Eksperymenty z FPGA (16). Pamięć RAM

Eksperymenty z FPGA (16). Pamięć RAM
Pobierz PDF Download icon

W poprzednim odcinku rozważaliśmy nad tym, w jaki sposób można w układzie FPGA zrealizować obliczenia iteracyjne. Jako przykład użyliśmy transformaty Fouriera. Dzisiaj przygotujemy implementację, a następnie przetestujemy ją w symulacji i sprzęcie. Przy okazji dowiemy się jak modelować pamięć RAM. Wszystkie przykłady można pobrać z repozytorium https://gitlab.com/rysy_core/fpga-experiments.

Na początku przygotujemy jedne z głównych bloków nowego projektu, czyli dwuportową pamięć RAM. Tego typu blok nosi po angielsku nazwę simple dual-port. Oznacza to, że możliwy jest równoczesny zapis i odczyt. Nie można jednak wykonać dwóch zapisów albo dwóch odczytów. Pamięć o takich możliwościach nazywa się true dual-port. Moduły pamięci M9K, w które wyposażony jest nasz układ FPGA są właśnie tego drugiego typu, jednak nam obecnie nie jest potrzebna jego pełna funkcjonalność.

Listing 1. Implementacja pamięci RAM (14_iterative_fft/ram.sv)

10 module ram #(
11 parameter N = 32,
12 parameter LOG_N = $clog2(N),
13 parameter K = 9
14 ) (
15 input wire clk,
16 input wire wr,
17 input wire [LOG_N-1:0]addr_wr,
18 input wire [K-1:0]data_wr,
19 input wire [LOG_N-1:0]addr_rd,
20 output logic [K-1:0]data_rd
21 );
22 logic wr_r;
23 logic [LOG_N-1:0]addr_wr_r;
24 logic [K-1:0]data_wr_r;
25 logic [LOG_N-1:0]addr_rd_r;
26 logic [K-1:0]data[N-1:0];
27
28 always_ff @(posedge clk) begin
29 wr_r <= wr;
30 addr_wr_r <= addr_wr;
31 data_wr_r <= data_wr;
32 addr_rd_r <= addr_rd;
33 end
34
35 always_ff @(posedge clk)
36 if (wr_r)
37 data[addr_wr_r] <= data_wr_r;
38
39 always_ff @(posedge clk)
40 data_rd <= data[addr_rd_r];
41
42 endmodule

Kod SystemVerilog z listingu 1 modeluje zachowanie naszej pamięci. Mamy dwa parametry:

  • K – liczbę bitów w słowie,
  • N – liczbę słów pamięci.

Dodatkowo obliczamy zmienną LOG_N, która oznacza liczbę bitów potrzebnych do przechowania adresu.

Dalej znajdziemy wejścia i wyjścia. Pierwsze z nich (clk), to zegar. Dalej znajdziemy port odpowiedzialny za zapis:

  • addr_wr – adres słowa w pamięci,
  • data_wr – dane do zapisania,
  • wr – flaga oznaczająca, że dane są poprawne i mają zostać wpisane.

Pozostałe tworzą port pozwalający na odczyt:

  • addr_rd – adres w pamięci,
  • data_rd – odczytane dane.

Następnie znajdziemy pomocnicze sygnały. Najważniejsza z nich jest tablica data, w której będą przechowywane dane. Dalej znajdziemy bloki logiki sekwencyjnej. Pierwszy z nich (linie 28...33) realizuje opóźnienie wszystkich wejść o jeden takt zegara. Drugi (wiersze 35...37) realizuje zapis. Jak widzimy wpis do pamięci zajmuje dwa cykle zegara.

Na samym końcu mamy odczyt. Odpowiednie słowo zostaje wybrane z pamięci i wpisane na wyjście. Widzimy więc, że wybrane dane znajdują się na wyjściu na drugim cyklu zegara po pojawieniu się adresu na wejściu.

Ostatnim problemem, który tylko zasygnalizuję jest zachowanie, gdy następuje odczyt i zapis pod ten sam adres (read-during-write). Inofrmację o wybranym trybie znajdziemy w logach programu Quartus:

Info (286033): Parameter READ_DURING_WRITE_MODE_MIXED_PORTS set to OLD_DATA

Więcej informacji na temat bloków M9K znajdziemy w [1].

Listing 2. Fragment testów pamięci RAM (14_iterative_fft/ram_tb.sv)

27 initial begin
28 wr = 1’b1;
29 for (int i=0; i<N; i++) begin
30 addr_wr = i;
31 data_wr = i;
32 @(posedge clk);
33 end
34 wr = 1’b0;
35 end
45 initial begin
46 repeat (5) @(posedge clk);
47 for (int i=0; i<N+LAT; i++) begin
48 addr_rd = i;
49 @(posedge clk);
50 if (i >= LAT)
51 assert (data_rd == i-LAT)
52 else $display("Wrong val %d != %d", data_rd, i-LAT);
53 end
54 $stop;
55 end

Aby sprawdzić działanie naszego kodu powstał krótki testbench. Jego fragmenty znajdziemy w listingu 2. W liniach 27...35 znajdziemy generowanie danych wejściowych. Do każdej komórki pamięci wpiszemy wartość jej adresu. Następnie w drugiej części (45...55) odczytamy każda z zapisanych wartości. Za pomocą polecenia assert (linia 51) sprawdzamy, czy uzyskaliśmy poprawny wynik. Jeżeli nie, zostanie wypisany odpowiedni komunikat o błędzie. Jak zwykle symulację możemy uruchomić w programie ModelSim za pomocą polecenia:

do ./ram.do

Dzięki temu, że na jego końcu została dodania linia:

coverage report -assert

Listing 3. Raport z symulacji

# Coverage Report Summary Data by instance
#
# =================================================================================
# === Instance: /ram_tb
# === Design Unit: work.ram_tb
# =================================================================================
# Enabled Coverage Bins Hits Misses Coverage
# ---------------- ---- ---- ------ --------
# Assertions 1 1 0 100.00%
#
#
# TOTAL ASSERTION COVERAGE: 100.00% ASSERTIONS: 1
#
# Total Coverage By Instance (filtered view): 100.00%

W logach symulacji dostaniemy raport na temat asercji. Jego treść znajdziemy w listingu 3.

Rysunek 1. Przepływowa implementacja FFT

Skupmy się jednak na rysunku 1, który prezentuje przebiegi czasowe. Sygnały zostały podzielone na cztery grupy. Na samej górze mamy zegar, następnie port zapisujący, dane, a na końcu odczyt. Zachęcam do samodzielnego przeanalizowania na których zboczach zegara następuję zapisanie, a kiedy odczyt danych.

Aby zobaczyć jak pamięć RAM jest realizowana w sprzęcie przygotujemy nowy projekt w środowisku Quartus (14_iterative_fft /ram.qpf). Zawiera on tylko nasz nowy moduł. Nie pełni więc żadnej sensownej funkcji. Pokaże nam tylko jak nasz moduł zostanie zaimplementowany.

Rysunek 2. Moduł RAM w widoku RTL

Na rysunku 2 został zaprezentowany moduł RAM w widoku RTL. Widzimy tu rejestry na wejściach i wyjściach. Natomiast w środku mamy moduł SYNC_RAM. Widzimy więc, że środowisko poprawnie zinterpretowało nasz kod i wygenerowało blok pamięci RAM.

Rysunek 3. Blok RAM w widoku Technology Map (Post-Fitting)

Gdy przejdziemy do widoku Technology Map (Post-Fitting) zobaczymy już tylko jeden moduł. Oznacza to, że zostały wykorzystane jego wewnętrzne rejestry. Możemy się o tym przekonać otwierając jego wewnętrzną konfigurację (rysunek 4). Widzimy na na nim, że aby uzyskać pełną częstotliwość pracy powinniśmy jeszcze dodać jeden przerzutnik na wyjściu z naszego modułu.

Rysunek 4. Konfiguracja bloku M9K

Implementacja FFT

Mamy już gotową pamięć RAM. Możemy więc przystąpić do składania naszego iteracyjnego procesora FFT. Cały kod znajduje się w pliku 14_iterative_fft/fft_iter.sv. Tutaj przyjrzymy się tylko kilku jego fragmentom.

Listing 4. Interfejs iteracyjnego procesora FFT (14_iterative_fft/fft_iter.sv)

10 module fft_iter #(
11 parameter K = 8,
12 parameter N = 2,
13 parameter LOG_N = $clog2(N),
14 parameter LLOG_N = $clog2(LOG_N)
15 ) (
16 input wire clk,
17 input wire rst,
18 input wire signed [K-1:0]d_in_re,
19 input wire signed [K-1:0]d_in_im,
20 input wire [LOG_N-1:0] addr_in,
21 input wire valid_in,
22 input wire start,
23 output logic ready,
24 output logic signed [K-1:0]d_out_re,
25 output logic signed [K-1:0]d_out_im,
26 output logic [LOG_N-1:0] addr_out,
27 output logic valid_out
28 );

Na listingu 4 widzimy interfejs naszego modułu. Tak jak w naszej przepływowej implementacji przyjmuje on dwa parametry: N oznaczający długość trasformaty oraz K, czyli precyzję reprezentacji liczb. Dalej znajdziemy wejścia. Pierwsze dwa są standardowe: zegar clk i reset rst. Dalej znajdziemy liczbę zespoloną w postaci dwóch liczb d_in_re i d_in_im. Nowym elementem jest addr_in. Jest to adres, pod którym próbka zostanie zapisana w pamięci RAM. Procesowanie danych rozpocznie się przy każdej zmianie stanu sygnału start na przeciwny.

W przypadku wyjść dochodzi nam nowy sygnał ready, oznaczający, że przetwarzanie się skończyło i można rozpocząć zbieranie danych dla kolejnej transformaty. Dalej mamy po kolei zespolony sygnał d_out_re, d_out_im, numer próbki addr_out oraz sygnał poprawności danych valid_out.

Listing 5. Sygnały kontrolne (14_iterative_fft/fft_iter.sv)

56 always_ff @(posedge clk)
57 if (!rst)
58 start1 <= ‘0;
59 else
60 start1 <= start;
61
62 always_ff @(posedge clk)
63 if (!rst)
64 work <= ‘0;
65 else if (start != start1)
66 work <= 1’b1;
67 else if (work & mod_N_ov & mod_lN_ov)
68 work <= 1’b0;

72 counter #(.N(N)) mod_N (
73 .clk(clk),
74 .rst(rst),
75 .ce(work),
76 .q(i),
77 .ov(mod_N_ov));
78
79 counter #(.N(LOG_N)) mod_log_N (
80 .clk(clk),
81 .rst(rst),
82 .ce(work & mod_N_ov),
83 .q(n),
84 .ov(mod_lN_ov));

Na listingu 5 znajdziemy sygnały kontrolne. W pierwszym bloku zatrzaskujemy w start1 poprzedni stan sygnału start. Zmianę jego stanu wykrywamy za pomocą sprawdzenia, czy stan tych dwóch zmiennych jest różny (linia 65). Następuje wtedy ustawienie wewnętrznego sygnału work. Powoduje on, że liczniki mod_N i mod_log_N rozpoczną pracę. Sygnał work jest zerowany, gdy oba liczniki się przepełnią, czyli po NlogN cyklach.

Listing 6. Wyznaczanie adresu odczytu pamięci (14_iterative_fft/fft_iter.sv)

86 always_comb
87 for (int ii = 0; ii < LOG_N; ii++)
88 if (ii > LOG_N-1-n)
89 ram_addr[ii] = i[ii];
90 else if (ii == LOG_N-1-n)
91 ram_addr[ii] = i[0];
92 else if (ii < LOG_N-1)
93 ram_addr[ii] = i[ii+1];
94 else
95 ram_addr[ii] = ‘0;

Ostatni fragment kodu, który przeanalizujemy to generowanie adresu odczytu z pamięci. Znajdziemy go na listingu 6. Implementuje on ideę zaprezentowaną w tablicy 3 z poprzedniego odcinka. Korzystamy z bloku always_comb, czyli tworzymy logikę kombinacyjną. Za pomocą pętli for dokonujemy przypisania kolejnych bitów adresu. Wynik naszej operacji znajdzie się w ram_addr.

Rysunek 5. Opóźnienie w pętli

Musimy jeszcze zastanowić się nad latencją. Uproszczony model naszego procesora został pokazany na rysunku 5. W poprzedniej części analizowaliśmy przypadek, gdy latencja obliczeń pomiędzy odczytem i zapisem do RAM-u była zerowa. W praktyce jednak zarówno dostęp do pamięci, jak i wykonywanie działań wymaga kilku cykli zegara. Na rysunku reprezentuje je blok z literą D. W naszym przypadku latencja jest równa 6. Oznacza to, że tyle cykli zegara minie zanim nowa wartość zostanie zapisana do pamięci. Dla naszej implementacji oznacza to, że dopiero po tym czasie kolejna iteracja obliczeń będzie mogła sięgnąć ponownie do tej samej komórki pamięci. Aby to zapewnić minimalna długość naszej transformaty wynosi 16. I taka też jest użyta w testbenchu 14_iterative_fft/fft_iter_tb.sv. Uruchamiamy go rozkazem:

do ./fft_iter.do

W wyniku otrzymamy porównanie wektora testowego z otrzymanymi wynikami oraz błąd średnio-kwadratowy RMS. Dla zadanych danych wynosi on 1. Otrzymane przebiegi są dość duże i byłyby źle widoczne na wydrukowanym rysunku, dlatego zachęcam do uruchomienia symulacji i ich samodzielnej analizy.

Ostatnim krokiem jest podmienienie wersji przepływowej na iteracyjną. Odpowiedni kod znajdziemy w pliku 14_iterative_fft/fft_top.sv. Aby go przetestować w sprzęcie budujemy projekt

fft.qpf i programujemy płytkę Rysino.

Rysunek 6. Raport o zużyciu zasobów przez poszczególne moduły

Na koniec porównamy jeszcze zużycie zasobów pomiędzy naszymi dwoma implementacjami FFT. Skorzystamy z raportu o liczbie elementów wykorzystywanych przez poszczególne komponenty. Jak widzimy na rysunku 6 znajdziemy go w zakładce Fitter/Resource Section/Resource Utilization by Entity. Zebrane wyniki widzimy w tabeli 1.

Wersja iteracyjna wymaga ponad trzykrotnie mniej elementów logicznych. Zużycie pamięci jest mniejsze o ponad połowę. Największą oszczędność mamy jednak w mnożarkach, gdzie używamy ich tylko 4 zamiast 20.

Podsumowanie

Przekonaliśmy się, że nawet to samo zadanie można zrealizować na różne sposoby. Przygotowaliśmy dwie wersje FFT. Pierwsza przepływowa pozwala pracować z dużo wyższą częstotliwością, ale zużywa znacznie więcej zasobów niż podejście iteracyjne. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od wymaganej szybkości oraz rozmiaru dostępnego układu FPGA.

Rafał Kozik
rafkozik@gmail.com

Źródła:
[1] Intel MAX 10 Embedded Memory User Guide http://intel.ly/306j6K8

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
marzec 2021
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich listopad 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów