Zostań w domu, zamów taniej!
Nie wychodź z domu i zamów online swoje ulubione pisma 20% taniej. Skorzystaj z kodu rabatowego: czytajwdomu

Maszyna stanów skończonych dla programisty systemów wbudowanych

Maszyna stanów skończonych dla programisty systemów wbudowanych
Pobierz PDF Download icon
Maszyna stanów skończonych jest pojęciem abstrakcyjnym i definiuje zachowanie systemów dynamicznych jako maszyny o skończonej liczbie stanów i skończonej liczbie przejść pomiędzy tymi stanami. Defi nicja ta może wydawać się dość abstrakcyjna dla typowego programisty, jednak jak się przekonamy, maszyny stanów skończonych odgrywają bardzo ważną rolę w programowaniu mikroprocesorów.
89ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2010 Maszyna stanów skończonych dla programisty systemów wbudowanych Dodatkowe informacje: Bibliotekę sm-lib można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://toan.pl Nie skłamię, mówiąc, że większość pro- gramistów nieświadomie i  bardzo często używa tych maszyn stanów. Aby zachęcić Czytelnika do dalszej lektury, powiem tylko, że ich używanie prowadzi do powstawania niezawodnych programów, których popraw- ność można udowodnić matematycznie. Z tego powodu artykuł jest lekturą obowiąz- kową dla wszystkich tych, dla których nie- zawodność programu jest kluczowa. Poniżej skupimy się na praktycznym wykorzystaniu maszyny stanów przy minimalnej dawce niezbędnej teorii. Jeden przykład wart więcej niż 1000 słów Zacznijmy nasze rozważania od proste- go przykładu. Na rys. 1 umieszczono sche- mat urządzenia do zmiany świateł. Zastoso- wano w nim dwa przyciski, które powodu- ją zmianę świateł na ?w przód? oraz ?w tył?. Na rys.  2 pokazano algorytm, który powi- nien wykonywać program. Wynika z niego, że wciskając wielokrotnie przycisk BT1, po- winno się uzyskać sekwencję przełączania świateł: zielone, żółte, czerwone, zielone, żół- te, czerwone... Przycisk BT2 służy do zmiany sekwencji na ?w tył?, więc wciskając go, po- winno się uzyskać sekwencję: czerwone, żół- te, zielone, czerwone, żółte... Napisanie programu dla tego algorytmu raczej nie sprawi nikomu problemu. Zanim Czytelnik zapozna się ze źródłem mojego programu (list.  1), proponuję napisać na kartce zarys swojej implementacji przedsta- wionego problemu. Wykonanie tego ćwicze- nia pozwoli porównać nasze rozwiązania. Maszyna stanów skończonych dla programisty systemów wbudowanych Maszyna stanów skończonych jest pojęciem abstrakcyjnym i  de?niuje zachowanie systemów dynamicznych jako maszyny o  skończonej liczbie stanów i  skończonej liczbie przejść pomiędzy tymi stanami. De?nicja ta może wydawać się dość abstrakcyjna dla typowego programisty, jednak jak się przekonamy, maszyny stanów skończonych odgrywają bardzo ważną rolę w  programowaniu mikroprocesorów. Efekt takiego porównania może być bardzo ciekawy i pozwoli spojrzeć na problem z in- nej perspektywy. W  swojej implementacji pominąłem wykonanie funkcji pobierz_przy- cisk() oraz swiatlo(), ponieważ są one zależne od użytego procesora, a my skupiamy się na istocie problemu, a nie na konkretnej imple- mentacji. W  naszych rozważaniach użyty sprzęt nie ma żadnego znaczenia, ponieważ można je snuć w  odniesieniu do każdego mikroprocesora, również w dużych kompu- terach. Analizując kod źródłowy z list. 1, moż- na zauważyć, że użyłem zmiennej o nazwie stan do zapisu informacji o  bieżącym, za- świeconym świetle. Taka organizacja kodu jest niczym innym, jak maszyną stanów. W programie mamy trzy możliwe stany, któ- re odpowiadają zaświeconemu światłu: ZIE- LONE, CZERWONE oraz ŻÓŁTE. Porównaj- my teraz kod programu z algorytmem. Chociaż wykonaliśmy implementację algorytmu, to kod programu nie stanowi dokładnego jego opisu. Przydałby się jakiś sposób na implementację algorytmu bezpo- średnio z diagramu. Ma rację ten, kto podej- rzewa, że takie narzędzie zostanie za chwilę przedstawione. Zanim to jednak nastąpi, musimy przyjrzeć się, jak wygodnie repre- zentować algorytmy w pamięci procesora. Modelowanie algorytmu Zastanówmy się, jak zapisać nasz algo- rytm do sterowania światłami. Najpierw wy- różnimy trzy stany: STAN 1: ZIELONE STAN 2: ŻÓŁTE STAN 3: CZERWONE Następnie stwórzmy warunki przejścia do następnego stanu: STAN 1: ZIELONE WARUNEK 1: PRZYCISK BT1 WCIŚNIĘTY ?> PRZEJŚCIE DO STANU 2 ŻÓŁTE WARUNEK 2: PRZYCISK BT2 WCIŚNIĘTY ?> PRZEJŚCIE DO STANU 3 CZERWONE Rys. 1. Rys. 2. NOTATNIK KONSTRUKTORA 90 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2010 NOTATNIK KONSTRUKTORA Słownik: Automat skończony: równoważne określenie dla maszyny stanów skończonych. Graf: zbiór wierzchołków oraz połączeń między tymi wierzchołkami. Grafy mają duże praktyczne znaczenie dla informatyki i  są uogólnieniem wielu struktur danych, np. drzew binarnych. Są stosowane np. w  systemach GPS, ponieważ pozwalają łatwo rozwiązać problem komiwojażera. UML: obiektowy język modelowania programów. Umożliwia m.in. modelowanie maszyny stanów, które będą implementowane w  postaci obiektów np. w  języku C++ lub Java. Preprocesor języka C: program interpretujący, który przetwarza wstępnie kod języka C. Wszystkie instrukcje, które w  programie zaczynają się od znaku #, są instrukcjami preprocesora. Najbardziej znane instrukcje to #include oraz #de?ne. Sieci Petriego: są uogólnieniem maszyny stanów i  umożliwiają modelowanie współbieżnych zdarzeń. STAN 2: ŻÓŁTE WARUNEK 1: PRZYCISK BT1 WCIŚNIĘTY ?> PRZEJŚCIE DO STANU 3 CZERWONE WARUNEK 2: PRZYCISK BT2 WCIŚNIĘTY ?> PRZEJŚCIE DO STANU 1 ZIELONE STAN 3: CZERWONE WARUNEK 1: PRZYCISK BT1 WCIŚNIĘTY ?> PRZEJŚCIE DO STANU 1 ZIELONE WARUNEK 2: PRZYCISK BT2 WCIŚNIĘTY ?> PRZEJŚCIE DO STANU 2 ŻÓŁTE Udało nam się zapisać algorytm w  for- mie słownika stanów. Zapiszmy słownik sta- nów w bardziej formalnej formie: Taki zapis jest już wystarczający, żeby zaimplementować go właśnie w  programie. Zanim jednak przedstawię bibliotekę oraz sposób imple- mentacji takiego opisu w ko- dzie programu, przejdźmy o krok dalej i zastanówmy się, czy algorytm da się przedsta- wić jako zwykłą tabelę? Macierzowa reprezentacja maszyny stanów Przedstawienie algorytmu w  for- mie macierzy jest jak najbardziej moż- liwe. Każdy, kto kiedykolwiek prze- rabiał teorie grafów, nie będzie miał problemów ze zrozumieniem macie- rzowej formy algorytmu. Algorytm jest w istocie grafem skierowanym i moż- na utworzyć dla niego macierz przejść. Żeby to udowodnić, na rys. 3 przed- stawiłem algorytm w  formie grafu skierowanego. Wierzchołek grafu od- powiada stanowi maszyny, natomiast łuk odpowiada warunkowi przejścia z jednego stanu do drugiego. W tab. 1 pokazano macierz przejść dla nasze- go algorytmu. Wiersze reprezentują stan, z którego ma nastąpić przejście, natomiast kolumny stan docelowy, czyli stan, do którego nastąpi przejście ze stanu pierwot- nego. Dane w tabeli odpowiadają warunkom, jakie powinny zostać spełnione aby przejście z  jednego stanu do drugiego było możliwe. Macierz jest kwadratowa, czyli jej rozmiar to N×N, gdzie N oznacza liczbę wszystkich sta- nów/wierzchołków. Macierz stanów różni się od macierzy sąsiedztwa grafu tym, że ta pierwsza niesie informacje o  warunkach przejścia, nato- miast macierz sąsiedztwa zawiera informa- cje o  liczbie dróg łączących wierzchołki. W przypadku, gdy chcemy przejść ze stanu 1 ZIELONE do stanu 3 CZERWONE, wybie- ramy w tabeli wiersz numer 1 oraz kolumnę numer 3 i sprawdzamy, jaki warunek kryje się w tabeli dla tego wyboru: BT2. Dyspo- nując utworzoną macierzą, możemy spraw- dzić, czy jest ona poprawna. Pierwszym testem jest sprawdzenie, czy w  danym wierszu nie powtarzają się dwa takie same List. 1. #de?ne ZIELONE 1 #de?ne ZOLTE 2 #de?ne CZERWONE 3 #de?ne BT1 1 #de?ne BT2 2 void swiatlo(int s) { ... } char pobierz_przycisk() { ... } int main() { int stan=ZIELONE; // poczatkowy stan char przycisk; while(1) { przycisk=pobierz_przycisk(); if (przycisk==BT1){ switch(stan){ case ZIELONE: stan=ZOLTE; break; case ZOLTE: stan=CZERWONE; break; case CZERWONE: stan=ZIELONE; break; } } if (przycisk==BT2){ switch(stan){ case ZIELONE: stan=CZERWONE; break; case ZOLTE: stan=ZIELONE; break; case CZERWONE: stan=ZOLTE; break; } } swiatlo(stan); } return 0; } List. 2. #include ?sm-lib/sm_seq.h? #de?ne ZIELONE 1 #de?ne ZOLTE 2 #de?ne CZERWONE 3 #de?ne BT1 1 #de?ne BT2 2 void swiatlo(int s) { ... } char pobierz_przycisk() { ... } void sygnalizacja() { int k; k = pobierz_przycisk(); SMS_BEGIN(SWIATLA,ZIELONE); SMS_STATE_BEGIN(SWIATLA, ZIELONE, swiatlo(ZIELONE) ); SMS_STATE_COND(SWIATLA, k==BT1, ZOLTE); SMS_STATE_COND(SWIATLA, k==BT2, CZERWONE); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(SWIATLA, ZOLTE, swiatlo(ZOLTE) ); SMS_STATE_COND(SWIATLA, k==BT1, CZERWONE); SMS_STATE_COND(SWIATLA, k==BT2, ZIELONE); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(SWIATLA, CZERWONE, swiatlo(CZERWONE) ); SMS_STATE_COND(SWIATLA, k==BT1, ZIELONE); SMS_STATE_COND(SWIATLA, k==BT2, ZOLTE); SMS_STATE_END(); SMS_END(SWIATLA,ZIELONE); } int main() { while(1) { sygnalizacja(); } return 0; } Rys. 3. Stan Warunki 1 BT1->2, BT2->3 2 BT1->3, BT2->1 3 BT1->1, BT2->2 Tab. 1. 91ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2010 Maszyna stanów skończonych dla programisty systemów wbudowanych warunki. Taka sytuacja nie może mieć miej- sca, ponieważ przy spełnionym warunku powstałaby niejednoznaczność, do którego stanu należy przejść. Kolejnym testem może być sprawdzenie przekątnej macierzy. Na przekąt- nej nie powinno być warunków, ponieważ nie ma sensu zmiana stanu na ten sam stan, dlatego że jest to marnowanie mocy proce- sora. Biblioteka dla języka C Przedstawię poniżej bardzo prostą bibliotekę napisaną w pre- procesorze języka C. Użyłem ma- kra preprocesora z tego względu, że biblioteka jest dedykowana dla małych mikroprocesorów, więc rozmiar kodu i wydajność ma klu- czowe znaczenie. Biblioteka po- trzebuje dla de?nicji każdej ma- szyny stanów tylko 1 bajta pamię- ci. Jest wieloplatformowa i  bez żadnych zmian można jej używać na każdym mikroprocesorze. Je- dynym ograniczeniem jest kompilator, który powinien obsługiwać makra preprocesora. Na całą bibliotekę składają się tylko dwa pliki: sm_cond.h oraz sm_table.h. Pierwszy plik zawiera implementację maszyny stanów w  formie słownika stanów. Natomiast dru- gi plik zawiera macierzową implementację maszyny stanów. Biblioteka jest sprawdzo- na w boju, ponieważ użyłem jej już w kilku programach dla różnych urządzeń. Zanim jednak pokażę przykład użycia biblioteki, odpowiemy sobie na pytanie: Po co stosować tę bibliotekę, gdy można samemu zaprogra- mować tę trywialną funkcjonalność? Otóż zastosowanie biblioteki ma duże znaczenie dla stabilności rozwiązania. Biblioteka jest dobrze przetestowana i dzięki temu nie po- trzebujemy testować funkcjonalności maszy- ny stanów, a jedynie sam algorytm. Zapew- ne wielu Czytelników zechce zastosować tę bibliotekę w  swoim programie, więc wyjdą na jaw błędy, których sam nie wykryłem, co sprawi, że biblioteka będzie jeszcze bardziej niezawodna. Spójrzmy teraz na list.  2. Za- wiera on odpowiednik programu z list. 1, ale napisany z  użyciem biblioteki sm_cond.h. Moglibyście spytać, gdzie jest właściwy pro- gram? Odpowiedź jest prosta: Program jest zawarty w  regułach maszyny stanów. Prze- List. 3. void sygnalizacja() { int k; k = pobierz_przycisk(); static unsigned char current_state = 1; switch ( current_state ) { case 1: { swiatlo(1); if( k==1 ) { current_state = 2; break; }; if( k==2 ) { current_state = 3; break; }; break; }; case 2: { swiatlo(2); if( k==1 ) { current_state = 3; break; }; if( k==2 ) { current_state = 1; break; }; break; }; case 3: { swiatlo(3); if( k==1 ) { current_state = 1; break; }; if( k==2 ) { current_state = 2; break; }; break; }; default: current_state = 1; } } int main() { while(1) { sygnalizacja(); } return 0; } List. 4. #include #include ?sm-lib/sm_seq.h? #de?ne ON 1 #de?ne OFF 0 #de?ne TRUE 1 #de?ne FALSE 0 #de?ne GETC() getchar() #de?ne PUTS(X) printf(X) static int echo; void init() { PUTS(?INIT OK\n?); echo=OFF; } void at() { PUTS(?OK\n?); } void ati() { PUTS(?MODEM FIRMWARE v.1.0.0\n?); } void error() { PUTS(?BLAD\n?); } void ate() { echo=!echo; if (echo==ON) printf(?ECHO ON\n?); else printf(?ECHO OFF\n?); } char pobierz_znak() { int k = GETC(); if ( (echo==ON) ) printf(?%c?,k); return k; } void modem() { static char c=0; SMS_BEGIN(MODEM,1); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 1, init() ); SMS_STATE_COND(MODEM, TRUE, 2); SMS_STATE_END(); List. 4. c.d. SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 2, c=pobierz_znak() ); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?a?, 3); SMS_STATE_COND(MODEM, c==? ?, 2); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?\n?, 2); SMS_STATE_COND(MODEM, c!=0, 10); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 3, c=pobierz_znak() ); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?t?, 4); SMS_STATE_COND(MODEM, c!=0, 10); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 4, c=pobierz_znak() ); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?i?, 5); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?e?, 6); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?z?, 7); SMS_STATE_COND(MODEM, c==? ?, 4); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?\n?,13); SMS_STATE_COND(MODEM, c!=0, 10); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 5, c=pobierz_znak() ); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?\n?, 8); SMS_STATE_COND(MODEM, c==? ?, 11); SMS_STATE_COND(MODEM, (c!=0), 10); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 6, c=pobierz_znak() ); SMS_STATE_COND(MODEM, c==?\n?, 9); SMS_STATE_COND(MODEM, c==? ?, 12); SMS_STATE_COND(MODEM, (c!=0), 10); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 7, c=pobierz_znak() ); //ATZ SMS_STATE_COND(MODEM, c==?\n?, 1); SMS_STATE_COND(MODEM, (c!=0), 10); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 8, ati() ); //ATI SMS_STATE_COND(MODEM, TRUE, 2); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 9, ate(); ); //ATE SMS_STATE_COND(MODEM, TRUE, 2); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 10, error() ); // ERROR SMS_STATE_COND(MODEM, TRUE, 2); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 11, ati() ); //ATI SMS_STATE_COND(MODEM, TRUE, 4); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 12, ate() ); //ATE SMS_STATE_COND(MODEM, TRUE, 4); SMS_STATE_END(); SMS_STATE_BEGIN(MODEM, 13, at() ); //AT SMS_STATE_COND(MODEM, TRUE, 2); SMS_STATE_END(); SMS_END(MODEM,1); } int main() { while(1) { modem(); } return 0; 92 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2010 NOTATNIK KONSTRUKTORA śledźmy teraz instrukcje odpowiedzialne za de?nicję maszyny stanów. Makro SM_BEGIN(SWIATLA, ZIELO- NE) de?niuje nową maszynę stanów o  na- zwie SWIATLA. Nazwa SWIATLA musi być unikalna. Nazwanie maszyny stanów jest konieczne z  tego względu, że możemy zde?niować wiele maszyn stanów w  swo- im programie i mógłby pojawić się kon?ikt nazw. Stała ZIELONE w  wywołaniu tego makra oznacza startowy stan maszyny. Stałe ZIELONE, CZERWONE i ZOLTE muszą być unikalnymi liczbami i  służą do oznaczenia stanu maszyny. Następnie w kodzie znajdują się trzy de?nicje pary: STANLISTA WARUNKÓW. Makro SM_STATE_BEGIN(SWIATLA, ZIELONE, swiatlo(ZIELONE) ) rozpoczyna parę i zawiera trzy argumenty. Pierwszy ar- gument to nazwa maszyny, drugi argument to stan, którego dotyczy para, natomiast trze- ci argument to akcja do wykonania dla tego stanu. Akcją może być wywołanie funkcji tak jak w naszym przykładzie lub można umie- ścić bezpośrednio jakieś instrukcje w  tym miejscu. Makro SM_STATE_COND(SWIA- TLA, k==BT1, ZOLTE) de?niuje warunek dla danego stanu i zawiera również trzy ar- gumenty. Pierwszy argument to nazwa ma- szyny, drugi argument to warunek, który po- winien zostać spełniony, żeby przejść z tego stanu do stanu podanego w argumencie trze- cim. Możemy oczywiście zde?niować sobie dowolną liczbę warunków oraz stanów. Mu- simy jednak uważać, aby całość był spójna i żeby nigdy nie było sytuacji zde?niowania warunku przejścia do stanu, którego de?ni- cja nie istnieje. Jeśli chcemy zobaczyć czysty kod języka C bez preprocesora, to możemy użyć opcji -E kompilatora GCC (inne kompi- latory także powinny posiadać taką opcję). Na list.  3 pokazano kod po przetworzeniu go przez preprocesor. Jak widać na listingu, biblioteka nie tworzy żadnych wywołań do swoich wewnętrznych funkcji, tylko gene- ruje kod i wstawia go w miejscu wywołania makr. Takie podejście zapewnia dużą wy- dajność rozwiązania i łatwą analizę takiego kodu. Praktyczny przykład: analizator komend AT Komendy AT są szeroko stosowane w  modemach. Wybór takiego przykła- du jest nieprzypadkowy. Bardzo często w  praktyce elektronika trzeba utworzyć protokół transmisji danych do komunika- cji z  danym urządzeniem. Ten przykład pokaże, w jaki sposób użyć do tego maszy- ny stanów. W prezentowanym przykładzie została zrobiona analiza 4 podstawowych komend AT: at ? zwraca OK ati ? informacje o modemie ate ? włącza/wyłącza echo atz ? reset urządzenia Komendy można łączyć w jednym ciągu np. dla ciągu znaków ?ati e z? zostaną wy- konane komendy: ati, ate oraz atz. Nasz ana- lizator musi być odporny na błędy oraz na różne sytuacja np. ?ati e z?, czyli wiele spacji rozdzielających w ciągu. Kod programu znajduje się na list.  4. Kod w obecnej postaci można skompilować dowolnym kompilatorem na komputer PC. Jeśli będziemy chcieli skompilować go na mikroprocesor i wykorzystać UART do jego obsługi, to musimy jedynie zmienić de?nicje GETC i PUTS oraz dodać inicjalizację odpo- wiednich urządzeń specy?czną dla danego mikroprocesora. Implementując analizator komend w oparciu o zaprezentowaną biblio- tekę, oszczędzamy pamięć RAM kosztem pamięci programu (np. Flash). Oszczędność pamięci RAM jest dużą zaletą, gdy piszemy program na mały mikroprocesor, ponieważ zazwyczaj mamy do dyspozycji niewiele pa- mięci RAM, a za to dużo pamięci programu typu Flash. Podsumowanie Może się wydawać, że przedstawiona biblioteka jest wręcz idealna do każdego za- stosowania, ale niestety tak nie jest. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, kiedy należy ją stosować. Są jedynie pewne przesłanki, które pomagają to ustalić. Jeśli piszemy program i  chcemy użyć zmiennej statycznej w  danej funkcji, czyli chcemy pamiętać stan tej zmiennej w kolej- nych krokach, to jest to dla nas sygnał, że należy się zastanowić nad użyciem maszyny stanów. Podobnie ma się sprawa z rekurencją. Często lepszym rozwiązaniem od rekuren- cji będzie użycie maszyny stanów. Jeśli np. chcemy zbudować wielopoziomowe menu w swoim urządzeniu to wręcz musimy zasto- sować maszynę stanów. Przestrzegam także przed tworzeniem maszyn o  bardzo dużej liczbie możliwych stanów. Dużo lepszym po- mysłem jest podzielenie całego programu na logiczne części i zastosowania kilku maszyn stanów zamiast jednej bardzo rozbudowanej. Przy tworzeniu algorytmu sterującego bardzo pomocne mogą okazać się programy kompu- terowe do tworzenia diagramów algorytmu. Do tworzenia takich diagramów wystarczy program OpenOf?ce. Jeśli chcielibyśmy dedy- kowane narzędzie to można użyć programów do modelowania sieci Petriego. Zachęcam wszystkich Czytelników do własnych prób w  tej dziedzinie. Polecam zainteresować się także sieciami Petriego z tego względu, że są uogólnieniem maszyny stanów. Będę również wdzięczny za wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące artykułu oraz prezentowanej bi- blioteki, które można wysłać na mój e-mail. Tomasz Orłowski tomek@toan.pl
Artykuł ukazał się w
Styczeń 2010
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik luty 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio marzec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje luty 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna luty 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich luty - marzec 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów