasu. W metodzie timeout wysyłamy jedynie sygnał doAddSample, którego argumentem jest wygenerowana liczba pseudolosowa.

Listing 8. Plik źródłowy klasy PointGenerator

#include "pointgenerator.h"
#include <QDateTime>

PointGenerator::PointGenerator(QObject *parent) : QObject(parent){
this->timer = new QTimer();
this->timer->setSingleShot(false);
this->timer->start(1000);
connect(this->timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(timeout()));
qsrand(QDateTime::currentMSecsSinceEpoch() / 1000);
}

void PointGenerator::timeout(){
emit this->doAddSample(qrand() % 100);
}

Mając gotowe wszystkie komponenty możemy zmodyfikować plik main.cpp pokazany na listingu 9. Ze względu na użycie modułu QtCharts musimy zmienić typ aplikacji z QGuiApplication na QApplication dodając również odpowiedni nagłówek. Następnie tworzymy obiekty dodanych przez nas klas – ledHandler oraz pointGenerator oraz ustawiamy jasność obu diod na 0. Utworzone obiekty łączymy z kodem QML za pomocą metody setContextProperty, w której podajemy nazwę używaną w plikach qml oraz referencję do odpowiedniego obiektu implementującego wymaganą logikę.

Listing 9. Plik main.cpp

#include <QApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
#include <QQmlContext>
#include "ledhandler.h"
#include "pointgenerator.h"

int main(int argc, char *argv[]){
QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_EnableHighDpiScaling);
QApplication app(argc, argv);

LedHandler ledHandler;
ledHandler.setBrightness(0);
ledHandler.setEnabled(false);

PointGenerator pointGenerator;
QQmlApplicationEngine engine;

engine.rootContext()->setContextProperty("ledHandler", &ledHandler);
engine.rootContext()->setContextProperty("chartBackend", &pointGenerator);

engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));
if (engine.rootObjects().isEmpty())
return -1;

return app.exec();
}

Pozostało nam jeszcze dodanie odpowiednich modułów w pliku projektu SwipeDemo.pro. Do zmiennej QT dodajemy moduły qml i charts:

QT += quick qml charts

Nasza aplikacja jest już gotowa do uruchomienia na platformie docelowej. Do poprawnego działania musimy jednak podać odpowiedni parametr --platform, dzięki któremu zostaną załadowane dostępne na urządzeniu moduły. Klikamy więc na przycisk Projects po lewej stronie okna głównego IDE i w oknie Run Settings wpisujemy do pola Arguments:

--platform wayland.
Rysunek 9. Dodanie parametru platform do konfiguracji projektu

Zostało to pokazane na rysunku 9. Po kliknięciu na zieloną strzałkę w lewym dolnym rogu okna aplikacja zostanie skopiowana na urządzenie i uruchomiona. Na rysunku 10 został pokazany widok strony z wykresem.

Rysunek 10. Strona aplikacji zawierająca wykres

Styl aplikacji

Rysunek 11. Pierwsza strona aplikacji z ustawionym stylem Material Dark

Biblioteka Qt umożliwia nam w bardzo łatwy sposób zmianę wyglądu aplikacji na jeden z predefiniowanych styli. Służy do tego plik qtquickcontrols2.conf, w którym domyślny wygląd możemy zmienić, np. na Material Dark tak jak na listingu 10. Po tej zmianie otrzymamy efekt, taki jak na rysunku 11.

Listing 10. Styl aplikacji zmieniony na Material Dark

[Controls]
Style=Material

[Material]
Theme=Dark

Skrót do aplikacji

Na koniec zobaczymy w jaki sposób dodać skrót aplikacji do paska znajdującego się na pulpicie domyślnego systemu graficznego OpenSTLinuxa, czyli Wayland/Weston. Będziemy do tego potrzebować pliku binarnego aplikacji i pliku graficznego ikony. Jeżeli wcześniej uruchomiliśmy aplikację z poziomu Qt Creatora, to plik binarny znajdziemy w katalogu /opt/SwipeDemo/bin/. Jako ikony użyjemy z kolei pliku /usr/share/weston/icon_window.png znajdującego się w systemie plików domyślnego obrazu systemu. Teraz możemy otworzyć plik /etc/xdg/weston/weston.ini za pomocą dowolnego edytora tekstu znajdującego się na urządzeniu, np. vi, i dodać sekcję pokazaną na listingu 11. Po ponownym uruchomieniu systemu, na pasku na pulpicie pojawi się nowa ikona, a po jej wciśnięciu zostanie uruchomiona nasza aplikacja.

Listing 11. Sekcja w pliku weston.ini dodająca skrót do aplikacji na pasku pulpitu

[launcher]
icon=/usr/share/weston/icon_window.png
path=/opt/SwipeDemo/bin/SwipeDemo --platform wayland

Krzysztof Chojnowski

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
maj 2021
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów