OpenSTLinux dla procesorów z rodziny STM32MP1 (2)

OpenSTLinux dla procesorów z rodziny STM32MP1 (2)
Pobierz PDF Download icon

W drugiej części serii przyjrzymy się bliżej sposobowi modyfikacji domyślnego obrazu systemu OpenSTLinux. System ten bazuje na projekcie Yocto, dlatego obowiązuje ten sam schemat receptur. W ramach przykładu, wprowadzimy modyfikacje do receptury jądra, włączając do kompilacji sterowniki następujących modułów: odbiornik GPS U-Blox, sterownik LED PCA9532 i akcelerometr z żyroskopem LSM6DS3. Do ich poprawnego działania wymagane są także zmiany w plikach Device Tree, jednak tym zajmiemy się w kolejnej części.

Warstwy i receptury

Wszystkie komponenty systemu są zorganizowane w receptury, opisujące sposób ich budowania oraz wzajemne zależności. Pliki receptur mają rozszerzenie bb i znajdują się w katalogach o nawie recipes-*, które z kolei umieszczone są w odpowiednich warstwach budowania systemu.

Receptury w Yocto mogą być modyfikowane poprzez pliki bbappend, które wprowadzają zmiany do oryginalnych plików bb zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez priorytet warstwy w której się znajdują. W ten sposób została także przygotowana warstwa meta-somlabs [1], którą mieliśmy okazję pobrać, przy okazji budowania obrazu systemu w poprzedniej części artykułu. Warstwa ta zawiera szereg katalogów recipes-*, wprowadzających zmiany do receptur, pochodzących z innych warstw lub zawierających nowe receptury, dodawane do budowanego systemu.

Jedną z tych receptur jest linux-stm32mp, opisująca sposób budowania jądra systemu Linux. Poniższy diagram przedstawia strukturę receptur, na przykładzie receptur jądra (recipes-kernel) i aplikacji demonstracyjnej (recipes-somlabs):

├── recipes-kernel – katalog główny warstwy dostarczanej przez SoMLabs.
│   └── linux – receptura budowania jądra systemu.
│   ├── linux-stm32mp – pliki używane przez recepturę w tej warstwie.
│   │   ├── 0001-Add-support-for-VisionSOM-STM32MP1-board.patch
│   │   ├── 0001-Fixed-display-transition-between-u-boot-and-kernel.patch
│   │   ├── 0001-Uptated-ILI9881C-driver-for-Powertip-PH720128T003.patch
│   │   └── stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig
│   └── linux-stm32mp_4.19.bbappend – plik z modyfikacją oryginalnej receptury.
├── recipes-somlabs – receptury utworzone przez SoMLabs.
│   └── somlabs-demo – receptura aplikacji demonstracyjnej.
│   ├── somlabs-demo – pliki używane przez recepturę.
│   │   ├── SomlabsDemo
│   │   └── somlabs_demo_run.sh
│   └── somlabs-demo.bb – plik z implementacją receptury.

Dodatkowo, na diagramie widać, że każda z receptur (bb) lub jej rozszerzenie (bbappend), może używać dodatkowych plików, zlokalizowanych w katalogu o nazwie odpowiadającej recepturze. Mogą to być łaty do kodu, pliki graficzne, skrypty itp.

Receptura linux-stm32mp

W dystrybucji OpenSTLinux używana jest wersja jądra, przygotowana przez firmę ST, dla procesorów z rodziny STM32MP1. W chwili pisania artykułu, obowiązującą wersją jądra była 4.19, budowana przez recepturę linux-stm32mp_4.19. Bazowy plik receptury (linux-stm32mp_4.19.bb) znajduje się w warstwie meta-st-stm32mp. Jest w nim informacja na temat źródeł kodu, konfiguracji, budowania oraz instalacji jądra systemu.

Warstwa meta-somlabs wprowadza do oryginalnej receptury modyfikacje w postaci łat, nakładanych na kod źródłowy jądra, przed uruchomieniem procesu kompilacji. Łaty te dostarczają wsparcia dla modułu VisionSOM-STM32MP1, płytki bazowej VisionCB-STM32MP1-STD oraz wyświetlacza Powertip z interfejsem RGB lub DSI. Są one zlokalizowane w katalogu meta-somlabs/recipes-kernel/linux/linux-stm32mp, jako pliki z rozszerzeniem patch. Plik linux-stm32mp_4.19.bbappend w katalogu meta-somlabs/recipes-kernel/linux/, definiuje kolejność nakładania wspomnianych łat, katalog w którym będą one poszukiwane oraz wskazuje na plik z konfiguracją jądra, użytą podczas budowania.

Modyfikacja receptur

Modyfikacje receptur można wprowadzać ręcznie, zmieniając pliki bb i bbappend oraz dodając własne łaty. Jednak w naszym przykładzie skorzystamy z narzędzia devtool, które znacznie ułatwi pracę. Zacznijmy od konfiguracji terminala, tak jak w poprzedniej części, przed rozpoczęciem budowania systemu:

cd <working directory path>/Distribution-Package/openstlinux-4.19-thud-mp1-20-02-19
DISTRO=openstlinux-weston MACHINE=stm32mp157a-visionsom-mx source layers/meta-st/scripts/envsetup.sh

Mamy teraz dostępne wszystkie narzędzia, w tym potrzebny devtool. W pierwszej kolejności trzeba pobrać kod źródłowy jądra, do którego będziemy wprowadzać modyfikacje:

devtool modify linux-stm32mp

Polecenie to pobiera kod z repozytorium oraz rozpakowuje do katalogu workspace/sources/linux-stm32mp. Możemy teraz przejść do źródeł i sprawdzić jakie łaty zostały na nie nałożone:

cd workspace/sources/linux-stm32mp
git log

Zobaczymy że w logu na samej górze znajdują się łaty, pochodzące z warstwy meta-somlabs. Oznacza to, że polecenie devtool modify nie tylko pobiera kod ze zdefiniowanych źródeł, ale nanosi także wszelkie zmiany, które zdefiniowaliśmy w kolejnych warstwach – w tym wypadku meta-somlabs. Możemy więc przystąpić do wprowadzania własnych zmian. Naszym zadaniem jest włączenie wspomnianych na wstępie sterowników, więc zaczynamy od skopiowania z receptury i utworzenia domyślnej konfiguracji jądra:

cp ../../../../layers/meta-st/meta-somlabs/recipes-kernel/linux/linux-stm32mp/stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig arch/arm/configs/
ARCH=arm make stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig

W wyniku wywołania tego polecenia, zostanie utworzony plik .config, na bazie pliku konfiguracyjnego stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig.

Do jego edycji możemy użyć klasycznego narzędzia menuconfig:

ARCH=arm make menuconfig

Rysunek 1. Włączenie sterownika u-blox jako modułu jądra

Jest to graficzne menu umożliwiające włączanie, lub wyłączanie poszczególnych sterowników i opcji jądra. Włączmy więc sterowniki U-blox GNSS (Device Drivers > GNSS receiver support > u-blox GNSS receiver support), LSM6DS3 (Device Drivers > Industrial I/O support > Inertial measurement units > ST_LSM6DSx driver for STM 6-axis IMU MEMS sensors), PCA9532 (Device Drivers > LED Support > LED driver for PCA9532 dimmer), tak jak zostało to pokazane na rysunkach 1, 2, 3. W przykładzie, pierwsze dwa sterowniki zostały włączone jako moduły (klawiszem M), natomiast ostatni został skompilowany z jądrem (klawisz Y).

Rysunek 2. Włączenie sterownika LSM6DSx jako modułu jądra
Rysunek 3. Włączenie sterownika PCA9532 do kompilacji jądra

Plik .config jest tworzony dynamicznie przy każdej konfiguracji, dlatego nie możemy go zapisać bezpośrednio w recepturze. Zamiast tego, użyjemy go do dodania nowego pliku konfiguracyjnego w źródłach jądra:

cp .config arch/arm/configs/stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig

Możemy teraz dodać plik do kontroli wersji i sprawdzić jakie zmiany zostały wprowadzone w kodzie za pomocą poleceń:

git add arch/arm/configs/stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig
git status
git diff

Będziemy wiedzieć które pliki zostały zmodyfikowane oraz jakie zmiany w nich zaszły. Na ich podstawie możemy utworzyć nowy commit, z którego narzędzie devtool wygeneruje odpowiednią łatę w recepturze:

git commit
devtool update-recipe -a ../../../../layers/meta-st/meta-somlabs/ linux-stm32mp

Ostatnie z poleceń wymaga podania ścieżki do modyfikowanej warstwy oraz receptury.

Po wykonaniu wszystkich powyższych poleceń, w katalogu meta-somlabs/recipes-kernel/linux/linux-stm32mp/ zobaczymy nową łatę, o nazwie zgodnej z nazwą commit-u którą nadaliśmy przy okazji wywołania git commit. Ponadto, została ona dodana na końcu listy, znajdującej się w pliku meta-somlabs/recipes-kernel/linux/linux-stm32mp_4.19.bbappend:

SRC_URI += "file://stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig \
file://0001-Add-support-for-VisionSOM-STM32MP1-board.patch \
file://0001-Uptated-ILI9881C-driver-for-Powertip-PH720128T003.patch \
file://0001-Fixed-display-transition-between-u-boot-and-kernel.patch \
file://0001-Added-custom-defconfig.patch \
"

Po zakończeniu wprowadzania zmian, powinniśmy wywołać polecenie usuwające kopię roboczą źródeł z procesu budowania systemu:

devtool reset linux-stm32mp

Zgodnie z informacją, która pojawi się w terminalu, możemy ten katalog usunąć ręcznie.

W tym momencie plik konfiguracji jądra znajdzie się w źródłach, po nałożeniu patch-a. Możemy zatem usunąć dotychczasowy plik defconfig:

rm ../layers/meta-st/meta-somlabs/recipes-kernel/linux/linux-stm32mp/stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig

Musimy również zmodyfikować recepturę linux-stm32mp_4.19.bbappend tak, aby plik konfiguracyjny nie był poszukiwany w plikach receptury, ale w źródłach jądra:

FILESEXTRAPATHS_prepend := "${THISDIR}/${PN}:"

SRC_URI += "file://0001-Add-support-for-VisionSOM-STM32MP1-board.patch \
file://0001-Uptated-ILI9881C-driver-for-Powertip-PH720128T003.patch \
file://0001-Fixed-display-transition-between-u-boot-and-kernel.patch \
file://0001-Added-custom-defconfig.patch \
"

KERNEL_DEFCONFIG = "stm32mp157a_visionsom_mx_defconfig"
KERNEL_EXTERNAL_DEFCONFIG = ""

Pozostało już tylko przebudowanie systemu i wygenerowanie nowego obrazu poleceniem:

bitbake st-image-weston

W przykładzie zajęliśmy się modyfikacją konfiguracji jądra, poprzez dodanie do kompilacji dodatkowych sterowników. Opisana metoda może być użyta do nanoszenia zmian, w dowolnym miejscu kodu źródłowego jądra oraz innych komponentów systemu, budowanych podczas przygotowywania systemu OpenSTLinux i innych dystrybucji projektu Yocto.

Krzysztof Chojnowski

Przypisy:
[1] http://bit.ly/2KrGBsQ

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
styczeń 2021
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów