4-kanałowy konwerter USB-UART

4-kanałowy konwerter USB-UART
Pobierz PDF Download icon
Znana w naszym kraju firma FTDI jako pierwsza zaoferowała układy konwerterów USB-UART, które stały się bardzo popularne, zwłaszcza dzięki ich prostemu zastosowaniu i dostępności sterowników. Układy konwerterów USB-UART tejże firmy można spotkać w wielu dzisiejszych urządzeniach. Firma FTDI w dalszym ciągu rozwija gamę swoich układów i po układach Vinculum, zaoferowała układ 4-kanałowego konwertera USB-UART FT4232H. W swojej ofercie posiada również 2-kanałowy układ tego typu. W porównaniu do poprzednich układów, układ FT4232H jest już w pełni kompatybilny z USB 2.0, w którym prędkość transmisji wynosi do 480 Mb/s. Nowy układ FT4232H ma spore możliwości konfiguracyjne dostępnych w nim interfejsów. Dwa kanały mogą pracować nie tylko jako interfejsy RS232, ale również jako interfejsy I2C, JTAG, Bit-bang czy SPI.
61ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2009 PODZESPOŁY Układ FT4232H Na rys. 1 pokazano schemat blokowy układu FT4232H. Kontroler składa się z bloków typowych dla interfejsu USB oraz dodatkowych czterech blo- ków UART/FIFO, z których dwa pierwsze mogą być 4-kanałowy konwerter USB-UART dodatkowokon?gurowanejakointerfejsyI2 C,JTAG, Bit-bang oraz SPI. Do zapamietania parametrów kontrolera FT4232 wymagana jest zewnętrzna pa- mięć EEPROM z interfejsem szeregowym SPI. Kon- troler jest także kompatybilny z USB 2.0 oraz USB 1.1. Każdy z kanałów UART może być skon?guro- wany do pracy w standardzie RS232, RS422 oraz RS485, których prędkość transmisji może wynosić do 12 Mb/s. Porty UART posiadają wszystkie linie sterujące przepływem danych. Jak dla poprzednich układów konwerterów ?rmy FTDI, producent ofe- ruje sterowniki do wszystkich systemów operacyj- nych. Dostępne są dwa typy sterowników. Pierwszy D2XX można wykorzystać do implementacji komu- nikacji z konwerterem do własnych programów sterujących z wykorzystaniem dostępnych bibliotek DLL, natomiast drugi emuluje wirtualny port COM, który można w prosty sposób wykorzystać z wielo- ma istniejącymi programami. Dostępne są biblioteki DLL zarówno dla interfejsu UART, jak i dla interfej- sów JTAB, SPI i I2 C układu konwertera. Sygnalizacja pracy kontrolera możliwa jest za pomocą dwóch wskaźników LED: TX i RX. Kontroler zasilany jest na- pięciem +3,3 V i ma wbudowany stabilizator 1,8 V dla rdzenia układu. Dostępny jest w obudowie 64 wyprowadzeniowej SMD typu LQFP lub LQFN. Podsumowanie Nowy kontroler TF4232H ?rmy FTDI znajdzie na pewno zastosowanie w wielu urządzeniach, podobnie jak jego poprzednicy. Polecany jest wszę- dzie tam, gdzie potrzebny jest więcej niż jeden interfejs UART sterowany z wykorzystaniem inter- fejsu USB. Dużą zaletą nowego kontrolera jest ko- munikacja z wykorzystaniem USB 2.0, czyli z pręd- kością do 480 Mb/s, czego brakowało poprzednim układom konwerterów. Dodatkowo układ posiada interfejsy JTAG, SPI i I2 C, które można przykładowo wykorzystać do budowy programatorów. Konwer- ter można skon?gurować na różne sposoby np. może posiadać cztery kanały UART (RS232, RS422 lub RS485) albo, np. jeden kanał JTAG, jeden kanał SPI i dwa kanały UART. Nowy kontroler ?rmy FTDI może również służyć jako kon?gurator układów programowalnych PLD/FPGA czy układ pośredni- czący w transmisji danych w wielu urządzeniach, w których wymagana jest komunikacja z kompu- terem PC. Marcin Wiązania, EP marcin.wiazania@ep.com.pl Znana w naszym kraju ?rma FTDI jako pierwsza zaoferowała układy konwerterów USB-UART, które stały się bardzo popularne, zwłaszcza dzięki ich prostemu zastosowaniu i dostępności sterowników. Układy konwerterów USB-UART tejże ?rmy można spotkać w wielu dzisiejszych urządzeniach. Firma FTDI w dalszym ciągu rozwija gamę swoich układów i po układach Vinculum, zaoferowała układ 4-kanałowego konwertera USB-UART FT4232H. W swojej ofercie posiada również 2-kanałowy układ tego typu. W porównaniu do poprzednich układów, układ FT4232H jest już w pełni kompatybilny z USB 2.0, w którym prędkość transmisji wynosi do 480 Mb/s. Nowy układ FT4232H ma spore możliwości kon?guracyjne dostępnych w nim interfejsów. Dwa kanały mogą pracować nie tylko jako interfejsy RS232, ale również jako interfejsy I2 C, JTAG, Bit-bang czy SPI. Rys. 1. Schemat blokowy układu FT4232H Dodatkowe informacje http://www.ftdichip.com Soyter Sp. z o.o. , Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16 05-080 Izabelin, tel. 022 752 82 55, fax. 022 722 05 50, handlowy@soyter.pl, www.soyter.pl
Artykuł ukazał się w
Marzec 2009
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów