Własne grafiki na płytkach zaprojektowanych w Eagle

Własne grafiki na płytkach zaprojektowanych w Eagle
Pobierz PDF Download icon
Każdy, kto kiedykolwiek zaprojektował płytkę drukowaną, wie ile czasu i cierpliwości trzeba poświęcić, aby projekt spełniał postawione mu zadanie. Jednym ze sposobów uwiecznienia swojej długiej, cierpliwej pracy jest podpis płytki imieniem i nazwiskiem na warstwie opisów lub miedzi. A czy nie byłoby ciekawsze umieszczenie na płytce graficznego logo lub innego obrazu? Niżej prezentujemy skrócony kurs dodawania grafiki do projektu płytki w programie Eagle.
118 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2010 Notatnik konstruktora Obraz przeznaczony do umieszczenia na płytce drukowanej należy przygotować w programie graficznym. Na rys. 1 pokaza- no rysunek orła w trakcie edycji programem Paint. Aby obrazek został poprawnie od- czytany przez Eagle, kolory mogą być zako- dowane co najwyżej na 8 bitach (256 kolo- rów). I tak Eagle podczas późniejszej edycji zmniejszy liczbę kolorów do 32. Odnosząc to jednak do ?monochromatycznego? pro- cesu produkcji płytek najlepiej, jeśli nasz obraz będzie monochromatyczną bitmapą. Owszem, niektóre firmy wykonują warstwy opisowe w kilku kolorach, jednak za każdą z nich trzeba dodatkowo zapłacić. gramować w tym języku, może z łatwością przerobić już istniejące programy do wła- snych potrzeb lub napisać je całkowicie od podstaw, uwzględniając swoje kryteria. Przed uruchomieniem skryptu jest zalecane zrobienie kopii projektu. Obrazek można również dodać w  edy- torze schematów (rys. 2). Po uruchomieniu programu pokazuje się okno, jak na rys. 3. Jest to krótki opis programu. Następnie po kliknięciu Ok pokazuje się kolejne okno jak na rys. 4. Należy w nim zaznaczyć ko- lory, które zostaną wykorzystane na PCB. W przypadku naszego obrazka są tylko dwa, więc trzeba zaznaczyć jeden z nich, w za- leżności od tego, czy chcemy otrzymać ne- gatyw, czy pozytyw. Dla obrazków wieloko- lorowych najlepiej jest użyć opcji Scan used colors (rys. 5), która wykryje wszystkie uży- te w obrazku kolory. Po zakończeniu skano- wania pojawia się okno (rys. 6), w którym można wyłączyć poszczególne barwy. Po Własne grafiki na płytkach zaprojektowanych w Eagle Każdy, kto kiedykolwiek zaprojektował płytkę drukowaną, wie ile czasu i  cierpliwości trzeba poświęcić, aby projekt spełniał postawione mu zadanie. Jednym ze sposobów uwiecznienia swojej długiej, cierpliwej pracy jest podpis płytki imieniem i  nazwiskiem na warstwie opisów lub miedzi. A  czy nie byłoby ciekawsze umieszczenie na płytce graficznego logo lub innego obrazu? Niżej prezentujemy skrócony kurs dodawania grafiki do projektu płytki w  programie Eagle. Rys. 1. Przykład grafiki do umieszczenia na płytce Podczas edycji przygotowywania obra- zu należy zwrócić uwagę na jego wielkość i rozdzielczość. Im mniejsza rozdzielczość, tym krawędzie będą bardziej poszarpane, natomiast zbyt duża powoduje bardzo wol- ne działanie Eagle. Ostateczna wartość musi być kompromisem i należy ją dobrać ekspe- rymentalnie. Mając już odpowiednio przygotowany obrazek w formacie BMP, z poziomu edyto- ra PCB należy uruchomić program import- bmp.ulp, klikając na ikonkę ULP (User?Lan- guage?Programs) na pasku narzędzi. Pro- gramy ULP są napisane w języku o składni zbliżonej do C, więc każdy, kto umie pro- Rys. 2. Grafika umieszczona w edytorze schematów Rys. 3. Okno programu do importowania bitmap Rys. 4. Wybór kolorów używanych na PCB Rys. 5. Wybór opcji Scan used colors Rys. 6. Okno umożliwiające włączanie/ wyłączanie kolorów Rys. 7. Ustawienie numeru warstwy i wy- miarów obrazu 119ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2010 Własne grafiki na płytkach zaprojektowanych w Eagle R E K L A M A Rys. 10. Przykład obrazu umieszczonego na miedzi Rys. 8. Informacja o liniach użytych do narysowania obrazu zakończeniu wyboru barw przechodzimy do głównego okna programu (rys. 7). W tym oknie należy wybrać numer warstwy, na której ma być umieszczony obrazek oraz ustalić jego rozmiar. Aby obrazek został umieszczony na warstwie miedzi, trzeba wybrać warstwę nr 1 dla warstwy TOP lub nr 16 dla warstwy BOTTOM. Warstwie opisowej odpowiada nr 21 (warstwa TOP) lub 22 (warstwa BOT- TOM). Warstwę można zmienić również po zakończeniu importu bitmapy. Jeśli od razu wiemy, że w miejscu, w którym pojawi się obrazek, są już jakieś obiekty, najlepiej wy- konać na domyślnej warstwie nr 200 lub innej, której nie używamy w projekcie PCB. Po wyborze warstwy, ustaleniu wy- miarów i  zatwierdzeniu, otwiera się okno skryptu (rys. 8), w którym są umieszczone informacje na temat linii, z których będzie złożony nasz obrazek. Jeśli nie jest to dla nas ważne, należy kontynuować, klikając Run script. Skrypt rysuje obrazek bezpośrednio na PCB w  początku jego współrzędnych (rys. 9). Moim zdaniem jest to wadą, ponie- waż często w tym miejscu znajdują się ele- menty oraz poprowadzone są ścieżki. Pierwsze, co należy zrobić po zakończe- niu importowania obrazka, to przywrócić ustawienia początkowe rastra siatki edytora płytek, co można zrobić, wybierając polece- nia Grid i Default. Jeśli się tego nie wykona, to można zmienić położenie elementów (nie będą one leżały na poprawnym rastrze). Te- raz warto uważnie przejrzeć projekt płytki, czy ścieżki poprawnie są prowadzone do nóżek komponentów itp. Nic nie powinno się wydarzyć, ale lepiej się upewnić. Program importuje obraz jako grupę li- nii, więc aby go przesunąć, należy zazna- Rys. 9. Obraz poprawnie zaimportowany do edytora płytek czyć cały obrazek (opcja Group), a następ- nie prawym klawiszem wybrać Move Group. Jeśli na obrazek nakładają się inne obiekty, należy wyłączyć warstwy, na których się znajdują, zostawiając tylko tę z obrazkiem. Jeśli obrazek jest narysowany na tej samej warstwie, to należy otworzyć kopię projek- tu i zacząć jeszcze raz, wybierając w oknie programu ULP warstwę, której nie ma na PCB. Na rys. 10 widać obrazek po przesu- nięciu w miejsce docelowe oraz po wykona- niu korekty. Przed umieszczeniem obrazka na ko- mercyjnym projekcie warto troszkę potre- nować, używając jakiejś kopii zbioru płytki. Pozwala to lepiej poznać program oraz jego funkcje. AW
Artykuł ukazał się w
Czerwiec 2010
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik listopad 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio listopad - grudzień 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje listopad 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna listopad 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich grudzień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów