Sensor pracy mięśni z wizualizacją w sieci Web i na diodach LED RGB

Sensor pracy mięśni z wizualizacją w sieci Web i na diodach LED RGB
Pobierz PDF Download icon

Nazwa tego projektu początkowo może wydawać się nieco dziwna, ale poniższy system właśnie tak działa - steruje diodami LED RGB za pomocą impulsów elektrycznych, które docierają do naszych mięśni przez układ nerwowy. Działanie takiego urządzenia jest możliwe dzięki temu, że nasz "system sterowania", podobnie jak mikrokontrolery, używa elektryczności.

Opisany poniżej układ bazuje na module do elektromiografii MyoWare. Sensor ten został zaprojektowany do pomiaru niewielkich sygnałów elektrycznych, jakie są obecne w naszych mięśniach, gdy to się poruszają. Na wyjściu sensora powstaje sygnał analogowy, który można mierzyć za pomocą dowolnego mikrokontrolera.


Elektromiografia (EMG) mierzy odpowiedź mięśni lub aktywność elektryczną w odpowiedzi na stymulację mięśnia przez układ nerwowy. Badanie to służy zazwyczaj do wykrywania nieprawidłowości nerwowo-mięśniowych. Podczas testu jedną lub więcej małych igieł (zwanych również elektrodami) wprowadza się przez skórę do mięśnia. W przypadku opisanego modułu nie ma potrzeby wprowadzać elektrod do mięśnia, wystarczy je nakleić na skórę.

Potrzebne elementy

Do budowy opisywanego urządzenia będą potrzebne następujące elementy:

 • Moduł sensora mięśniowego MyoWare,
 • Elektrody do EMG,
 • Moduł NodeMCU (z mikrokontrolerem ESP8266),
 • Pasek LED-owy Neopixel,
 • Kable do podłączenia paska LED-owego i kabel microUSB.

Dodatkowo, na komputerze, na którym będziemy kompilować kod programu w Arduino IDE do tego urządzenia, oprócz samego środowiska programistycznego dla Arduino musimy zainstalować następujące biblioteki:

 • Adafruit io Arduino (w wersji co najmniej 2.3.0),
 • Adafruit Neopixel (wersja 1.2.5 i wyżej),
 • Adafruit MQTT (1.0.3),
 • Arduino HttpClients (0.4.0).

Jeśli nie posiadasz w swoim IDE zainstalowanych takich bibliotek, można je z łatwością doinstalować z poziomu Arduino IDE, klikając po kolei Szkic → Dołącz bibliotekę → Zarządzaj bibliotekami. Tam wystarczy wpisać nazwę biblioteki, aby móc ją odnaleźć i zainstalować

Krok 1: Podłączenie sensora MyoWare do NodeMCU

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z sensorem MyoWare, realizację tego projektu warto rozpocząć od zrozumienia, w jaki sposób sensor jest podłączony do Arduino. Sposób przygotowania opisany został na stronie Adafruit http://bit.ly/31PcwpP.

Do podłączenia sensora potrzebne są zaledwie trzy przewody - dwa do zasilania (VCC i masa) oraz jeden dla sygnału wyjściowego. Powinny to być dłuższe kable zakończone złączami do goldpinów modułu NodeMCU. Dodatkowo musimy przylutować krótki kabelek zakończony elektrodą.

W celu przetestowania modułu podłączamy wyjście sygnału EMG do wejścia analogowego A0 mikrokontrolera. Z menu w Arduino IDE należy wybrać przykład 01.Basics → AnalogReadSerial. Szkic ten odczytuje wartość analogową z pinu A0 i przesyła ją poprzez port szeregowy. Jeśli po załadowaniu szkicu zobaczymy na ekranie monitora portu szeregowego wartości zmieniające się wraz z ruchem mięśni, do których podłączona jest elektroda MyoWare, to znaczy, że wszystko poprawnie podłączyliśmy.

Krok 2: Konfiguracja Adafruit IO

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się lub utworzenie konta na portalu Adafruit IO. Wchodzimy na stronę www.io.adafruit.com i tam logujemy się lub tworzymy nowe konto użytkownika, którego będziemy używali w dalszej części projektu. Po zalogowaniu się do naszego konta możemy utworzyć nowe źródło danych (kanał) - Feed - tak jak pokazano na rysunku 1a oraz 1b. Feed nazywamy Analog, ponieważ będzie obsługiwał wejście analogowe. Jeśli chcemy, możemy dodać do niego także opis, objaśniający, co to za wejście.

Jeśli chcemy prezentować dane z wejścia analogowego w Adafruit IO, musimy dodać i skonfigurować odpowiedni panel, gdzie będziemy je pokazywali. W tym celu, jak pokazano na rysunku 1c i 1d, tworzymy nowy Dashboard, który nazywamy dowolnie. Na tym panelu możemy dodać dowolne wizualizacje tych danych, pamiętając tylko, by jako źródło danych ustawić skonfigurowany wcześniej feed o nazwie Analog (patrz rysunek 1e). Wybierzmy wskaźnik o nazwie Gauge i skonfigurujmy zakres danych od 0 (minimum) do 1024 (maksimum) - takie wartości zwraca nasz sensor. W katalogu Adafruit IO znajdziemy wiele różnych metod wizualizacji danych, część z nich została pokazana na rysunku 1f.

Rysunek 1. Konfiguracja Adafruit IO (A)
Rysunek 1. Konfiguracja Adafruit IO (B)
Rysunek 1. Konfiguracja Adafruit IO (C)
Rysunek 1. Konfiguracja Adafruit IO (D)
Rysunek 1. Konfiguracja Adafruit IO (E)
Rysunek 1. Konfiguracja Adafruit IO (F)

 

Krok 3: Wejście analogowe w Arduino

W kroku pierwszym podłączyliśmy i przetestowaliśmy sensor pracy mięśni MyoWare, teraz przejdziemy do oprogramowania go na mikrokontrolerze, z użyciem biblioteki i dashboarda, który wygenerowaliśmy w kroku 2. Nasz program będzie łączył się z siecią i z API Adafruit IO, gdzie będzie wysyłał zbierane dane.

Pozwoli to na wizualizowanie ruchu mięśni i prezentację efektów w sieci. Po upewnieniu się, że mamy zainstalowane wszystkie wymienione powyżej biblioteki, możemy uruchomić przykładowy szkic, na którym zbudujemy nasz program. W tym celu z menu z przykładami wybieramy: Adafruit IO Arduino → adafruitio_08_analog_in, jak pokazano na rysunku 2a. Musimy teraz skonfigurować w tym przykładowym szkicu szereg rzeczy, aby działał z naszym kontem Adafruit IO.

Rysunek 2. Szkic obsługujący Adafruit IO oraz dane potrzebne do zalogowania do systemu (A)
Rysunek 2. Szkic obsługujący Adafruit IO oraz dane potrzebne do zalogowania do systemu (B)
Rysunek 2. Szkic obsługujący Adafruit IO oraz dane potrzebne do zalogowania do systemu (C)
Rysunek 2. Szkic obsługujący Adafruit IO oraz dane potrzebne do zalogowania do systemu (D)

 

Aby skonfigurować ustawienia sieciowe, kliknij kartę config.h na szkicu. Musimy wpisać tam swoją nazwę użytkownika Adafruit IO w definicji IO_USERNAME, a klucz do IO Adafruit w definicji IO_KEY. Nazwę użytkownika i klucz znaleźć można w prawym górnym rogu ekranu na stronie Arduino IO (rysunek 2b):

Taka sama wartość powinna być zaprezentowana w sieci na dashboardzie Adafruit IO, jak widzimy na rysunku 2d.

Krok 4: Konfiguracja wyzwalaczy w Adafruit IO

Do tej pory tylko wprowadzaliśm.in.ormacje do systemu Adafruit IO. Teraz zaczniemy także z systemu czytać. Skonfigurujemy system tak, że po wykryciu przekroczenia wartości powyżej ustalonego progu czujnika MyoWare, pasek ledowy RGB wykona predefiniowaną akcję. W tym celu musimy skonfigurować wyzwalacze (trigger) w Adafruit IO.

W pierwszej kolejności konfigurujemy dodatkowy kanał w Adafruit IO. Musimy utworzyć inny kanał, aby móc uzyskać dane wyjściowe. W tym celu tworzymy (analogicznie jak poprzednio) kanał o nazwie AlertTriggered. Teraz można utworzyć wyzwalacz. W menu Adafruit IO, obok nagłówków Feed i Dashboard, znajdziemy przycisk "Trigger", skorzystajmy z niego. Pozwoli to utworzyć nowy wyzwalacz. W otwartym w ten sposób menu (rysunek 3a oraz 3b) najpierw wybieramy, czy ma być to wyzwalacz reaktywny, czy okresowy. Wybieramy reaktywny i podajemy wszystkie dane, jakie są wymagane (patrz rysunek 3b).

Rysunek 3. Konfiguracja wyzwalaczy w Adafruit IO (A)
Rysunek 3. Konfiguracja wyzwalaczy w Adafruit IO (B)

W menu wyzwalacza musimy skonfigurować szereg parametrów:

 • wybieramy kanał, w którym znajdują się dane analogowe z naszego sensora,
 • jako wyzwalacz musimy wybrać komparator i uruchamiać go, gdy wartość przekroczy ustawiony próg,
 • wprowadzamy bezpieczną wartość progu, na przykład 600,
 • aby odebrać wiadomość w Arduino, musimy ustawić "publish a message to",
 • musimy wskazać kanał, w którym znajdzie się wyzwalacz, wybieramy utworzony wcześniej AlertTriggered.

Teraz możemy nacisnąć "utwórz", aby wygenerować wyzwalacz.

Krok 5: Sterowanie diodami LED RGB

Aby sterować diodami Neopixel, musimy nasłuchiwać kanału AlertTriggered, który przed chwilą utworzyliśmy. NodeMCU będzie sterowało paskiem LED-owym, który potrzebuje jednej linii cyfrowej i zasilania 5 V, w związku z czym podłączamy go w następujący sposób:

 1. Lewe pole paska LED do zasilania, najlepiej 5 V, ale powinny one działać z zasilaniem 3,3 V z NodeMCU.
 2. Środkowe pole - DIN (wejście danych) podłączamy do portu D5 NodeMCU.
 3. Prawe pole paska LED podłączamy do masy.
Listing 1. /************************** Konfiguracja ************************/ #include „config.h” #include „Adafruit_NeoPixel.h” /************** Kod programu zaczyna się tutaj *****************/ //definicje dla paska LED #define PIXEL_PIN D5 #define PIXEL_COUNT 10 #define PIXEL_TYPE NEO_GRB + NEO_KHZ800 //pin analogowy dla sensora #define MUSCLESENSOR_PIN A0 //Uruchamia alert po X przekroczeniu wartości w wyzwalaczu #define ALERT_AFTER_TIMES 6 //Stan sensora MyoWare int current = 0; int last = -1; //Stan alarmu bool alertActive = false; int alertLevel = 0; int secondsPassed = 0; // Neopixel Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel( PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, PIXEL_TYPE); //Podłączenie do kanału pod nazwą „analog” AdafruitIO_Feed *analog = io.feed(„analog”); //Podłączenie do wyzwalacza, który wysyła wartość 1, //gdy zostanie uruchomiony AdafruitIO_Feed *alertTriggered = io.feed(„AlertTriggered”); void setup() { //Uruchomienie konsoli szeregowej Serial.begin(115200); //oczekiwanie, aż konsola uruchomi się while(! Serial); //połączenie z  io.adafruit.com Serial.print(„Connecting to Adafruit IO”); io.connect(); // obsługa wyzwalacza przychodzącego alertTriggered->onMessage(handleTrigger); //oczekiwanie na połączenie z Adafruit IO while(io.status() < AIO_CONNECTED) { Serial.print(„.”); delay(500); } //połączenie Serial.println(); Serial.println(io.statusText()); //inicjalizacjia Neopixel pixels.begin(); setToWhite(); } void loop() { //io.run(); jest wymagane przez wszystkie szkice //powinno być zawsze na starcie głównej pętli programu //służy do połączenia z io.adafruit.com. io.run(); //aktualny stan sensora current = analogRead(MUSCLESENSOR_PIN); //wyjście, jeśli wartość się nie zmieniła if(current == last) return; //zapisanie obecnej wartości zmierzonej //z sensora do kanału analogowego Serial.print(„sending -> „); Serial.println(current); analog->save(current); // zapisujemy wartość sensora last = current; // poczekaj dwie sekundy delay(2000); testIfShouldReset(); } // obsługa wyzwalacza void handleTrigger(AdafruitIO_Data *data) {   if(data->toInt() == 1) { alertLevel++; Serial.println(„Alert level up:”); Serial.println(alertLevel); //Uruchomienie alarmu w momencie, gdy wyzwalacza //zgłosił się więcej niż ALERT_AFTER_TIMES if(alertLevel >= ALERT_AFTER_TIMES) { alertOn(); } } } //Uruchom akarm, wysyłając informacje do diod LED void alertOn() { alertActive = true; setToRed(); Serial.println(„Alert on”); } // Wyłącz alarm void alertOff() { //ściemnianie diod LED poprzez obniżanie jasnoości, //jaka jest ustawiona for(int brightness = 255; brightness > 0; brightness -= 5) { pixels.setBrightness(brightness); pixels.show(); delay(100); } //Reset alert variables alertLevel = 0; alertActive = false; Serial.println(„Alert off”); setToWhite(); } //Zapalenie diod na biało void setToWhite() { for (int i = 0; i < PIXEL_COUNT; ++i) { pixels.setPixelColor(i, 255, 255, 255); } pixels.setBrightness(255); pixels.show(); } //Zapalenie diod na czerwono void setToRed() { for (int i = 0; i < PIXEL_COUNT; ++i) { pixels.setPixelColor(i, 255, 0, 0); } pixels.setBrightness(255); pixels.show(); } //Wyłączenie alarmu po jednej minucie void testIfShouldReset() { if(alertActive) { secondsPassed += 2; // 60 to liczba sekund, możemy to zmienić if(secondsPassed >= 60) { alertOff(); } //dane o liczbie sekund, jaka upłynęła od alarmu, //przesyłana jest przez port szeregowy Serial.println(„Seconds passed:”); Serial.println(secondsPassed); } else { secondsPassed = 0; } }

 

Do sterowania systemem zmodyfikowano szkic z przykładu. Pełny kod programu pokazany został na listingu 1. Kod ten współpracuje z plikiem nagłówkowym config.h, w którym znajdują się dane konfiguracyjne dla programu. Po skompilowaniu i załadowaniu szkicu do NodeMCU możemy uruchomić system. Połączy się z Adafruit i zacznie pracę. Po pięciokrotnym przekroczeniu progu pomiaru z sensora (ustaliliśmy wartość 600) uruchomi się alarm sygnalizowany przez diody na pasku LED-owym Neopixel.

Nikodem Czechowski, EP

Źródło:
1. http://bit.ly/32Psh1m

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
listopad 2019
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Zobacz też
Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2020

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień 2020

Świat Radio

Magazyn użytkowników eteru

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2020

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2020

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2020

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów