ISIX w przykładach w języku C. Obsługa klawiatury matrycowej

ISIX w przykładach w języku C. Obsługa klawiatury matrycowej
Pobierz PDF Download icon
W ostatnim przykładzie wprowadzającym w programowanie ISIX-a, w języku C pokażemy w jaki sposób obsłużyć klawiaturę matrycową. Klawiatury tego typu dzięki multipleksowaniu pozwalają na obsługę wielu klawiszy przy stosunkowo niewielu wymaganych liniach I/O. W klasycznych rozwiązaniach bez systemu mikroprocesorowego, obsługa klawiatury matrycowej najczęściej jest realizowana przez procedurę obsługi układu czasowo-licznikowego.
70 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 NOTATNIK KONSTRUKTORA Dodatkowe materiały na CD i FTP W  przypadku systemu operacyjne- go, procedurę obsługi klawiatury nume- rycznej możemy delegować do specjalnie w tym celu utworzonego wątku. W bieżą- cym przykładzie do linii GPIO dołączymy telefoniczną klawiaturę matrycową 4×4 oraz znany z  wcześniejszych przykładów wyświetlacz z telefonu N3310. Wątek ob- ISIX w przykładach w języku C Obsługa klawiatury matrycowej W  ostatnim przykładzie wprowadzającym w  programowanie ISIX-a, w  języku C pokażemy w  jaki sposób obsłużyć klawiaturę matrycową. Klawiatury tego typu dzięki multipleksowaniu pozwalają na obsługę wielu klawiszy przy stosunkowo niewielu wymaganych liniach I/O. W  klasycznych rozwiązaniach bez systemu mikroprocesorowego, obsługa klawiatury matrycowej najczęściej jest realizowana przez procedurę obsługi układu czasowo-licznikowego. sługi klawiatury w  momencie wykrycia wciśnięcia klawisza będzie wysyłał wia- domość zawierającą kod klawisza, która będzie odczytywana i  wyświetlana na ekranie N3310 przez wątek wyświetla- nia. Do realizacji powyższego przykładu konieczne będzie dołączenia modułu KA- modLCD1 oraz modułu klawiatury matry- cowej KAmodKB4×4 (obydwa produkcji KAMAMI). Opis działania programu Zasadę działania programu z uwzględ- nieniem podziału na wątki przedstawiono na rysunku 1. Wykonywanie aplikacji rozpoczyna się od funkcji main() - listing 1. Na po- czątku tworzony jest niezależny wątek obsługi LED D1, a następnie kolejka FIFO składająca się z 10 kodów klawiszy. Jeżeli proces tworzenia kolejki został wykonany pomyślnie, to jest tworzony wątek obsługi klawiatury oraz wątek wyświetlania. Na- stępnie jest uruchamiany planista zadań systemu ISIX. Za obsługę klawiatury od- powiada wątek kbd_task (listing 2). Na początku wykonywana jest proce- dura inicjalizująca klawiaturę (listing  3), która wykonuje konfigurowanie linii ko- lumn PE0..PE3 w kierunku wejścia, nato- miast linii wierszy PE4..PE7 w  kierunku wyjścia. Funkcja konfigurowania portów jest re- alizowana przez procedurę io_config_ext, która umożliwia skonfigurowanie grupy pinów w wybranym porcie, przekazanych przez maskę bitową. Po wykonaniu czynności początko- wych wątek przechodzi do pętli nieskoń- czonej, gdzie następuje cykliczna zmiana stanów wyjść ROW, a  następnie odczyt bitów linii COL. Na postawie znajomości aktualnie aktywowanego stanu na liniach List. 2. Wątek obsługi klawiatury ISIX_TASK_FUNC(kbd_task,entry_params) { //Initialize gpio port keyscan keyscan_init(); //Fifo pointer fifo_t *key_fifo = (fifo_t*)entry_params; //Main loop for(;;) for(int row=KEYSCAN_FIRST_ROW;row<=KEYSCAN_LAST_ROW ;row<<=1) { //Set row output io_set_clr_mask( KEYSCAN_PORT, row, KEYSCAN_ROW_PINS ); //Wait one tick before read isix_wait(1); int col = io_get_mask( KEYSCAN_PORT, KEYSCAN_COL_PINS); if(col>0) { //If col selected translate key and sent to disp key_t key = key_translate( row, col ); isix_fifo_write( key_fifo, &key, isix_ms2tick(KEY_SCAN_INTERVAL)); } //Wait one ms isix_wait_ms(KEY_SCAN_INTERVAL); } } Listing 1. Funkcja main() programu obsługi klawiatury matrycowej int main(void) { //Create ISIX blinking task isix_task_create( blinking_task, NULL,ISIX_PORT_SCHED_MIN_STACK_DEPTH, TASK_ PRIO_LED); //Create fifo msgs fifo_t *key_fifo = isix_fifo_create( 10, sizeof(key_t) ); if(key_fifo) { //Create isix tasks (key and disp) isix_task_create(kbd_task,key_fifo,TASK_STK_SIZE,TASK_PRIO_KEY); isix_task_create(display_srv_task,key_fifo,TASK_STK_SIZE,TASK_PRIO_DISP); } isix_start_scheduler(); //Start the sheduler } Rysunek 1. 71ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2011 ISIX w przykładach w języku C Listing 5. Wątek odczytujący stan klawiszy static ISIX_TASK_FUNC(display_srv_task, entry_params) { fifo_t *temp_fifo = (fifo_t*)entry_params; key_t key; nlcd_init(); //Initialize LCD //Put welcome string nlcd_put_string( ?www.boff.pl?, 0, 0 ); nlcd_put_string( ?Clicked key:?, 0, 1 ); for(;;) { //Read data from fifo if(isix_fifo_read( temp_fifo, &key, ISIX_TIME_INFINITE )==ISIX_EOK) { nlcd_set_position(6,2); nlcd_put_char(key); } } } Listing 4. Funkcja zwracająca kod wciśniętego klawisza static inline char key_translate(int row, int col) { switch(row) /* Select row */ { case KEYSCAN_ROW1_BIT: switch(col) /* Select col */ { case KEYSCAN_COL1_BIT: return ?1?; case KEYSCAN_COL2_BIT: return ?2?; case KEYSCAN_COL3_BIT: return ?3?; case KEYSCAN_COL4_BIT: return ?A?; } break; case KEYSCAN_ROW2_BIT: switch(col) /* Select col */ { case KEYSCAN_COL1_BIT: return ?4?; case KEYSCAN_COL2_BIT: return ?5?; case KEYSCAN_COL3_BIT: return ?6?; case KEYSCAN_COL4_BIT: return ?B?; } break; case KEYSCAN_ROW3_BIT: switch(col) /* Select col */ { case KEYSCAN_COL1_BIT: return ?7?; case KEYSCAN_COL2_BIT: return ?8?; case KEYSCAN_COL3_BIT: return ?9?; case KEYSCAN_COL4_BIT: return ?C?; } break; case KEYSCAN_ROW4_BIT: switch(col) /* Select col */ { case KEYSCAN_COL1_BIT: return ?*?; case KEYSCAN_COL2_BIT: return ?0?; case KEYSCAN_COL3_BIT: return ?#?; case KEYSCAN_COL4_BIT: return ?D?; } break; } return ?x?; //Unknown key } Listing 3. Inicjalizowanie linii I/O do obsługi klawiatury //Initialize the port configuration static void keyscan_init(void) { RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph_GPIOE; //Input push pull +GND io_config_ext( KEYSCAN_PORT, KEYSCAN_COL_PINS, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_CNF_IN_ PULLUP ); io_clr_mask(KEYSCAN_PORT, KEYSCAN_COL_PINS); //Output row to zero io_config_ext( KEYSCAN_PORT, KEYSCAN_ROW_PINS, GPIO_MODE_10MHZ, GPIO_CNF_ GPIO_PP ); io_clr_mask(KEYSCAN_PORT, KEYSCAN_ROW_PINS); } ROW (wierszy), oraz badania stanu linii wejściowych kolumn COL (kolumn), mo- żemy ustalić kod wciśniętego klawisza. Po ustawieniu linii wierszy odczyt linii kolumn następuje z opóźnieniem jednego cyklu systemu operacyjnego (1  ms), tak aby dać czas na ustalenie się sygnałów wyjściowych. W przypadku wykrycia sta- nu wysokiego na jakiejkolwiek linii COL wywoływana jest funkcja key_translate(), która na podstawie aktualnego wiersza i  aktualnej kolumny zwraca kod wciśniętego klawisza (listing 4). Działanie funkcji tłumaczącej jest bardzo proste i  sprowadza się do zwrócenia odpowied- niego kodu klawisza na podstawie aktualnego wiersza oraz aktualnej kolumny wykorzystując podwójną konstrukcję switch-case. Tak przekształcony kod klawisza jest na- stępnie wysyłany do kolejki FIFO, po czym jest wywoływana funk- cja isix_wait_ms(), która usypia wątek odczytu klawiatury na 9 ms. Za odczytywanie stanu kla- wiszy odpowiada wątek display_srv_task (listing 5). Działanie wątku roz- poczyna się od inicjali- zacji biblioteki obsługi wyświetlacza NCD3310, wyświetlenia w  liniach 0-1 komunikatu powitalnego, a  następnie przejścia do pętli głównej wątku. W pętli za pomocą funkcji isix_fifo_read(), odczy- tywana jest kolejka FIFO znaków. Jeżeli w kolejce znajduje się jakiś znak, kod od- czytanego znaku wyświetlany jest na wy- świetlaczu LCD. Jeżeli w  kolejce nie ma żadnego znaku, wówczas wątek jest usy- piany. Lucjan Bryndza
Artykuł ukazał się w
Marzec 2011
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik kwiecień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio kwiecień - maj 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna kwiecień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Praktyczny Kurs Elektroniki 2018

Praktyczny Kurs Elektroniki

24 pasjonujące projekty elektroniczne

Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów