Zostań w domu, zamów taniej!
Nie wychodź z domu i zamów online swoje ulubione pisma 20% taniej. Skorzystaj z kodu rabatowego: czytajwdomu

Jak napisać aplikację mobilną poprzez UART (3)

Jak napisać aplikację mobilną poprzez UART (3)
Pobierz PDF Download icon

W trakcie procesu tworzenia urządzeń elektronicznych projektanci napotykają szereg zdawałoby się nierozwiązywalnych problemów, z którymi muszą sobie sprawnie poradzić. Wracającym niezwykle często, niczym bumerang kłopotem jest zorganizowanie interfejsu użytkownika HMI (Human Machine Interface). Wymagania są niejednokrotnie sprzeczne: wysoki poziom estetyki, ergonomia użytkowania i elastyczność funkcjonalna w opozycji do minimalnych kosztów oraz krótkiego czasu wdrożenia. Skłania to do poszukiwania nowych rozwiązań będących optymalnym kompromisem rozcinającym ten gordyjski węzeł.

W drugiej części artykułu uruchomiliśmy komunikację z modułem BBMobile i poznaliśmy komendy, które pozwalają sterować jego pracą. Pora na szczegółowe przedstawienie kontrolek oraz omówienie procesu projektowania i testowania aplikacji mobilnych budowanych poprzez UART. Zrobimy to przechodząc pełny proces tworzenia projektu o roboczej nazwie REMOTE SWITCH. Finalnie będzie on umożliwiał bezprzewodowe sterowanie dowolnym urządzeniem elektrycznym z dowolnego urządzenia mobilnego korzystając z technologii BLE.

Kontrolki

Kontrolki są podstawowym budulcem aplikacji. Po wyświetleniu na ekranie interfejsu przesłanego w postaci kodu JSON pozwalają prezentować informacje przesłane do portu UART oraz przyjmować i przekazywać do mikrokontrolera dane wprowadzane przez użytkownika. Podstawowe typy kontrolek wraz z ich opisem i sposobem definiowania zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe typy kontrolek budujących interfejs aplikacji
Kontrolka Opis Definicja JSON
Button Przycisk monostabilny „ty”: „Button”
TogButton Przełącznik dwustanowy „ty”: „TogButton”
TextView Kontrolka wyświetlająca tekst „ty”: „TextView”
EditText Kontrolka służąca wprowadzaniu danych liczbowych lub alfanumerycznych „ty”: „EditText”
Spinner Pole wyboru wielokrotnego „ty”: „Spinner”
ProgBar Pasek postępu „ty”: „ProgBar”

Tabele 2 i 3 zawierają natomiast cechy kontrolek, których użyjemy w tworzonym projekcie. Wszystkie dostępne kontrolki opisane są szczegółowo w dokumentacji modułu BBMobile dostępnej w internecie.

Tabela 2. Cechy kontrolki typu przycisk monostabilny – Button
Kontrolka: Button
NAZWA POLA
Kontrolka: Button
MNEMONIK
„ty”:”Button”
OPIS
Type ty Określa typ kontrolki. W tym przypadku jest to ‘Button’ – przycisk jednostanowy.
Name n Umożliwia nadanie unikalnej nazwy kontrolce służącej do jej identyfikacji w aplikacji. Np.: ”b1”
Text te Ustawia wyświetlany na guziku tekst. Np.: ”OK”
Text Color tc Definiuje składowe RGB koloru tekstu. np.: ”255.255.255” określa kolor biały.
Text Size ts Określa rozmiar tekstu. Np.: ”30”
Text Style tl Ustawia styl wyświetlanego tekstu. Np.: ”bold”, ”italic”, ”bolditalic”
Background bg Definiuje składowe RGB koloru tła kontrolki. np.: ”255.0.0” określa kolor czerwony.
Weight w Definiuje wielkość kontrolki jako ułamkową część całości widoku. Gdzie licznik ułamka to wartość parametru ‘w’, a mianownik to suma wartości parametrów ‘w’ wszystkich kontrolek znajdujących się w layoucie.
Enabled en Wartość 0 – kontrolka nieaktywna (nie reaguje na dotknięcie), wartość 1 – kontrolka aktywna.

Stwórzmy teraz opis (w języku JSON) wszystkich kontrolek, które budować będą interfejs użytkownika projektowanej aplikacji ‘REMOTE SWITCH’. Skorzystanie z zaprezentowanych tabel 2 i 3 bardzo ułatwi to zadanie.

Tabela 3. Cechy kontrolki nieedytowalnego pola tekstowego – TextView
Kontrolka: TextView
NAZWA POLA
Kontrolka: TextView
MNEMONIK
„ty”:”TextView”
OPIS
Type ty Określa typ kontrolki. W tym przypadku jest to ‘TextView’ – nieedytowalne pole tekstowe.
Name n Umożliwia nadanie unikalnej nazwy kontrolce służącej do jej identyfikacji w aplikacji. Np.: ”t1”
Text te Ustawia wyświetlany w polu tekst. Np.: ”Hello World”
Text Color tc Definiuje składowe RGB koloru tekstu. np.: ”255.255.255” określa kolor biały.
Text Size ts Określa rozmiar tekstu. Np.: ”30” 
Text Style tl Ustawia styl wyświetlanego tekstu. Np.: ”bold”, ”italic”, ”bolditalic”
Background bg Definiuje składowe RGB koloru tła kontrolki. np.: ”255.0.0” określa kolor czerwony.
Weight w Definiuje wielkość kontrolki jako ułamkową część całości widoku. Gdzie licznik ułamka to wartość parametru ‘w’, a mianownik to suma wartości parametrów ‘w’ wszystkich kontrolek znajdujących się w layoucie.

Zacznijmy od kontrolki będącej tytułem aplikacji. Kod JSON został pokazany na listingu 1.

Listing 1. Kod opisujący kontrolkę typu TextView będącej tytułem aplikacji
1 {
2 „ty”:”TextView”,
3 „te”:”\nREMOTE SWITCH”,
4 „tc”:”255,255,255”,
5 „ts”:”30”,
6 „w”:”1”
7 }

To nieedytowalne pole tekstowe – kontrolka typu TextView – co definiuje linia 2. Ponieważ w trakcie działania aplikacji nie zamierzamy zmieniać żadnego z parametrów tej kontrolki, pominiemy nadawanie jej nazwy, aby skrócić finalną długość kodu. W linii 3 zdefiniowany został tytułowy tekst aplikacji, a linia 4 określa składowe RGB jego koloru – biały. Przed tekstem ‘REMOTE SWITCH’ wstawiona została na ekranie dodatkowa pusta linia (‘\n’) dla osiągnięcia lepszego efektu wizualnego. Linia 5 określa rozmiar wyświetlanego tekstu, natomiast kolejna, rozmiar całego obiektu TextView, jako ułamek wielkości całego interfejsu. Ponieważ kontrolka jest strukturą JSON musi rozpoczynać ją i kończyć nawias: linie 1 i 7.

Kod drugiej kontrolki TextView będącej podtytułem aplikacji pokazano na listingu 2.

Listing 2. Kod opisujący kontrolkę typu TextView będącej podtytułem aplikacji

1 {
2 „ty”:”TextView”,
3 „te”:”Kontroluj zdalnie\n z Bluetooth Low Energy”,
4 „tc”:”174,174,174”,
5 „ts”:”20”,
6 „w”:”1”
7 }

Jej budowa jest identyczna jak tej już omówionej. Trzecia kontrolka TextView opisana listingiem 3 posiada nowe cechy: W linii 3 zdefiniowano jej nazwę aby możliwe było modyfikowanie cech podczas działania aplikacji. Ustawiono też styl wyświetlanego tekstu jako pogrubiony (linia 7).

Listing 3. Kod opisujący kontrolkę typu TextView z możliwością modyfikacji treści

1 {
2 „ty”:”TextView”,
3 „n”:”t1”,
4 „te”:”-- OFF --”,
5 „tc”:”255,255,255”,
6 „ts”:”35”,
7 „tl”:”bold”,
8 „w”:”1”
9 }

Listing 4 zawiera najkrótszą możliwą definicję kontrolki TextView z określeniem jedynie jej wielkości. Będzie przydatna do wypełnienia dolnej części ekranu interfejsu.

Listing 4. Najkrótsza możliwa definicja kontrolki TextView z określeniem jedynie jej wielkości

1 {
2 „ty”:”TextView”,
3 „w”:”3”
4 }

Ostatnie dwie kontrolki opisane są kolejno listingami 5 i 6. To kolorowe obiekty typu ‘Button’ (b1 i b2) z białymi napisami odpowiednio ‘ON’ i ‘OFF’.

Listing 5. Kod opisujący kontrolkę typu Button – „ON”

1 {
2 „ty”:”Button”,
3 „n”:”b1”,
4 „te”:”ON”,
5 „tc”:”255,255,255”,
6 „bg”:”3,96,164”,
7 „ts”:”25”
8 }
Listing 6. Kod opisujący kontrolkę typu Button – „OFF”

1 {
2 „ty”:”Button”,
3 „n”:”b2”,
4 „te”:”OFF”,
5 „tc”:”255,255,255”,
6 „bg”:”0,62,120”,
7 „ts”:”25”
8 }

Jak poukładać kontrolki na ekranie

Projektowanie interfejsu użytkownika można wyobrazić sobie jako umieszczanie mniejszych pudełek w większych, a tych w jeszcze większych i na końcu wszystkiego tego w największym pudle, które mieści cały widok interfejsu. Tymi pudełkami są layouty.

Layout jest strukturą opisującą sposób ułożenia elementów znajdujących się w jej wnętrzu. Mogą to być zarówno kontrolki (podstawowe elementy funkcjonalne interfejsu) jak również inne layouty (zawierające np. kontrolki w innym układzie – horyzontalnym lub wertykalnym).

Schemat kodu JSON opisujący prosty interfejs użytkownika pokazano na listingu 7.

Listing 7. Kod opisujący prosty interfejs użytkownika

1 {
2 „ty”: „lout”,
3 „or”:”v”,
4 „bg”:”255,255,255”,
5 „cs”:[{O_1}, {O_2}, {O_3}]
6 }

Jest to uniwersalny schemat, na bazie którego budowane są wszystkie aplikacje. Linie 1 i 6 obejmują nawiasami cały opis interfejsu użytkownika. W linii 2 zdefiniowano typ obiektu jako ‘layout’. Linia 3 definiuje w jaki sposób zorganizowane będzie jego wnętrze. Wybrać można jeden z dwóch wariantów: ułożenie wertykalne (”or”:”v”) lub horyzontalne (”or”:”h”). Linia 4 definiuje składowe RGB koloru tła layoutu, będzie biały. Jako tło można też użyć jednej z siedmiu wbudowanych grafik ponumerowanych od 1 do 7. W takim przypadku linia 4 zmieni swoją postać np. na: „img”:”1” Kolejna, linia 5 jest tablicą definiującą zawartość layoutu czyli całego interfejsu. W tym przykładzie tablica komponentów (”cs” – components) zawiera symbolicznie przedstawione trzy obiekty: O_1, O_2 i O_3.

Mając powyższą wiedzę wracamy teraz do projektowanej aplikacji ‘REMOTE SWITCH’. Wszystkie zdefiniowane uprzednio kontrolki ułożymy na ekranie jedna pod drugą. Użyjemy zatem layoutu wertykalnego z listingu 8 i zobaczymy jaki otrzymamy efekt końcowy. Naciskamy ‘START’ w prawym górnym rogu aplikacji BBMobile i z listy urządzeń wybieramy ‘EP_BLE_device’. Na ekranie terminala pojawi się informacja o zestawionym połączeniu. Kopiujemy teraz przygotowany kod z listingu 8 (Ctrl+C), a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy w oknie terminala i potwierdzamy chęć wysłania danych przyciskiem ‘OK’ (rysunek 1).

Rysunek 1. Wysłanie kodu przy pomocy terminala

Kod JSON został właśnie wysłany przez UART do modułu i dalej do aplikacji BBMobile. Jeśli był poprawnie skopiowany i wklejony, to w odpowiedzi otrzymujemy krótkie ‘$ok’, a na ekranie smartfona ukazuje się długo wyczekiwany widok – nasz interfejs (rysunek 2).

Rysunek 2. Widok interfejsu użytkownika

Kontrolowanie aplikacji

Interfejs jest gotowy. Do pełni szczęścia pozostało jeszcze opanowanie komunikacji z powstałym graficznym interfejsem. Jest ona tak prosta i intuicyjna, że każdy, kto choć przez chwilę trzymał palce na klawiaturze zrozumie w mig jej meandry. Dotknijmy buttona z napisem ‘ON’ (nazwanego ‘b1’), a następnie z napisem ‘OFF’ (nazwanego ‘b2’). Na ekranie terminala pojawią się kolejne komunikaty jak pokazuje rysunek 3.

Rysunek 3. Komunikaty wysyłane przez interfejs po dotknięciu kontrolek Button

Konwencja komunikatu zdarzeniowego jest następująca: najpierw znaki ‘$by,’, a następnie nazwa kontrolki, która została uruchomiona i na koniec w cudzysłowie wartość obrazująca jej stan. Ponieważ zdefiniowana przez nas kontrolka Button sygnalizuje jedynie ‘tapnięcie’ w ekran, wartość ta jest zawsze równa 1.

Wyślijmy teraz do interfejsu komendy:

$set,t1:te=”-- ON –”
$set,t1:tc=”0,150,0”

Możemy wpisać je bezpośrednio z klawiatury i zatwierdzić enterem lub wkleić tak, jak poprzednio zrobiliśmy to z kodem JSON. Pierwsza komenda zmienia wartość parametru ‘te’ (wyświetlany tekst) w kontrolce, którą nazwaliśmy ‘t1’. Komenda druga zmienia w tej samej kontrolce wartość parametru ‘tc’ odpowiedzialnego za kolor tekstu.

Efekt ich zadziałania pokazuje rysunek 4.

Rysunek 4. Efekt zmiany parametru ‘tc’

Powyższych zmian w interfejsie możemy również dokonać za pomocą jednej komendy:

$set,t1:te=”-- ON –”tc=”0,150,0”

Zastosowaną konwencję poleceń modyfikujących parametry kontrolek podsumowano graficznie na rysunku 5.

Rysunek 5. Konwencja poleceń modyfikujących parametry kontrolek

Jako pierwszy mamy ciąg znaków ‘$set,’ (pole 1), a następnie nazwę kontrolki, której parametry zamierzamy zmienić (pole 2). Nazwę tą nadaliśmy jej w definicji zawartej w kodzie JSON (listing 8).

Listing 8. Kod opisujący layout aplikacji

{
„ty”:”lout”,
„or”:”V”,
„img”:”1”,
„cs”:[
{
„ty”:”TextView”,
„te”:”REMOTE SWITCH”,
„tc”:”255,255,255”,
„ts”:”30”,
„w”:”1”
},
{
„ty”:”TextView”,
„te”:”Kontroluj zdalnie\n z Bluetooth Low Energy”,
„tc”:”174,174,174”,
„ts”:”20”,
„w”:”1”
},
{
„ty”:”TextView”,
„n”:”t1”,
„te”:”-- OFF --”,
„tc”:”255,255,255”,
„ts”:”35”,
„tl”:”bold”,
„w”:”1”
},
{
„ty”:”Button”,
„n”:”b1”,
„te”:”ON”,
„tc”:”255,255,255”,
„bg”:”3,96,164”,
„ts”:”25”
},
{
„ty”:”Button”,
„n”:”b2”,
„te”:”OFF”,
„tc”:”255,255,255”,
„bg”:”0,62,120”,
„ts”:”25”
},
{
„ty”:”TextView”,
„w”:”3”
}
]
}

Dalej dwukropek (pole 3) i nazwę pierwszej modyfikowanej cechy odnalezionej w tabeli 4 (pole 4). Dalej znak przyrównania (pole 5) oraz w cudzysłowie nową wartość modyfikowanej cechy (pole 6). W tym miejscu polecenie mogłoby zostać zakończone znakami ”\r\n”, ale możliwe jest również kontynuowanie komendy. Mamy zatem nazwę kolejnej modyfikowanej cechy w tej samej kontrolce ‘t1’ (pole 7), znak przyrównania (pole 8) i nową wartość (pole 9). Każda komenda winna kończyć się znakami powrotu karetki i nowej linii (pole 10).

Możliwe jest dalsze rozbudowywanie polecenia poprzez dodanie po przecinku nazwy kolejnej kontrolki wraz z cechami do modyfikacji. Przykładowe polecenie, które modyfikuje cztery cechy (te, tc, ts, i bg) trzech różnych kontrolek: t1, b1 i b2,wygląda następująco:

$set,t1:te=”-- ON –”tc=”0,150,0”,b1:ts=”30”,b2:bg=”100,100,100”

Podsumowanie

Interfejs mamy już zaprojektowany, a komunikację przetestowaną. Pozostaje zrobić ten ostatni krok: zaszyć przesyłanie struktury JSON i komunikatów sterujących w małym mikrokontrolerze. Tym zajmiemy się w kolejnej części publikacji.

Mariusz Żądło
iram@poczta.onet.pl

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
czerwiec 2020
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik luty 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje luty 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna luty 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich luty - marzec 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów