C2000 Piccolo LaunchPad. Łatwe programowanie w środowisku Code Composer Studio v6. cz. 14

C2000 Piccolo LaunchPad. Łatwe programowanie w środowisku Code Composer Studio v6. cz. 14
Pobierz PDF Download icon
Pojawienie się nowej wersji środowiska CCSv6.0.1 oraz nowej wersji pakietu controlSUITEv3.2.7 jest doskonałą okazją do zweryfikowania pracy z tym oprogramowaniem. Środowisko Code Composer Studio (CCS) dostarczane przez firmę Texas Instruments jest przeznaczone do tworzenia programów dla wszystkich procesorów firmy Texas Instruments. Pakiet programowy controlSUITE tej firmy zawiera oprogramowanie firmware, biblioteki, opisy zestawów sprzętowych oraz projekty przykładowe dla wszystkich serii procesorów rodziny C2000.

Code Composer Studio jest zintegrowanym środowiskiem projektowym - IDE (Integrated Development Environment) dostarczanym przez firmę Texas Instruments. Podstawowe narzędzia do tworzenia programów dla układów procesorowych rodziny TMS320C2000 to kompilator języka C/C++ oraz asembler i linker. Kompilator C/ C++ narzędzi programowych środowiska CCSv6 jest w pełni zgodny ze standardem ISO C/C++. Jednak ze względu na efektywność wykorzystania specyficznych cech zastosowanego układu procesorowego sygnałowego rodziny TMS320C2000 zostały wprowadzone dodatkowe cechy.

Pakiet programowy "firmware" (F2802x Firmware Development Package), będący częścią pakietu programowego controlSUITE, dostarcza wsparcia dla dwóch modeli programowania układów procesorowych serii Piccolo F2802x [20]. Jest to:

 • model bezpośredniego dostępu do rejestrów (header files),
 • model driverów programowych (library).

Każdy z tych modeli może być zastosowany osobno lub łącznie. Opis jest zamieszczony w dokumentach [20, 21] dostępnych w ścieżce doc pakietu programowego "firmware".

Biblioteka driverlib dostarcza API do sterowania modułami peryferyjnymi układów procesorowych serii Piccolo F2802x. Jednak praca z projektami z użyciem tej biblioteki powoduje pewne kłopoty.

Odinstalowanie środowiska CCS oraz pakietu controlSUITE

Przed rozpoczęciem instalowania należy odinstalować poprzednie środowisko CCS oraz pakiet control-SUITE. Najpierw w oknie Programy i funkcje w Panelu sterowania należy wykonać odinstalowanie w następującej kolejności: wszystkie pakiety sterowników FTDI, pakiet sterowników Spectrum Digital, drajwer Blackhawk Emulation, pakiet DSPBIOS oraz pakiet controlSUITE (jeśli jest).

Dopiero teraz odinstaluj CCS. Może to potrwać dosyć długo. Na koniec należy wejść do foldera C:ti i usunąć z niego wszystko. Dopiero teraz można rozpocząć instalowanie nowego oprogramowania. A i to nie zapewnia dobrego wyczyszczenia komputera. Pozostają dotychczasowe bazy projektów przykładowych. Można je będzie usunąć po zainstalowaniu nowego oprogramowania.

Pobieranie, instalacja, uruchamianie i aktualizacja środowiska CCSv6.x

Rysunek 1. Okno środowiska CCSv6 po pierwszym uruchomieniu

Opis wymagań systemowych, pobierania i instalowania oraz wyboru wersji licencji CCSv6 jest zamieszczony na stronie TI CCS [15] oraz na stronie TI Wiki [18]. Na stronie Download CCS [16] dostępna jest aktualna wersja plików instalacyjnych CCSv6 do pobrania (osobno dla sytemu Windows i Linux).

Obecnie aktualna jest wersja CCSv6.0.1.00039 (datowana July 22, 2014). Są dwie opcje instalacji:

 • Web Installer - pobierany jest mały plik programu instalatora, który automatycznie pobiera i instaluje środowisko CCSv6.
 • Off-line Installer - pobierany jest plik spakowany zip (ok. 765 MB) zawierający kompletne pliki instalacyjne środowiska CCSv6. Dostępny jest również plik ze skrótem MD5 pobieranego pliku zip.

Do pobrania pliku instalacyjnego jest potrzebna wcześniejsza rejestracja na stronie myTI [17]. Po kliknięciu na odnośnik odpowiedniej opcji wyboru otwierane jest okno formularza aprobaty eksportowej. Należy wypełnić go w języku angielskim. Po wysłaniu formularza otwiera się okno aprobaty z odnośnikiem ładowania pliku. Dodatkowo wysyłany jest e-mail z tym samym odnośnikiem (aktywny 72 godziny).

Bezpieczniej jest pobrać kompletny plik instalacyjny. Pozwoli to na uniknięcie kłopotów, ponieważ typowa instalacja trwa około 30 min. Pobieranie pliku instalacyjnego wymaga każdorazowej rejestracji i uzyskania aprobaty.

Poprawność pobranego pliku CCS6.0.1.00039_ win32.zip można zweryfikować z zastosowaniem pobranego skrótu MD5. Można się na przykład posłużyć darmowym programem WinMD5Free dostępnym pod adresem http://www.winmd5.com/.

Należy koniecznie wyłączyć program antywirusowy na czas instalowania oraz aktualizacji środowiska. Plik CCS6.0.1.00039_win32.zip należy rozpakować. Następnie z foldera /CCS6.0.1.00039_win32 należy uruchomić program ccs_setup_6.0.1.00039.exe.

Środowisko CCSv6 należy zainstalować w proponowanej ścieżce C:ti. Zmiana ścieżki może spowodować problemy z doinstalowaniem innych składników środowiska, np. bibliotek. Wydaje się, że należy zainstalować wersję pełną z proponowanymi domyślnymi opcjami (ok. 2.4 GB). Potem i tak można selektywnie doinstalować resztę składników. Na planszy App Center należy zaznaczyć wszystkie opcje. I tak pliki nie są pobierane przy instalowaniu CCSv6. Tworzone są tylko pozycje w oknie środowiska do późniejszego selektywnego doinstalowania.

W systemie Windows 7 może w trakcie instalacji zachodzić konieczność ręcznego zezwalania na wprowadzenie zmian w systemie. Instalowanie trwa dosyć długo, ok. pół godziny (na komputerze dwurdzeniowym 2.3 GHz) przy obciążeniu średnio 50%. Na końcu pracy pojawia się informacja, że po zakończeniu instalowania należy wykonać ponowne uruchomienie systemu operacyjnego Windows.

Po pierwszym uruchomieniu CCSv6.x wybierana jest automatycznie darmowa licencja o nazwie FREE LICENCE, która pracuje bez ograniczenia rozmiaru kodu z zestawami uruchomieniowymi TI z układem ewaluacyjnym oraz z emulatorem klasy XDS100 i mikroprocesorami TI wszystkich rodzin. Procesory rodziny MSP430 obsługuje z ograniczeniem rozmiaru kodu do 16 kB.

Po podaniu ścieżki i nazwy foldera roboczego w oknie Workspce Launcher wyświetlane jest okno aplikacji z oknem Getting Started (rysunek 1). Umożliwia ono bezpośredni dostęp do najbardziej potrzebnych operacji po uruchomieniu środowiska, jak tworzenie nowego projektu, wyszukiwanie projektów przykładowych lub obsługa dodatkowych aplikacji. Znajdują się tam również odnośniki do stron forum wsparcia TI, prezentacji wideo, materiałów treningowych oraz strony TI Wiki. W samym środku jest wyświetlane okno z prezentacją wideo (10:21), w której zostały pokazane podstawowe kroki użytkowania środowiska CCSv6. Jest to pierwsza prezentacja z dziesięciu.

Rysunek 2. Okno App Center środowiska CCSv6

Pokazane na rysunku 2 kno CCS App Center jest nowym rozwiązaniem w CCS. Jest ono przeznaczone dla łatwego instalowania i zarządzania dodatkowym oprogramowaniem koniecznym przy pracy z wybraną rodziną procesorów, np. MSP430Ware, controlSUITE oraz TivaWare.

W oknie CCS App Center wyświetlane są odnośniki zgrupowane w trzech kategoriach:

 • Code Composer Studio Add-ons - rozszerzenia środowiska CCSv6. Pokazywane jest tylko 6 najbardziej przydatnych. Reszta dodatków jest pokazywana po kliknięciu na odnośnik "See more". CCSv6 automatycznie sprawdza wersje zainstalowane każdego dodatku oraz najnowsze wersje dostępne do pobrania. Jeśli wersja zainstalowana jest aktualne wyświetlany jest napis "Up to Date".
 • Standalone Software - pakiety programowe uzupełniające środowisko CCS ale ściśle z nim powiązane, np. controlSUITE lub Energia.
 • Additional Resources - odnośniki do dodatkowych zasobów jak np. strona wsparcia modułów LaunchPad.

Po wybraniu rozszerzenia rozpoczyna się pełna procedura aktualizacji środowiska CCS lub pobrania i zainstalowania kodu dodatkowej aplikacji. Typowo wymaga to ponownego uruchomienia CCS.

Przy uruchamianiu CCSv6 sprawdzana jest w sieci dostępność aktualizacji środowiska. Jeśli zostały wykryte nowe lub aktualniejsze komponenty to wyświetlane jest okno "Updates Avilable". Po kliknięciu na link znajdujący się w tym oknie rozpoczyna się pełna procedura pobrania i zainstalowania nowego kodu.

Tryb Simple

Rysunek 3. Okno perspektywy CCS Simple

W górnej części okna Getting Started (rys. 1) jest możliwość przełączania trybu pracy środowiska z pomiędzy trybem normalnym oraz trybem o nazwie "Simple mode". W tym trybie jest używana tylko jedna perspektywa CCS Simple zawierająca wszystkie okna potrzebne do edycji i debugowania projektu. Została też zredukowana liczba przycisków, okien i pozycji menu. Ten tryb jest przeznaczony dla użytkowników rozpoczynających pracę z zestawem LaunchPad lub użytkowników środowiska Enegia. Energia jest wersją środowiska Arduino przeznaczoną dla procesorów rodziny MSP430, Tiva i C2000. CCSv6 umożliwia importowanie projektów utworzonych w środowisku Energia.

Po przełączaniu na tryb Simple po lewej stronie okna Getting Started pojawiają się nowe okna Debug (ze standardowej perspektywy CCS Debug) oraz Project Explorer (ze standardowej perspektywy CCS Edit). Reszta działania jest taka sama jak w przypadku perspektyw standardowych. Widok perspektywy CCS Simple po wykonaniu załadowania i zbudowania projektu jest pokazany na rysunku 3. Przyciśnięcie przycisku perspektywy CCS Edit powoduje tylko powiększenie okna edycyjnego z plikiem źródłowym do rozmiarów okna aplikacji.

Także przy pracy ze standardowymi perspektywami środowiska CCSv6 można dodatkowo otworzyć perspektywę CCS Simple. Może być ona przydatna dla osób przyzwyczajonych do pracy z aplikacją jednokienkową.

Instalacja i aktualizacja pakietu programowego controlSUITE

Rysunek 4. Okno TI Resource Explorer z otworzoną zakładką Home

Na stronie controlSUITE dostępna jest aktualna wersja pakietu [19]. Obecnie najnowsza jest wersja control-SUITE v3.2.7 (datowana 17 Jun 2014). Do pobrania pliku instalacyjnego jest potrzebna wcześniejsza rejestracja na stronie myTI [17]. Po kliknięciu na link pobierania przeprowadzane jest logowanie poprzez system myTI i udostępniany jest plik do pobrania. Jest on dosyć duży (obecnie 929MB) i jest przesyłany raczej powoli. Pakiet jest dosyć często aktualizowany. Pobrany plik sprca85.zip należy rozpakować. Następnie należy uruchomić program controlSUITE3.2.7setup.exe. Instalowanie tej wersji pakietu programowego controlSUITE przebiega poprawnie (2.13 GB).

Po przejściu do okna CCS App Center i przyciśnięciu na panelu controlSUITE przycisku Download otwierana jest tylko strona controlSUITE [19]. Pobranie i instalowanie pakietu trzeba wykonać samemu w sposób opisany powyżej.

Kliknięcie w oknie Getting Started przycisku Browse Examples powoduje otworzenie okna TI Resource Explorer, dobrze znanego z poprzedniej wersji CCS i o takim samym działaniu. Istotne informacje są zgrupowane na zakładce Home. Można ją otworzyć po kliknięciu w oknie TI Resource Explorer na ikonkę Home. Po lewej stronie okna pokazywane jest drzewo dokumentacji i dostępnych projektów przykładowych (rysunek 4).

Informacje o dostępnych projektach przykładowych jest przechowywana w bazie. Baza powinna być generowana automatycznie, lecz często tak nie jest. Wtedy albo nie jest pokazywana linia controlSUITE dostępu do przykładowych projektów, albo jest ona pokazywana, ale zawiera starą i nieaktualną informację, np. z instalacji poprzedniej wersji.

Jeśli po instalacji pokazywana jest tylko jedna linia controlSUITE to udostępnia ona tylko dokumentację pakietu w języku angielskim i chińskim. W takim przypadku trzeba samemu wykonać procedurę budowania bazy informacji o projektach przykładowych. W przypadku, gdy jest druga linia to i tak najlepiej ponownie wygenerować bazę.

1. Na dole strony Home należy kliknąć na odnośnik Configure Resource Explorer.

2. Jeśli w białym polu wyboru okna dialogowego Package Configuration jest pokazywana nazwa controlSUITE to należy na nią kliknąć a następnie należy kliknąć przycisk Remove oraz przycisk OK.

Okno jest zamykane i środowisko CCS usuwa niepoprawnie zbudowaną bazę informacji o projektach przykładowych.

3. Następnie na dole strony Home należy ponownie kliknąć na odnośnik Configure Resource Explorer.

4. Jeśli w białym polu wyboru okna dialogowego Package Configuration jest pusto to trzeba kliknąć na Add.

5. Następnie trzeba wskazać folder C:ticontrolSUITE i kliknąć OK.

6. Nazwa controlSUITE pojawi się w oknie wyboru. Należy kliknąć na nią a następnie na OK.

Po dłuższej chwili pojawi się w drzewie okna TI Resource Explorer druga linia controlSUITE zawierająca pozycje: development kits, device_support oraz libs.

Problemy z importowaniem projektów przykładowych z pakietu controlSUITE

Rysunek 5. Okno TI Resource Explorer z otworzoną zakładką Home

7. W oknie Getting Started kliknij na przycisk Browse Examples.

Pojawia się okno TI Resource Explorer z rozwiniętą pozycją controlSUITE rozpoczynającą się od pola English. Jest to prezentacja informacyjna i nie nadaje się do pracy z projektami przykładowymi.

8. Dla pracy z rodziną układów procesorowych Piccolo F2802x rozwiń w oknie TI Resource Explorer drugą pozycję controlSUITE. Następnie rozwiń w tym oknie drzewo controlSUITE → device_support → f2802x → v220 → f2802x_examples_drivers. Potem kliknij na nazwę wybranego projektu Example_F2802xLEDBlink.

W prawym oknie zostanie wyświetlona instrukcja jak krok po kroku zbudować i uruchomić projekt (rysunek 5).

Krok1: Importowanie projektu Example_F2802xLEDBlink do CCSv6

Krok1 umożliwia zaimportowanie wybranego projektu do CCSv6.

9. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 1.

Po wystartowaniu pobierania pokazują się dwa okna "Operation Summary" sygnalizujące problemy występujące podczas importowania projektu.

Pierwszy komunikat dotyczy odwołania do pakietu XDAIS:
"Unrecognized product of type 'com. ti.rtsc.XDAIS' is required by project 'Example_F2802xLEDBlink' - please install at least one product of this type before building this project."

Drugi komunikat dotyczy ustawionej zależności (dependency) do innego projektu:
"Warning: Project 'driverlib', referenced from 'Example_F2802xLEDBlink', could not be found. Please import this project manually."

Na razie należy kliknąć na przycisk OK w obu przypadkach.

Po zakończeniu wykonania importowania w oknie Project Explorer pojawia się drzewo projektu i w oknie TI Resource Explorer pokazywany jest zielony znaczek  na prawo od linii nazwy kroku.

Projekt Example_F2802xLEDBlink został zaimportowany z kopiowaniem projektu i pliku Example_2802xLEDBlink.c do foldera roboczego projektu.

Krok2: Budowanie projektu Example_F2802xLEDBlink

Rysunek 6. Okno Problems po wykonaniu pierwszego budowania projektu

Krok2 umożliwia wykonanie budowania wybranego projektu.

10. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 2.

W oknie Console pokazywane są bieżące informacje o postępie budowania. W oknie Problems pokazywane są opisy błędów, ostrzeżeń i informacji. Po poprawnym wykonaniu budowania pokazywany jest w oknie TI Resource Explorer zielony znaczek  na prawo od linii nazwy kroku.

Kliknięcie na odnośnik kroku 2 powoduje automatyczne budowanie projektu - podobnie jak po przyciśnięciu przycisku Build . Budowanie projektu Example_F2802xLEDBlink zostało zakończone poprawnie. Został utworzony wynikowy plik binarny Example_2802xLEDBlink.out (zobacz okno Console). Zostały jednak zgłoszone ostrzeżenia (zobacz okno Problems).

Ostrzeżeń jest sześć (rysunek 6):

 1. entry-point symbol other than "_c_int00" specified: "code_start"
 2. Referenced project 'driverlib' does not exist in the workspace. Project 'Example_F2802xLEDBlink' may not build as expected.
 3. Build variable 'XDAIS_CG_ROOT' cannot be resolved.
 4. This project was created using a version of compiler that is not currently installed: 6.1.0 [C2000]. Another version of the compiler will be used during build: 6.2.6. Please go to CCS App Center to install the compiler of the required version, or migrate the project to one of the available compiler versions by adjusting project properties.
 5. Invalid project path: Include path not found (packagestixdais).
 6. Invalid project path: Referenced project is not accessible.

Ostrzeżenie nr 1 jest nieistotne. Celowo został zastosowany inny symbol adresowy (zmienna) punktu startowego kodu projektu niż standardowy. Dokładny opis jest zamieszczony w książkach [22, 23].

Ostrzeżenie nr 2 informuje, że do poprawnego zbudowania projektu Example_F2802xLEDBlink potrzebne może być zaimportowanie do foldera roboczego zależnego projektu driverlib.

Typowo, projekt zależny jest biblioteką modyfikowaną podczas uruchamiania projektu aktualnego (głównego) w którym jest wykorzystywana. Gdy wykonywane jest budowanie projektu głównego, to najpierw budowany jest projekt zależny (np. biblioteka) a dopiero potem projekt główny (z aktualną wersją biblioteki).

Rysunek 7. Okno ustawiania zależności projektu

W naszym przypadku nie jest potrzebne aktualizowanie biblioteki driverlib. Dlatego najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest usunięcie zależności.

11. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu Example_F2802xLEDBlink. Z menu podręcznego wybierz Properties→Build→Dependencies (rysunek 7).

12. Zaznacz linię projektu driverlib i kliknij Remove a następnie OK.

Rysunek 8. Okno ustawiania ścieżek dostępu dla kompilatora projektu

Ostrzeżenie nr 3 informuje, że w projekcie zdefiniowano niepoprawną ścieżkę.

13. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu Example_F2802xLEDBlink. Z menu podręcznego wybierz Properties→Include Options (rysunek 8).

14. Zaznacz linię ze zmienną ‚XDAIS_CG_ROOT' i kliknij ikonkę Delete  a następnie OK.

15. Takie postępowanie zapewnia również usunięcie problemu sygnalizowanego w ostrzeżeniu nr 5.

Rysunek 9. Okno ustawiania wersji kompilatora

Ostrzeżenie nr 4 informuje, że projekt został utworzony z użyciem wersji kompilatora, która nie jest w obecnej instalacji CCSv6 dostępna. Rozwiązaniem jest zastosowanie najnowszej wersji kompilatora.

16. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu Example_F2802xLEDBlink. Z menu podręcznego wybierz Properties→General (rysunek 9).

17. Rozwiń listę Compiler version i wybierz najnowszą wersję a następnie kliknij OK.

Ostrzeżenie nr 6 informuje o błędniej ścieżce do projektu zależnego. Ponieważ w punktach 5-9 usunęliśmy już tę niepotrzebną zależność to pora na sprawdzenie skuteczności tego działania.

18. Wykonaj samo budowanie projektu (bez ponownego startowanie sesji debugowej). W perspektywie CCS Edit kliknij na przycisk Build .

W wyniku ponownego budowania projektu pozostały dwa ostrzeżenia: dotychczasowe ostrzeżenie nr1 (dalej nieistotne) oraz dalej dotychczasowe ostrzeżenie nr6. Jego przyczyna jest trochę bardziej skomplikowana.

Sprawdź w oknie Project Explorer, że jako aktywna ustawiona jest konfiguracja budowania o nazwie RAM. W projekcie została zdefiniowana również druga konfiguracja budowania o nazwie Flash. Ona również zawiera własny komplet ustawień.

19. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu Example_F2802xLEDBlink. Z menu podręcznego wybierz Properties→Build→Dependencies.

20. Rozwiń listę Configuration i wybierz Flash.

21. Zaznacz linię projektu driverlib i kliknij Remove a następnie OK.

22. Wykonaj ponownie samo budowanie projektu. Tym razem pozostało tylko jedno, nieistotne ostrzeżenie.

Czy oznacza to, ze projekt Example_F2802xLEDBlink jest wolny od błędów kompilacji? Otóż nie!

Kliknij na trójkącik na prawo od przycisku Build  Wybierz pozycję Flash. Zostanie wykonane budowanie z konfiguracją budowania o nazwie Flash. W oknie Problems pojawiły się 4 ostrzeżenia o znajomych opisach. Należy usunąć resztę błędów również w i tej konfiguracji budowania.

23. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu Example_F2802xLEDBlink. Z menu podręcznego wybierz Properties→General.

24. Rozwiń listę Compiler version i wybierz najnowszą wersję a następnie kliknij OK.

25. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu Example_F2802xLEDBlink. Z menu podręcznego wybierz Properties→Include Options.

26. Zaznacz linię ze zmienną ‚XDAIS_CG_ROOT' i kliknij ikonkę Delete a następnie OK.

27. Wykonaj ponownie samo budowanie projektu. Tym razem pozostało tylko jedno, nieistotne ostrzeżenie.

W oknie Project Explorer jest pokazane, że wybrana i aktywna jest konfiguracja budowania Flash. Należy to zmienić.

28. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu Example_F2802xLEDBlink. Z menu podręcznego wybierz Build Configurations→Set Active→RAM.

Krok3: Definiowanie konfiguracji sprzętowego systemu docelowego

Krok3 umożliwia zdefiniowanie konfiguracji sprzętowej systemu docelowego dla projektu. Na początku pole Connection pokazuje typ "none".

29. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 3.

W oknie dialogowym Debugger Configuration rozwiń listę wyboru.

30. Wybierz pozycję Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator. Kliknij OK.

W oknie TI Resource Explorer pole Connection pokazuje teraz typ Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator. Zielony znaczek  pokazywany jest na prawo od linii nazwy kroku.

Krok4: Uruchamianie sesji debugowej dla projektu Example_F2802xLEDBlink

Krok4 umożliwia uruchomienie sesji debugowej dla projektu. Dotychczas praca środowiska CCSv6 nie wymagała fizycznej obecności sprzętu docelowego. Wykonanie kroku 4 wymaga wcześniejszego dołączenia zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad do komputera z zainstalowanym środowiskiem CCSv6 [1].

31. W oknie TI Resource Explorer kliknij na odnośnik kroku 4.

Kliknięcie na odnośnik kroku 4 powoduje automatyczne rozpoczęcie sesji debugowej - podobnie jak po przyciśnięciu przycisku Debug .

Postęp działania środowiska CCSv6 można obserwować na pasku stanu w prawym dolnym rogu okna. Może to trwać dosyć długo i należy koniecznie poczekać przed rozpoczęciem dalszej pracy na zakończenie ładowania kodu i pokazanie się okna perspektywy CCS Debug.

Wgląd w projekt Example_F2802xLEDBlink

Rysunek 10. Okno perspektywy CCS Debug

32. W perspektywie CCS Debug zauważ w oknie edytora, że praca programu została zatrzymana na pierwszej linii kodu funkcji main().

33. Otwórz okno Disassembly z menu View→Disassembly. W tym oknie można dokładnie zobaczyć jak naprawdę pracuje układ procesorowy Piccolo F28027 (rysunek 10).

Perspektywa CCS Debug nie uległa wielkiej zmianie. Jedynie ikonki debugowania (jak Suspend, Resume itd.) zostały przeniesione z paska okna Debug na główny pasek perspektywy.

Polecenie Search działa teraz globalnie (np. na całym folderze roboczym) a nie tylko w ramach jednego pliku.

Na pasku narzędziowym pojawiła się ikonka Open Perspective  pozwalająca na swobodne otwieranie okien innych perspektyw, np. CCS Simple.

Działanie reszty środowiska CCSv6 wydaje się bardzo podobne jak w wersji CC Sv5.5.

Problemy w pracy z biblioteką driverlib

W pracy z pakietem programowym controlSUITE występują też różne problemy. Niektóre z nich zostaną poniżej omówione.

Pliki dotyczące biblioteki driverlib znajdują się w standardowej ścieżce C:TIcontrolSUITEdevice_ supportf2802xv220f2802x_common

Plik driverlib.lib znajduje się w folderze lib tej ścieżki. Pliki źródłowe znajdują się w folderze source tej ścieżki. Projekt CCS znajduje się w folderze project tej ścieżki.

Debugowanie projektów z użyciem biblioteki driverlib powoduje kłopoty. Przy próbie wyświetlenia kodu źródłowego funkcji z biblioteki driverlib wyświetlany jest komunikat o braku dostępu do plików źródłowych. Problem jest spowodowany wygenerowaniem biblioteki driverlib w lokalizacji innej niż standardowa ścieżka instalowania pakietu controlSUITE.

Dla układów procesorowych rodziny Piccolo F2802x pakiet "firmware" z biblioteką driverlib występuje w dwóch lokalizacjach:

 • W standardowej lokalizacji pakietów dla poszczególnych serii układów procesorowych rodziny C2000. Dla serii Piccolo F2802x jest to ścieżka do ostatniej wersji pakietu C:TI controlSUITEdevice_supportf2802xv220 f2802x_common
 • W lokalizacji dla zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad jest to ścieżka C:TIcontrolSUITEdevelopment_kitsC2000_LaunchPadf2802x_common

Rozwiązaniem problemu jest ponowne zbudowanie biblioteki z poprawnymi ścieżkami. Wymaga to importowania projektu biblioteki do środowiska CCSv6 (bez kopiowania) i ponownego wykonania jego budowania. Wygenerowanie nowego pliku diverlib. lib zapewnia poprawne debugowania wszystkich projektów z pakietem narzędziowym f2802xv220. Umożliwia też wykonanie budowania z zastosowaniem nowszej wersji pakietu generacji kodu (w tym kompilatora). Może to być korzystne a nawet konieczne przy dużych zmianach wersji programów narzędziowych.

Importowanie i budowanie projektu driverlib pakietu F2802x

Rysunek 11. Okno importowania projektu biblioteki driverlib

34. W perspektywie CCS Edit z menu Project wybierz pozycję Import Existing CCS Eclipse Project.

35. W otworzonym oknie kliknij na przycisk Browse, wskaż odpowiednią ścieżkę:

 • Dla lokalizacji projektu w ścieżce device_ support jest to ścieżka C:ticontrolSUITE device_supportf2802xv220f2802x_commonproject
 • Dla lokalizacji projektu w ścieżce development_kitsC2000_LaunchPad jest to ścieżka C:TIcontrolSUITEdevelopment_ kitsC2000_LaunchPadf2802x_common project

36. Kliknij OK.

37. W nowym oknie (rysunek 11) zauważ, że NIE jest wybrana opcja Copy projects into workspace. Oznacza to, że pliki źródłowe i wynikowe projektu pozostaną w lokalizacji początkowej. Kliknij na przycisk Finish.

Po poprawnym wykonaniu importowania w oknie Project Explorer pojawia się drzewo projektu driverlib.

38. W oknie Project Explorer rozwiń drzewo projektu i kliknij na jego nazwę. Konfiguracja budowania projektu o nazwie Release została ustawiona jako aktywna.

39. Kliknij prawym klawiszem myszy na linię nazwy projektu. Z podręcznego menu wybierz Properties.

40. W oknie Properies for driverlib wybierz gałąź General.

41. Z listy rozwijanej Compiler version wybierz najnowszą wersję kompilatora. Kliknij OK.

42. Wykonaj samo budowanie projektu bez startowanie sesji debugowej.

Budowanie projektu driverlib zostało zakończone poprawnie. Został utworzony plik wynikowy driverlib.lib w ścieżce C:TI controlSUITEdevice_supportf2802xv220 f2802x_commonlib (zobacz okno Console). Nie zostały zgłoszone błędy lecz jedno ostrzeżenie (zobacz okno Problems).

Zauważ, że plik wynikowy driverlib.lib został wpisany do innego foldera niż folder projektu f2802x_commonproject. Oznacza to, że przy budowaniu projektu driverlib w konfiguracji Debug wyprodukowany plik wynikowy driverlib.lib został nadpisany na stary plik w folderze f2802x_commonlib.

Importowanie i budowanie projektu driverlib dla zestawu ewaluacyjnego

Należy ponownie wygenerować plik driverlib.lib w lokalizacji dla zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad.

43. Usuń projekt driverlib z projektu.

44. W oknie Project Explorer kliknij prawym klawiszem myszy na linię z nazwą projektu driverlib. Z menu podręcznego wybierz Delete. Kliknij OK.

Dalsze działanie przebiega w taki sam sposób jak to zostało opisane powyżej.

Z biblioteką driverlib zastosowaną do obsługi zestawu ewaluacyjnego C2000 Piccolo LaunchPad jest też dodatkowy problem. Plik biblioteki i pliki źródłowe są ze starej wersji /F2802x/v210 a pliki dokumentacji z jeszcze starszej wersji /F2802x/v200.

Henryk A. Kowalski
kowalski@ii.pw.edu.pl

Bibliografia
[15] Code Composer Studio, strona produktu http://goo.gl/PaADwr
[16] Download CCS, strona pobierania http://goo.gl/0n3wWN
[17] my.TI Account, strona rejestracji Texas Instruments http://goo.gl/rtpMqC
[18] TI Wiki:Code Composer Studio v6 http://goo.gl/Ex1978
[19] controlSUITE, strona pobierania http://goo.gl/ Jdfz00
[20] F2802x Firmware Development Package USER'S GUIDE v. 210 [ f2802x-FRM-EX-UG.pdf], pakiet controlSUITE
[21] F2802x Peripheral Driver Librar y USER'S GUIDE v. 210 [f2802x-DRL-UG.pdf], pakiet controlSUITE
[22] Henryk A. Kowalski, Procesory DSP dla praktyków, BTC, Warszawa, 2011 http://goo.gl/j14jns
[23] Henryk A. Kowalski, Procesory DSP w przykładach, BTC, Warszawa, 2012 http://goo.gl/j14jns

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
wrzesień 2014
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik lipiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje lipiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna lipiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich sierpień 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów