Mostki i interfejsy Ethernetowe cz.1. Interfejsy PHY i mikrokontrolery z MAC

Mostki i interfejsy Ethernetowe cz.1. Interfejsy PHY i mikrokontrolery z MAC
Pobierz PDF Download icon
Aplikacje wykorzystujące Ethernet podbijają rynek, co z jednej strony wynika z rosnących potrzeb użytkowników i coraz łatwiejszego dostępu do sieci, z drugiej - ułatwia to coraz większa liczba coraz tańszych mikrokontrolerów wyposażonych w interfejsy sieciowe oraz coraz częściej bezpłatne oprogramowanie realizujące m.in. funkcje stosów protokołów sieciowych. Przegląd dostępnych konstruktorom rozwiązań sprzętowych przedstawiamy w artykule.
66 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Wybór konstruktoraWybór konstruktora (MAC), która odpowiada m.in. za selekcję i adresowanie danych przesyłanych pomię- dzy urządzeniami dołączonymi do sieci. Ponieważ w  artykule zajmiemy się przede wszystkim interfejsami sieci kablowych, bezprzewodowe rozszerzenia standardu IEEE802 zostawimy do omówienia w kolej- nych wydaniach EP. Na rys. 1 pokazano warstwowy model sieci OSI ISO z  zaznaczonymi warstwa- mi obsługiwanymi przez scalone interfejsy sieciowe PHY i  MAC. Jak widać dostępne współcześnie układy scalone realizują funk- Mostki i interfejsy Ethernetowe (1) Interfejsy PHY i mikrokontrolery z MAC Aplikacje wykorzystujące Ethernet podbijają rynek, co z  jednej strony wynika z  rosnących potrzeb użytkowników i  coraz łatwiejszego dostępu do sieci, z  drugiej ? ułatwia to coraz większa liczba coraz tańszych mikrokontrolerów wyposażonych w  interfejsy sieciowe oraz coraz częściej bezpłatne oprogramowanie realizujące m.in. funkcje stosów protokołów sieciowych. Przegląd dostępnych konstruktorom rozwiązań sprzętowych przedstawiamy w  artykule. Jedynym liczącym się obecnie w  świe- cie standardem lokalnych sieci do przesyłu danych jest Ethernet. Historia tego standar- du sięga początku lat ?70 (jest to opracowa- nie firmy Xerox), znany nam współcześnie 10BASE-T wprowadzono na rynek na po- czątku lat ?90. Kablowy Ethernet jest utożsamiany ze standardem IEEE802.3, który składa się z ze- stawu definicji określających budowę i dzia- łanie fizycznej warstwy interfejsu wymiany danych (PHYsical layer), funkcję i  sposób działania warstwy łącza (Data Link lay- er) oraz podwarstwy Media Access Control Dodatkowe materiały na CD i FtP: host: ep.com.pl, user: 12235, pass: 60u61csy Dodatkowe materiały na CD i FTP 67ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Mostki i interfejsy Ethernetowe Rolą układów MAC jest wysokopozio- mowa obróbka danych odbieranych z PHY i wysyłanych przez PHY (w tym tworzenie, dekompozycja i synchronizacja ramek, sterowanie przepływem danych, wykrywanie i obsługa błędów). Rolą PHY jest formowanie i transfer (w oby- dwu kierunkach) jednostek danych w spo- sób dostosowany do możliwości wykorzysty- wanego medium transmisyjnego. cje dwóch dolnych warstw modelu ISO, pozostałe warstwy muszą być realizowane programowo. Warto pamiętać, że istotnymi elemen- tami warstwy fizycznej są jeszcze transfor- matory separujące interfejsy sieciowe, za- pewniające przy tym transfer danych z od- powiednią prędkością oraz gniazda ? dość często gniazda są integrowane z transforma- torami w jednej obudowie. Na rys. 2 poka- zano typowy (choć nie jedyny stosowany w  praktyce) sposób włączenia transforma- torów separujących w  obwody wejściowe układu PHY. Interfejsy komunikacyjne układów MAC i PHY Zapewnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi warstwami stosu wymaga opracowania przez programistę odpowied- nich interfejsów lub (np. w przypadku komu- nikacji pomiędzy warstwami IP i DataLink) programowej obsługi zestawu rejestrów, w  jakie jest wyposażony MAC. Także ukła- dy ulokowane w  najniższej warstwie stosu ? MAC i PHY ? muszą się ze sobą komuni- rys. 1. Warstwowy model sieci osI Iso z zaznaczonymi warstwami obsługiwanymi przez scalone interfejsy sieciowe PHy i MaC rys. 2. Jeden ze sposobów włączenia transformatorów separujących w obwody wejściowe układu PHy rys. 3. Dzięki interfejsowi komunikacyjnemu MII blok MaC może komunikować się z praktycznie dowolnym PHy 68 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Wybór konstruktora Tab. 1. Zestawienie prędkości transferu danych za pomocą wybranych inter- fejsów zapewniających komunikację pomiędzy PHY i  MAC Interfejs Liczba bitów prze- syłana w  jednym takcie Prędkość transmisji [Mb/s] Prędkość transmisji [MB/s] MII 4 100 12,5 RMII 2 100 12,5 SMII 1 100 12,5 GMII 8 1000 12,5 RGMII 4 1000 125 SGMII 2 1000 125 XGMII 32 10000 1250 XAUI 4 10000 1250 rys. 6. typowe połączenie pomiędzy MaC i PHy z wykorzystaniem interfejsu sMII rys. 4. typowe połączenie pomiędzy MaC i PHy z wykorzysta- niem interfejsu MII rys. 5. typowe połączenie pomiędzy MaC i PHy z wykorzysta- niem interfejsu rMII kować, do czego służą specjalne interfejsy oparte na Media Independent Interface zna- nym także pod akronimem MII. Idea tego in- terfejsu polega na uniezależnieniu warstwy obsługującej medium przesyłowe od prze- syłanych danych, dzięki czemu zastąpienie miedzianych kabli interfejsem radiowym lub światłowodem nie wymaga praktycznie żadnej ingerencji w interfejs komunikacyjny, poza ? co oczywiste ? wymianą układu PHY, który musi być dopasowany do charakteru medium (rys. 3). Na rys. 4 pokazano typowe połączenie pomiędzy MAC i  PHY z  wykorzystaniem interfejsu MII, który w jednym takcie zega- ra synchronizującego transmisję przesyła 4 bity danych. Taki sposób transferu wymusza częstotliwość taktowania interfejsu 25 MHz, co pozwala uzyskać wypadkową prędkość transmisji 100 Mb/s (tab. 1). Ponieważ liczba linii niezbędnych do transferu danych z  wykorzystaniem inter- fejsu MII jest duża (łącznie 16), a linie GPIO mikrokontrolerów były do niedawna bardzo kosztowne, opracowano nieco zmodyfikowa- ny standard RMII (Reduced MII), w którym zmniejszono liczbę linii sterujących, a dane są przesyłane paczkami po 2 bity (rys. 5). Wymusiło to zwiększenie częstotliwości taktowania transferu danych z  25  MHz do 50 MHz. Dalszą redukcję liczby niezbędnych wy- prowadzeń zaproponowali twórcy interfejsu SMII (Serial MII ? rys. 6), który jest stosowa- ny jako opcjonalny w  niektórych układach PHY i  mikrokontrolerach z  wbudowanym MAC. Na rys.  4...6 zaznaczono na czerwono dwie linie interfejsu MDIO (Management Data Input/Output), który służy do konfigu- racji i diagnostyki układów PHY. Zazwyczaj jest on obsługiwany bezpośrednio przez MAC i  nie wymaga interwencji ze strony aplikacji użytkownika (poza obsługą stosu komunikacyjnego). Pozostałe interfejsy wymienione w tab. 1 są rzadko wykorzystywane w  aplikacjach mikrokontrolerowych, przede wszystkim ze względu na brak realnej możliwości obsłuże- nia dużej liczby danych przesyłanych przez tak szybkie interfejsy sieciowe. Mostki PHY do sieci 10/100/1000 Mb/s Ponieważ coraz większa liczba tanich mikrokontrolerów i  mikroprocesorów jest wyposażana w bloki MAC (tab. 2), do budo- wy systemów sieciowych wystarczy zasto- sowanie interfejsu PHY. Układy tego typu oferuje wiele firm (tab. 3), a ich możliwości funkcjonalne umożliwiają realizację także bardzo zaawansowanych, także wielokanało- wych aplikacji sieciowych. 69ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Mostki i interfejsy Ethernetowe Tab. 2. Wybrane mikrokontrolery wyposażone w  bloki MAC lub MAC i  PHY Typ Rdzeń Kategoria Producent Wyposażenie AX11001 8051 mC Asix MAC, PHY AX11005 8051 mC Asix MAC, PHY AX11015 8051 mC Asix MAC, PHY AX11025 8051 mC Asix MAC, PHY AT32AP7000 AVR32 mP Atmel 2×MAC, MII, RMII AT32UC3A0128 AVR32 mC Atmel MAC, MII, RMII AT32UC3A0256 AVR32 mC Atmel MAC, MII, RMII AT32UC3A0512 AVR32 mC Atmel MAC, MII, RMII AT32UC3A1128 AVR32 mC Atmel MAC, MII, RMII AT32UC3A1256 AVR32 mC Atmel MAC, MII, RMII AT32UC3A1512 AVR32 mC Atmel MAC, MII, RMII AT91RM9200 ARM920T mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9260 ARM926EJ-S mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9261 ARM926EJ-S mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9263 ARM926EJ-S mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9G20 ARM926EJ-S mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9G45 ARM926EJ-S mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9XE128 ARM926EJ-S mC Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9XE256 ARM926EJ-S mC Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM9XE512 ARM926EJ-S mC Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM7X128 ARM7TDMI mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM7X256 ARM7TDMI mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM7X512 ARM7TDMI mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM7XC128 ARM7TDMI mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM7XC256 ARM7TDMI mP Atmel MAC, MII, RMII AT91SAM7XC512 ARM7TDMI mP Atmel MAC, MII, RMII EP9301 ARM920T mP Cirrus Logic MAC, MII EP9302 ARM920T mP Cirrus Logic MAC, MII EP9307 ARM920T mP Cirrus Logic MAC, MII EP9312 ARM920T mP Cirrus Logic MAC, MII EP9315 ARM920T mP Cirrus Logic MAC, MII eCOG1X8A5 eCOG1 mC Cyan MAC, MII eCOG1X9A5 eCOG1 mC Cyan MAC, MII eCOG1X10B5 eCOG1 mC Cyan MAC, MII eCOG1X14B5 eCOG1 mC Cyan MAC, MII eCOG1X10Z5 eCOG1 mC Cyan MAC, MII eCOG1X14Z5 eCOG1 mC Cyan MAC, MII MC9S12NE64 HCS12 mC Freescale MAC+PHY MCF51CN128 ColdFire V1 mC Freescale MAC, MII MCF520X ColdFire V2 mP Freescale MAC, MII MCF523x ColdFire V2 mP Freescale MAC, MII MCF527X ColdFire V2 mP Freescale 2×MAC, MII MCF528X ColdFire V2 mC Freescale MAC, MII MCF532X ColdFire V3 mP Freescale MAC, MII MCF537X ColdFire V3 mP Freescale MAC, MII MCF547X ColdFire V4e mP Freescale 2×MAC, MII MCF548X ColdFire V4e mP Freescale 2×MAC, MII MCF5223X ColdFire V2 mC Freescale MAC, PHY MCF5225X ColdFire V2 mC Freescale MAC, MII MCF5445X ColdFire V4 mP Freescale 2×MAC, MII i.MX27 ARM926EJ-S mP Freescale MAC, MII i.MX27L ARM926EJ-S mP Freescale MAC, MII i.MX35x ARM1136JF-S mP Freescale MAC, MII i.MX37 ARM1176JZF-S mP Freescale MAC, MII i.MX512 Cortex-A8 mP Freescale MAC, MII i.MX51x Cortex-A8 mP Freescale MAC, MII DS80C400 8051 mC Maxim MAC, MII DS80C410 8051 mC Maxim MAC, MII DS80C411 8051 mC Maxim MAC, MII PIC18F66 PIC18 mC Microchip MAC, PHY PIC18F67 PIC18 mC Microchip MAC, PHY 70 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Wybór konstruktora Współczesne układy PHY są przystoso- wane do pracy niskonapięciowej (nawet od 1,5 V), zapewniają maksymalne zautomaty- zowanie transakcji sieciowych, automatycz- nie wykrywają rodzaj dołączonego do gniaz- da kabla (i potrafią samoczynnie przełączyć pary kanałów), zachowują przy tym zgod- ność z  funkcjonalnymi standardami IEEE, dzięki czemu ich protokołowa kompatybil- ność jest dość wysoka. W zestawieniu pokazanym w tab. 3 znaj- duje się spora liczba układów PHY przysto- sowanych do pracy w sieciach Ethernet 10, 100 lub 1000 Mb/s, przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, że żaden z mikrokontrolerów i  niewiele mikroprocesorów jest w  stanie w pełni wykorzystać tak (potencjalnie) szyb- kie transfery danych, nawet z  wykorzysta- niem DMA. Dobierając układ PHY do wła- snej aplikacji lepiej jest kierować się łatwą dostępnością transformatorów separujących prawidłowo współpracujących z  dostępny- mi układami zamiast polegać na fascyna- cjach dużymi liczbami. Podsumowanie Przedstawione w  artykule układy: mi- krokontrolery wyposażone w  bloki MAC lub MAC+PHY oraz układy PHY realizują funkcje 2 z  7 warstw niezbędnych do ob- sługi sieci. Wyższe warstwy są obsługiwane programowo i  w  większości przypadków producenci mikrokontrolerów dostarczają niezbędne oprogramowanie bezpłatnie, choć czasami w nieco okrojonych wersjach. Warto na bieżąco śledzić strony producentów mi- krokontrolerów, bo w  dość szybkim tempie zwiększa się liczba dostępnych bezpłatnie stosów sieciowych. Za miesiąc... ...przedstawimy kolejne grupy układów i  modułów przeznaczonych do stosowania w  interfejsach sieciowych: kompletne in- terfejsy sieciowe MAC+PHY, zasilacze PoE oraz zintegrowane moduły interfejsów sie- ciowych oraz narzędzia do ich aplikowania. Andrzej Gawryluk Tab. 2. c.d. Typ Rdzeń Kategoria Producent Wyposażenie PIC18F86 PIC18 mC Microchip MAC, PHY PIC18F87 PIC18 mC Microchip MAC, PHY PIC18F96 PIC18 mC Microchip MAC, PHY PIC18F97 PIC18 mC Microchip MAC, PHY LPC1758 Cortex-M3 mC NXP MAC, RMII LPC1764 Cortex-M3 mC NXP MAC, RMII LPC1766 Cortex-M3 mC NXP MAC, RMII LPC1768 Cortex-M3 mC NXP MAC, RMII LH79524N ARM720T mP NXP MAC, MII LH79525N ARM720T mP NXP MAC, MII LPC236x ARM7TDMI mC NXP MAC, RMII LPC237x ARM7TDMI mC NXP MAC, RMII LPC2388 ARM7TDMI mC NXP MAC, RMII LPC2458 ARM7TDMI mC NXP MAC, MII, RMII LPC246x ARM7TDMI mC NXP MAC, MII, RMII LPC247x ARM7TDMI mC NXP MAC, MII, RMII LPC3240 ARM926E-J mC NXP MAC, MII, RMII LPC3240 ARM926E-J mC NXP MAC, MII, RMII NUC710 ARM7TDMI mP Nuvoton MAC, RMII NUC740 ARM7TDMI mP Nuvoton 2×MAC, RMII NUC745 ARM7TDMI mP Nuvoton MAC, RMII NUC910 ARM926E-J mP Nuvoton MAC, RMII NUC920 ARM926E-J mP Nuvoton MAC, RMII NUC945 ARM926E-J mP Nuvoton MAC, RMII NUC950 ARM926E-J mP Nuvoton MAC, RMII NUC960 ARM926E-J mP Nuvoton MAC, RMII Rabbit 5000 BD mP Rabbit MAC, MII Rabbit 4000 BD mP Rabbit MAC, PHY Rabbit 3000 BD mC Rabbit MAC, MII STM32F107 Cortex-M3 mC ST MAC, MII, IEEE1588 STR912 ARM966E-S mC ST MAC, MII AM3505 Cortex-A8 mP TI MAC, RMII AM3517 Cortex-A8 mP TI MAC, RMII LM3S61xx Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S64xx Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S6537 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S66xx Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S6730 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S6753 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S69xx Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S6950 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S8530 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S8538 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S8630 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S8730 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S873x Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S8930 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S8933 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S8938 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S8962 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S8970 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S8971 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S979x Cortex-M3 mC TI MAC, PHY LM3S9997 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S9B9x Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 LM3S9L97 Cortex-M3 mC TI MAC, PHY, IEEE1588 EZ80F91NAA eZ80 mP Zilog MAC, MII EZ80F916 eZ80 mP Zilog MAC, MII BD ? brak danych 71ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009 Mostki i interfejsy Ethernetowe Tab. 3. Zestawienie PHY wybranych z  ofert największych producentów Typ Producent Liczba portów MII RMII SMII Prędkość transmisji [Mb/s] AutoMDIX Inne BCM5221 Broadcom 1 ? + ? 10/100 + BCM5222 Broadcom 2 + ? ? 10/100 + BCM5241 Broadcom 1 + ? ? 10/100 + BCM5208R Broadcom 4 + ? ? 10/100 + BCM5228 Broadcom 8 ? + + 10/100 + BCM5238 Broadcom 8 ? ? + 10/100 + SSMII BCM5248 Broadcom 8 ? ? + 10/100 + SSMII CS8900 Cirrus 1 ? ? ? 10 ? CS8952 Cirrus 1 + ? ? 10/100 ? DM9161B Davicom 1 + + ? 10/100 + GPSI DM9161BI Davicom 1 + + ? 10/100 + GPSI DM9161A Davicom 1 + + ? 10/100 + GPSI DM9161 Davicom 1 + + ? 10/100 + GPSI DM9801 Davicom 1 + ? ? 1 ? Home Phoneline Network ICS1893 IDT 1 + ? ? 10/100 + DP83848C NS 1 + + ? 10/100 + SNI DP83848H NS 1 + + ? 10/100 + DP83848I NS 1 + + ? 10/100 + SNI DP83848J NS 1 + + ? 10/100 + DP83848K NS 1 + + ? 10/100 + DP83848M NS 1 + + ? 10/100 + DP83848T NS 1 + + ? 10/100 + DP83640 NS 1 + + ? 10/100 + IEEE1588, FX DP83849C NS 2 + + ? 10/100 + DP83849D NS 2 + + ? 10/100 + FX DP83849I NS 2 + + ? 10/100 + DP83865 NS 1 + 10/100/1000 + GMII, RGMII KSZ9021GQ Micrel 1 + 10/100/1000 + GMII KSZ9021RL Micrel 1 ? ? ? 10/100/1000 + RGMII KSZ9021GN Micrel 1 + ? ? 10/100/1000 + GMII KSZ8041NL Micrel 1 + + ? 10/100 + KSZ8041TL Micrel 1 + + + 10/100 + KSZ8001L Micrel 1 + + + 10/100 + KSZ8001SL Micrel 1 + + + 10/100 + KSZ8721 Micrel 1 + + ? 10/100 + 78Q2120C Teridian 1 + ? ? 10/100 ? 78Q2123 Teridian 1 + ? ? 10/100 + 78Q2133 Teridian 1 + ? ? 10/100 + PHY11G Infineon 1 BD BD BD 10/100/1000 BD PHY22F Infineon 2 BD BD BD 10/100/1000 BD 88E3015 Marvell 1 + ? ? 10/100 + RGMII 88E3016 Marvell 1 ? ? ? 10/100 + RGMII 88E3018 Marvell 1 + ? ? 10/100 + RGMII 88E3082 Marvell 8 ? + + 10/100 + SSSMII 88E3083 Marvell 8 ? ? + 10/100 + SSSMII 88E1111 Marvell 1 ? ? ? 10/100/1000 + GMII 88E1121 Marvell 2 ? ? ? 10/100/1000 + RGMII 88E1141 Marvell 4 ? ? ? 10/100/1000 + GMII, RGMII RTL8201BL Realtek 1 + ? ? 10/100 ? SNI RTL8201CL Realtek 1 + ? ? 10/100 ? SNI RTL8201CP Realtek 1 + ? ? 10/100 ? SNI RTL8201N Realtek 1 + + ? 10/100 + SNI RTL8201DL Realtek 1 + + ? 10/100 + SNI RTL8208C Realtek 8 ? + + 10/100 + SSSMII RTL8211BN Realtek 1 + ? ? 10/100/1000 + RGMII/GMII RTL8212F Realtek 2 + ? ? 10/100/1000 + SGMII/RGMII/GMII RTL8214 Realtek 4 ? ? ? 10/100/1000 + RSGMII SiS196 SiS 1 ? ? ? 10/100/1000 + GMII. RGMII LAN8710 SMSC 1 + + ? 10/100 + LAN8720 SMSC 1 ? + ? 10/100 + LAN8187 SMSC 1 + + ? 10/100 + LAN88710 SMSC 1 + + ? 10/100 + STE100P ST 1 + ? ? 10/100 ? TLK100 TI 1 + ? ? 10/100 + BD ? brak danych
Artykuł ukazał się w
Grudzień 2009
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje czerwiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów