Kalkulatory Online Texas Instruments. Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe dla konstruktorów

Kalkulatory Online Texas Instruments. Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe dla konstruktorów
Pobierz PDF Download icon
Texas Instruments jest znany m.in. z opracowywania zaawansowanych narzędzi wspierających projektowanie, takich jak inżynierskie kalkulatory graficzne. Wielu konstruktorów poszukuje w Internecie bezpłatnego oprogramowania tego rodzaju. Właśnie im TI oferuje niezwykle użyteczne narzędzia. W artykule opisano Widgets Toolbox firmy TI - zbiór kalkulatorów ułatwiających obliczenia inżynierskie.
100 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2010 Notatnik konstruktora Śledząc historię rozwoju Texas Instru- ments, można dojść do wniosku, że promocja rozwiązań edukacyjnych jest ważnym ele- mentem strategii. Przykładem rozwiązania sprzętowego tego rodzaju jest opracowany w 1967 roku pierwszy miniaturowy kalkula- tor, którego wyniki obliczeń były drukowane na papierze termoczułym ? rysunek 1. Now- sze kalkulatory wyposażono w wiele funkcji usprawniających wykonywanie obliczeń in- żynierskich. Jest to zazwyczaj odpowiednie oprogramowania dla komputera PC. Obecnie dla konstruktorów komputer jest głównym (a czasem jednym) narzędziem do wykonywania obliczeń, gdyż praktycznie każde zadanie można zrealizować za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Na ryn- ku są oferowane odpowiednie programy do projektowania filtrów cyfrowych, układów zasilania czy wzmacniaczy audio. Im opro- gramowanie jest bardziej rozbudowane, tym w  mniejszym stopniu jest ono wykorzysty- wane przez użytkownika, gdyż najczęściej używa się tylko kilku jego najużyteczniej- szych funkcji. Zbiór takich często wykonywanych ob- liczeń był inspiracją do powstania aplikacji Kalkulatory Online Texas Instruments Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe dla konstruktorów Texas Instruments jest znany m.in. z  opracowywania zaawansowanych narzędzi wspierających projektowanie, takich jak inżynierskie kalkulatory graficzne. Wielu konstruktorów poszukuje w  Internecie bezpłatnego oprogramowania tego rodzaju. Właśnie im TI oferuje niezwykle użyteczne narzędzia. W  artykule opisano Widgets Toolbox firmy TI ? zbiór kalkulatorów ułatwiających obliczenia inżynierskie. narzędziowej Widgets Toolbox. Jest to w do- słownym tłumaczeniu skrzynka narzędzio- wa z przydatnymi programami ? kalkulatora- mi inżynierskimi, z których można korzystać bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Zbiór 21 kalkulatorów (programów zo- rientowanych na wybrane funkcje) jest do- stępny pod adresem www.ti.com/gadgets. Zostały one zebrane w jedną aplikację typu Adobe Flash. Zaletą takiego rozwiązania, jest możliwość umieszczenia programu Widgets Toolbox na własnej stronie www. Kod, który należy umieścić na swojej stronie, jest do- stępny w zakładce ustawienia (settings). Na rysunku  2 przedstawiono widok programu Widget Toolbox. Kalkulatory zgrupowano w  pięciu kate- goriach: Audio, Imaging (przetwarzanie ob- razów), Power (moc), Search (wyszukiwanie) i Video. W zakładce Add/remove tools (rysu- nek 3) można wybrać, które z kalkulatorów będą dostępne w menu na pierwszej stronie aplikacji. Kalkulatory Audio W  zakładce Audio znajduje się zbiór podręcznych konwerterów jednostek wielko- ści fizycznych oraz kalkulatorów dla aplika- cji audio. W tej grupie znajdziemy: ? (VRMS ? dbV) konwerter wartości sku- tecznej napięcia w woltach na jednostki decybelowe (oraz konwerter odwrotny), ? (VRMS ? dbVREF ) przelicznik wartości skutecznej napięcia z woltów na jednost- ki decybelowe z  możliwością podania napięciem odniesienia (oraz konwerter odwrotny ? rysunek 4), ? (SNR) kalkulator stosunku sygnał-szum (rysunek 5), ? (Gain) kalkulator wzmocnienia, ? (R,C to 3 dB point) wyznaczanie częstot- liwości odcięcia filtru RC dla zadanych Rysunek 1. Jeden z pierwszych kalkulatorów 101ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2010 Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe dla konstruktorów Rysunek 2. Widget Toolbox Rysunek 3. Okienko konfiguracyjne programu Rysunek 4. Kalkulator decybelowy Rysunek 5. Kalkulator stosunku sygnał- -szum Rysunek 6. Kalkulator częstotliwości odcięcia Rysunek 7. Wyznaczanie parametrów ścieżki na płytce drukowanej wartości rezystancji i pojemności (rysu- nek 6), ? Wyznaczanie maksymalnej mocy wyj- ściowej na podstawie napięcia VDO i re- zystancji obciążenia. Przetwarzanie obrazów W dziale Imaging zgrupowano narzędzia dla inżynierów tworzących aplikacje z prze- twornikami obrazu: ? Imagaing SNR ? stosunek sygnał-szum dla obrazu wyrażony w skali decybelowej, ? Sample Rate ? wyznacza prędkość próbko- wania przetwornika A/C potrzebną do ob- służenia czujnika o podanej rozdzielczości i wymaganej częstotliwości odświeżania, ? Line Rate ? oblicza prędkość skanowa- nia liniowego przy podanej długości skanowanego dokumentu, wymaganej rozdzielczości i  liczbie przetwarzanych stron na minutę, ? Resolution ? wyznacza rozdzielczość obra- zu w dpi, przy podanym formacie obrazu i liczbie pikseli w rzędzie przetwornika. Power W zakładce Power znajdują się dwa roz- budowane kalkulatory: ? PCB Copper Trace Thickness & Resistan- ce ? służy do wyznaczania rezystancji 102 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 7/2010 Notatnik konstruktora Rysunek 8. Wyznaczanie wartości pojemności kondensatora podtrzymującego napięcie Rysunek 9. Parametryczne wyszukiwanie sterowników silników elektrycznych Rysunek 10. Graficzne wyznaczanie kodu koloru Rysunek 11. Widgets Toolbox na stronie iGoogle Video W ostatniej grupie zawarto trzy kalkula- tory dla inżynierów pracujących z wyświet- laczami: ? Monitor Timing Reference ? wyznacza- nie częstotliwości podstawowej sygnału cyfrowego wideo (pixel clock) dla poda- nego formatu obrazu i częstotliwości od- świeżania w standardzie VESA, ? Image Resolution with Pixel and Aspect Ratio ? podaje liczbę pikseli oraz propor- cje obrazu dla wybranych rozdzielczości. Ponadto podawana jest nazwa standardu obrazu (np. VGA) lub przykładowe za- stosowanie wybranej rozdzielczości. ? RGB and Hexadecimal Color Converter ? prosty konwerter zapisu dziesiętnego kolorów RGB na zapis heksadecymalny (rysunek 10). Instalacja Jak już wspomniano, opisywane oprogra- mowanie narzędziowe można umieścić na swo- jej stronie www. Firma Texas Instruments udo- stępniła również Widgets Toolbox jako gadżet dla strony iGoogle (rysunek 11) lub jako Yahoo! Widget. Strona iGoogle umożliwia utworzenie spersonalizowanej strony startowej, na której można umieszczać przeróżne programy (gadże- ty), np. wyświetlające najnowsze wiadomości, sprawdzające pocztę e-mail lub będące prosty- mi aplikacjami narzędziowymi. Oprócz opisy- wanego, TI udostępnia również inne gadżety na stronę iGoogle, m.in. z informacją dotyczącą nowości podzespołowych i wyszukiwarkę do- kumentacji technicznej. Program Widget Toolbox może być też za- instalowany na komputerze PC lub Mac. Jest on instalowany jako aplikacja Adobe AIR i może być uruchamiany bez dostępu do Internetu. ścieżki na płytce drukowanej dla poda- nej temperatury, długości i  szerokości ścieżki (rysunek 7). Wyniki podawane są dla czterech wartości grubości ścieżki: 18, 35, 70 i 105 mm. ? Hold-Up Time & Hold-Up Capacitor ? pomaga wyznaczyć wartość pojemności kondensatora podtrzymującego napię- cie w  przypadku chwilowego zaniku napięcia w  przetwornikach DC/DC (ry- sunek  8). Jako parametry należy podać napięcie wejściowe, moc wyjściową, tolerancję zastosowanego kondensatora oraz sprawność przetwornicy DC/DC. Ponadto, za pomocą tego kalkulatora można wyznaczyć jeden z  podanych wyżej parametrów dla zadanej wartości pojemności. Wyszukiwanie W  grupie narzędzi wyszukiwania umieszczono wyszuki- warki podzespołów fir- my Texas Instruments: ? Part Number ? wy- szukiwanie infor- macji na temat pod- zespołów na pod- stawie symbolu, ? Find Technical Do- cument ? wyszuki- wanie dokumenta- cji dla danej grupy podzespołów, ? Find a  Voltage-Le- vel Translation De- vice ? wyszukiwa- nie podzespołów do konwersji pozio- mów napięcia, ? Motor Control ? p a r a m e t r y c z n e wyszukiwanie ste- rowników silników elektrycznych (ry- sunek 9).
Artykuł ukazał się w
Lipiec 2010
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów