Amazon Alexa (2). Tworzymy własne umiejętności Skills

Amazon Alexa (2). Tworzymy własne umiejętności Skills
Pobierz PDF Download icon
W drugiej części kursu tworzenia umiejętności dla asystentki głosowej Alexa opiszemy sposób wykonania oprogramowania odtwarzania plików audio oraz uruchomimy w konfiguratorze wyświetlanie plansz z grafiką ilustrującą wynik losowania kostką.

W artykule omówimy projektowanie ulepszonej wersji umiejętności niewidzialnej kostki do gry. W nowej umiejętności, którą nazwano Invisible Dice Plus przed „rzutem” będziemy odtwarzali dźwięk rzucanej kostki. Dodatkowo, wynik losowania będziemy wyświetlali w formie graficznej w oknie konfiguratora. W artykule wielokrotnie będziemy nawiązywali do pierwszej części cyklu opublikowanej w EP 12/2017. Dlatego też przed przystąpieniem do drugiej części kursu warto zapoznać się ze wspomnianym artykułem.

Voice User Interface

W projekcie Invisible Dice Plus wykorzystamy interfejs głosowy użytkownika z umiejętności niewidzialnej kostki do gry Invisible Dice. Najpierw jednak musimy utworzyć nową umiejętność. Uruchamiamy portal developera http://developer.amazon.com i tworzymy umiejętność użytkownika Custom Skill o nazwie Invisible Dice Plus. Postępujemy zgodnie z procedurą opisaną w pierwszej części kursu (rysunki 1…5). Następnie uruchamiamy kreator tworzenia interfejsu głosowego użytkownika Skill Builder. Po uruchomieniu kreatora wybieramy zakładkę Code Editor i importujemy plik z konfiguracją przygotowaną dla umiejętności niewidzialnej kostki do gry. Plik o nazwie IntentSchema.json jest dostępny w folderze projektu (EP 12/2017). Po wgraniu konfiguracji zatwierdzamy wprowadzone ustawienia (rysunek 1). Na zakończenie zapisujemy (Save Model) oraz kompilujemy (Build Model) nowo utworzony interfejs głosowy użytkownika (rysunek 2).

Alexa Skill Code

Kod programu dla umiejętności Invisible Dice Plus będzie bazował na programie do obsługi umiejętności niewidzialnej kostki do gry Invisible Dice.

Tworzymy folder nowego projektu InvisibleDicePlus. Następnie z projektu niewidzialnej kostki do gry Invisible Dice (EP 12/2017) kopiujemy kod programu (plik index.js) oraz folder zawierający framework Alexa Skills Kit SDK (folder node_modules). Skopiowany plik i folder kompresujemy do archiwum w formacie zip. Plik z archiwum użyjemy do konfiguracji funkcji Lambda.

W pierwszej części kursu kod programu modyfikowaliśmy korzystając z darmowego edytora Atom. Teraz użyjemy kompilatora, który wbudowano w funkcję Lambda. Jest to nowa funkcjonalność platformy AWS. Kompilator online pozwala na szybkie zmiany w oprogramowaniu bez konieczności wielokrotnego importu archiwum do funkcji Lambda.

Image on the Home Card

Tworząc umiejętności typu Custom (użytkownika) mamy możliwość definiowania karty domowej w konfiguratorze asystentki Alexa (konfigurator www dostępny pod adresem http://alexa.amazon.com oraz aplikacja na urządzenia mobilne Alexa app ). Możemy definiować tytuł karty, opis karty oraz wyświetlić grafikę powiązaną z kartą, jak na rysunku 3. Obrazy wyświetlane w karcie muszą być w jednym z formatów JPEG, PNG. Każdy obraz musi być przygotowany w dwóch rozdzielczościach: „małym”, o wymiarach 720×480 pikseli oraz „dużym” o wymiarach 1200×800 pikseli.

Będziemy wyświetlali wynik rzutu kostką. Korzystając np. z darmowego oprogramowania GIMP (http://gimp.org) przygotowałem pliki PNG w obu wymaganych rozdzieczościach. Pliki są dostępne w folderze projektu. Obrazy w karcie domowej aplikacji wyświetlamy korzystając z funkcji emit() z parametrem tellWithCard (ewentualnie askWithCard). W argumentach funkcji, poza transmitowanym tekstem, przekazujemy nazwę karty, jej opis oraz obiekt z adresami URL grafiki, którą chcemy wyświetlić („mały” i „duży” format). Sposób użycia funkcji emit oraz jak hostowania plików z grafiką opiszę w dalszej części artykułu.

Audio files in a Skill

Pliki audio w umiejętnościach dla asystentki Alexa możemy odtwarzać korzystając z wbudowanego odtwarzacza audio lub z mechanizmu SSML (Speech Synthesis Markup Language). Większe możliwości sterowania odtwarzaniem dźwięku daje użycie odtwarzacza audio (funkcje: stop, start, pauza, next, repeat i inne), ale łatwiejszy w użyciu jest syntezator SSML i takie rozwiązanie zastosujemy w naszej umiejętności.

Syntezator SSML odpowiada za konwersję tekstu na mowę. Dodatkowo ma też możliwość odtwarzania plików audio. Żeby uruchomić odtwarzanie plików wystarczy, że do wypowiedzi dodamy znacznik audio i podamy adres URL pliku (”<audio src = ”https://filesource/file.mp3”  />”).

Aby plik audio był poprawnie odtwarzany, musi być zapisany w formacie mp3 (kodek MPEG2), z przepływnością 48 kb/s, przy szerokości pasma 16 kHz. Nie może przy tym trwać dłużej niż 90 sekund. Do konwersji pliku do formatu akceptowanego przez mechanizm SSML możemy użyć darmowego oprogramowania Audacity. W tym celu logujemy się na stronie projektu http://audacityteam.org, pobieramy i instalujemy oprogramowanie. Następnie ze strony http://lame.buanzo.org/#lamewindl pobieramy archiwum zip z plikiem zawierającym kodek mp3. Rozpakowujemy archiwum i plik kodeka lame_enc.dll, kopiujemy do folderu instalacji oprogramowania Audacity. W następnym kroku uruchamiamy oprogramowania Audacity i otwieramy plik audio, który chcemy przekonwertować (File ’ Open). W ustawieniach programu (lewy, dolny róg aplikacji) wybieramy przepływność oraz pasmo 16000 Hz, jak na rysunku 4. Z menu programu wybieramy opcję eksportu do formatu mp3 (File ’ Export ’ Export as MP3). Ustawiamy rodzaj próbkowania, przepływność 48 kb/s i zapisujemy plik na dysku komputera (rysunek 5).

Przed podaniem wyniku rzutu kostką będziemy odtwarzać odgłos rzucanej kostki. Z dostępnej w sieci bazy darmowych dźwięków pobieramy nagranie odgłosu rzutu kostką. Następnie, korzystając z oprogramowania Audacity, zapisujemy plik audio z parametrami akceptowanymi przez mechanizm SSML. Plik z nagraniem rzutu kostką throw.mp3 jest dostępny w folderze projektu.

Amazon S3

Aby móc wyświetlić pliki graficzne w karcie konfiguratora oraz odtwarzać pliki audio musimy mieć publiczny dostęp do plików. Serwer hostingowy podczas transmisji danych musi posługiwać się certyfikatem SSL zaufanym przez Amazon oraz wspierać CORS (Cross-origin resource sharing).

Skorzystamy z rozwiązania oferowanego przez firmę Amazon, jakim jest S3 (Simple Storage Service). W celu konfiguracji serwisu S3 logujemy się do platformy AWS (http://aws.amazon.com). Następnie uruchamiamy zakładkę Services i wybieramy S3, jak na rysunku 6. W kolejnym kroku, wybieramy utworzenia nowego magazynu danych (rysunek 7). Podajemy nazwę magazynu (invisiblediceplus) oraz region, w którym będą umieszczone dane (EU Ireland).

Po wprowadzeniu ustawień zatwierdzamy utworzenie magazynu (rysunek 8). Po utworzeniu magazynu wskazujemy jego nazwę i przechodzimy do zawartości (rysunek 9). Nowo utworzony magazyn jest pusty. Korzystając z dostępnych opcji możemy zaimportować pliki, utworzyć foldery przechowywania oraz zdefiniować prawa dostępu do zaimportowanych danych (rysunek 10).

Import plików rozpoczynamy po wybraniu opcji Upload. Następnie dodajemy pliki i przyciskiem i zatwierdzamy umieszczenie plików w magazynie danych (rysunek 11). Zaimportowane pliki nie są dostępne publicznie i oprogramowanie do obsługi umiejętności asystentki Alexa nie ma praw dostępu do plików. Musimy zatem zmienić prawa dostępu do plików i udostępnić je publicznie. W tym celu zaznaczamy wszystkie zaimportowane pliki, otwieramy menu konfiguracyjne i z dostępnych opcji wybieramy Make public (rysunek 12).

Na zakończenie konfiguracji magazynu danych ustawimy politykę dostępu CORS (Cross-origin resource sharing). W tym celu wybieramy zakładkę Permissions. Następnie uruchamiamy edytor konfiguracji CORS. Wprowadzamy ustawienia i zapisujemy konfigurację, jak na rysunku 13. Plik z ustawieniami CORS jest dostępny w folderze projektu.

Po wgraniu i udostępnieniu plików (grafika i audio) musimy skopiować adresy URL plików. Będą one potrzebne przy tworzeniu kodu programu dla umiejętności Invisible Dice Plus. W tym celu, z magazynu danych wybieramy kolejno nazwę pliku i po uruchomieniu okna z właściwościami pliku kopiujemy jego adres URL (rysunek 14).

Lambda Function

Po zakończeniukonfigurowania serwisu S3 przechodzimy do panelu zarządzania funkcjami Lambda (Services ’ Lambda). Następnie rozpoczynamy tworzenie nowej funkcji o nazwie InvisibleDicePlus. Procedura tworzenia funkcji Lambda jest identyczna, jak opisana w pierwszej części kursu, jednak działanie kreatora zostało zmodyfikowane. Żeby zademonstrować działanie kreatora funkcji Lambda po zmianach jeszcze raz zademonstrujemy jego użycie.

Aby rozpocząć tworzenie nowej funkcji Lambda w oknie zarządzania funkcjami wybieramy opcję Create a function. Powoduje to uruchomienie kreatora tworzenia funkcji Lambda z domyślnie zaznaczoną opcją budowy funkcji według projektu użytkownika (Author from scratch). Wprowadzamy nazwę funkcji (InvisibleDicePlus), definiujemy uprawnienia (rola lambda_basic_execution ) oraz zatwierdzamy utworzenie nowej funkcji (rysunek 15). W systemie zostaje utworzona funkcja Lambda oraz jest uruchamiany panel zarządzania funkcją. W panelu zarządzania są dostępne zakładki konfiguracja oraz monitoring. Domyślnie jest uruchomiona zakładka konfiguracji funkcji. Korzystając z dostępnych opcji możemy zdefiniować wyzwalacz funkcji oraz rozpocząć pracę z kodem źródłowym (rysunek 16). Teraz przechodzimy do sekcji zarządzania kodem źródłowym funkcji i z listy rozwijalnej Code entry type wybieramy opcję Upload a .ZIP file. Następnie, dołączamy archiwum ZIP zawierające kod programu umiejętności Invisible Dice z pierwszej części kursu (rysunek 17). Po wgraniu archiwum z kodem programu funkcji Lambda przechodzimy do okna konfiguracji wyzwalacza funkcji. Z dostępnych opcji wybieramy serwis Alexa Skills Kit, a następnie zatwierdzamy wybór (rysunek 18). Na zakończenie zapisujemy ustawienia funkcji Lambda oraz kopiujemy identyfikator ARN utworzonej funkcji InvisibleDicePlus (rysunek 19).

Nasza funkcja zawiera kod programu umiejętności z pierwszej części kursu. Teraz naszym zadaniem będzie zmodyfikowanie kodu źródłowego funkcji i dodanie obsługi wyświetlania obrazów oraz odtwarzania plików audio. W tym celu, ponownie uruchamiamy edytor funkcji Lambda (Services ’ Lambda ’ Functions ’ InvisibleDicePlus) i przechodzimy do edytora kodu źródłowego funkcji (rysunek 20). W kodzie programu podajemy adresy URL plików z grafiką oraz pliku audio. Następnie, w sekcji do obsługi intencji rzutu kostką ThrowADiceIntent wykonujemy program obsługi odtwarzania dźwięku (budowa polecenia dla mechanizmu SSML) oraz prezentację karty domowej w konfiguratorze (wywołanie funkcji emit z parametrami: tellWithCard, tytuł i opis karty, obiekt z adresem pliku graficznego – dwa adresy format „mały” i „duży”). Gotowy kod programu do obsługi umiejętności pokazano na listingu 1.

Teraz przed podaniem wyniku rzutu kostką Alexa odtworzy nagranie odgłosu rzutu kostką. Dodatkowo, w karcie domowej konfiguratora zostanie wyświetlona grafika prezentująca wynik rzutu. Diagram działania umiejętności Invisible Dice Plus pokazano na rysunku 21.

Connect VUI to Code

Mam już stworzony interfejs głosowy użytkownika VUI (Voice User Interface) oraz oprogramowaną funkcję Lambda do obsługi umiejętności. Żeby połączyć oba element ze sobą uruchamiamy portalu developera http://developer.amazon.com. Następnie, z listy dostępnych umiejętności wybieramy InvisibleDicePlus oraz zaznaczamy edycję umiejętności. W kolejnym kroku uruchamiamy zakładkę Configuration. Dane uzupełniamy w identyczny sposób, jak zostało to opisane w pierwszej części kursu (EP 12/2017 – rysunek 24). Jedyną zmianę, którą musimy zrobić, to zmiana identyfikatora ARN (wprowadzamy ARN dla funkcji Lambda InvisibleDicePlus, jak na rys. 20.

Testy

Działanie umiejętności testujemy w identyczny sposób, jak to zostało opisane w pierwszej części kursu (EP 12/2017 – rysunek 25). Dla każdej z utworzonych intencji w portalu developera (zakładka Test) wprowadzamy zdefiniowane wypowiedzi i weryfikujemy czy odpowiedź asystentki Alexa jest poprawna (interfejs głosowy użytkownika nie był zmieniany, ale modyfikowaliśmy kod programu do obsługi umiejętności, dlatego też należy przeprowadzić testy). Żeby przetestować odtwarzanie audio oraz wyświetlanie obrazów w karcie domowej konfiguratora możemy użyć urządzenia wyposażonego w asystentkę Alexa, a jeśli go nie mamy, to możemy skorzystać w symulatora Echosim (http://echosim.io).

Na potrzeby artykułu skorzystamy z symulatora Echosim oraz z konfiguratora internetowego http://alexa.amazon.com. Uruchamiamy symulator Echosim i wydajemy polecenie rzutu kostką („Alexa, Open invisible dice plus and throw a dice”). Sposób korzystania z symulatora pokazaliśmy w pierwszej części kursu (EP 12/2017 – rysunek 30). W trakcie wykonania polecenia nasza umiejętność Invisible Dice Plus nie zgłasza błędów. Jest odtwarzany plik audio z dźwiękiem rzucanej kostki, a następnie jest podawany wynik rzutu kostką. Żeby sprawdzić poprawność wyświetlania karty domowej logujemy się do konfiguratora http://alexa.amazon.com i wybieramy zakładkę Home. Wygląd karty startowej również jest poprawny (rysunek 22). Oznacza to, że wykonana przez nas umiejętność działa poprawnie i możemy przejść do jej publikacji.

Publikacja

Umiejętność niewidzialnej kostki do gry Invisible Dice Plus dla asystentki głosowej Alexa jest już gotowa. Żeby przekazać umiejętność do certyfikacji oraz do publikacji, postępujemy w identyczny sposób, jak to zostało opisane w pierwszej części kursu (EP 12/2017 – rysunki 26…28). Zmieniamy jedynie nazwę umiejętności, uaktualniamy opis oraz ikony (nowe ikony są dostępne w folderze projektu).

Uruchomienie

Nasza umiejętność została opublikowana i jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń z asystentką głosową Alexa! Dla nas (dla właściciela) umiejętność została automatycznie dodana do grupy umiejętności przypisanych do naszego konta. Pozostali użytkownicy, jeśli chcą skorzystać z naszej umiejętności powinni dodać ją do własnego konta w serwisie Alexa. Sposób instalowania umiejętności opisano w pierwszej części kursu (EP 12/2017 – rysunek 29). Po dodaniu umiejętności do konta użytkownika każdy z czytelników może zacząć używanie umiejętności i grać w gry planszowe bez użycia kostki do gry. Życzę dobrej zabawy!

Podsumowanie

Dzisiejszym artykułem kończymy kurs tworzenia umiejętności typu Custom dla asystentki głosowej Alexa. W kolejnym artykule poświęconym asystentce głosowej Alexa opiszemy sposób wykonania umiejętności typu Smart Home. Jak sama nazwa wskazuje, będą to umiejętności do sterowania urządzeniami w inteligentnym domu.

Łukasz Krysiewicz, EP

(Uwaga! Pełny tekst artykułu jest dostępny w załączonym pliku w formacie PDF)

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
styczeń 2018
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon
Materiały dodatkowe

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio kwiecień - maj 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna kwiecień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów