Atollic TrueSTUDIO. Obchodzenie ograniczeń wersji Lite

Atollic TrueSTUDIO. Obchodzenie ograniczeń wersji Lite
Pobierz PDF Download icon
Firma Atollic dostarcza darmową wersję swojego środowiska TrueSTUDIO dla mikrokontrolerów STM32. Ograniczenia jej funkcjonalności zwykle nie powodują problemów ze skompilowaniem i uruchomieniem projektu, jednak autor doświadczył sytuacji, w której ograniczenie możliwości konfiguracji kompilatora wbudowanego w TrueSTUDIO stało się przeszkodą w uruchomieniu projektu.
96 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2011 NOTATNIK KONSTRUKTORA Część plików źródłowych ze wzglę- du na krytycznie istotny czas wykonania pewnych fragmentów programu wymagała najwyższego poziomu optymalizacji kodu przez kompilator, podczas gdy reszta, ze względu na stabilność działania, wymagała niższego poziomu optymalizacji. Domyśl- ne (i sprawdzające się w większości przy- padków) ustawienia projektów tworzonych w TrueSTUDIO Lite są takie, że w konfigu- racji Debug optymalizacja kodu jest wyłą- czona, natomiast w  konfiguracji Release włączona jest optymalizacja pod względem rozmiaru kodu wynikowego. Możliwość Atollic TrueSTUDIO NOTATNIK KONSTRUKTORA Obchodzenie ograniczeń wersji Lite Firma Atollic dostarcza darmową wersję swojego środowiska TrueSTUDIO dla mikrokontrolerów STM32. Ograniczenia jej funkcjonalności zwykle nie powodują problemów ze skompilowaniem i  uruchomieniem projektu, jednak autor doświadczył sytuacji, w  której ograniczenie możliwości konfiguracji kompilatora wbudowanego w  TrueSTUDIO stało się przeszkodą w  uruchomieniu projektu. zmiany tych i innych ustawień kompilato- ra bezpośrednio poprzez menu użytkowni- ka została zablokowana. Pozostawione zo- stały jednak pewne furtki, umożliwiające łatwe obejście tej blokady. Aby wywołać okno ustawień kompi- latora w  TrueSTUDIO, należy w  okienku Project Explorer z  menu kontekstowego ? umieszczonego pod prawym przyciskiem myszy projektu względnie pojedynczego pliku źródłowego lub folderu je zawiera- jącego ? wybrać Properties, a  następnie w wyświetlonym oknie kliknąć na C/C++ Build -> Settings. Pokaże się zakładka Tool Settings. Interesująca dla nas jest pozycja C Compiler ? możemy tam zobaczyć, jak wy- gląda format polecenia wywołującego kom- pilator oraz wszystkie opcje wywołania, których nie możemy jednak w tym miejscu zmienić. Do ich zmiany służą poszczegól- ne podpozycje: Target, General itd. Są one jednak nieaktywne z  wyjątkiem ostatniej o  nazwie Miscellaneous. Pozwala ona na wpisanie dowolnych innych opcji, które zostaną dołączone jako ostatnie. Ta druga informacja jest dla nas bardzo istotna. Dla- czego? Podstawową rzeczą, z  której należy zdać sobie sprawę, jest to, że omawiane środowisko programistyczne bazuje na opensource'owym kompilatorze arm-gcc. Jest to wersja powszechnie znanego GCC (GNU Compiler Collection). W  Internecie można znaleźć ich wyczerpującą doku- mentację obejmującą opis sposobu wywo- łania i  przyjmowanych parametrów. Jej dokładna lektura podsuwa pomysł na po- 97ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2011 Atollic TrueSTUDIO R E K L A M A nalnego, w  pełni funkcjonal- nego konwertera z  pakietu binutils dla mikrokontrolerów ARM. Ważne jest, żeby był on zgodny z  EABI, inaczej nie będzie działał z  produktem firmy Atollic. Wystarczy ścią- gnąć i  zainstalować na przy- kład YAGARTO (toolchain dla ARMów pod Windows), odnaleźć plik arm-none-eabi- objcopy.exe, a  następnie sko- piować go do folderu, w któ- rym znajdują się pliki binarne używane przez TrueSTUDIO. Jest to folder ...\ARMTools\bin (wielokropek oznacza ścież- kę instalacyjną środowiska). Następnie zmieniamy nazwę pliku na arm-atollic-eabi- objcopy.exe, zastępując dostarczony przez Atollic konwerter. Dzięki tej podmianie przy każdej kompilacji tworzony będzie nie tylko plik elf, ale również hex. Można również nie zmieniać nazwy pliku, a zmienić w opcjach projektu polecenie wywołujące konwerter. Trzeba jednak to robić odrębnie dla każdego projektu, co jest uciążliwe. Łukasz Juszkiewicz radzenie sobie z opisywany- mi na wstępie ograniczenia- mi. Otóż jeżeli w wywołaniu kompilatora arm-gcc pojawi się kilka opcji -Ox, gdzie x to poziom optymalizacji, skuteczna będzie tylko opcja dopisana jako ostatnia. Oznacza to na przykład, że dopisane jako ?inna opcja? -O2 spowoduje kompilację przy włączonej optymalizacji na poziomie drugim, nieza- leżnie od opisanych opcji pro- gramu. W  ten sposób można ustawiać poziom optymali- zacji dla całego projektu oraz dla każdego pliku źródłowego z osobna. Można również do- pisywać opcje typu -I, -D itp. Ich argumenty zostaną wtedy dołączone do tych z domyślnego wywołania. Całkowity wpływ na sposób kompilacji można uzyskać, modyfikując pola Command oraz Command line pattern w ustawieniach kompilatora, asemblera lub linkera. Wymaga to jednak sporej wiedzy i może doprowadzić nawet do konieczności reinstalacji True- STUDIO. Rysunek 1. Kolejną niedogodnością w użytkowaniu wersji Lite jest brak możliwości wygenerowa- nia pliku z kodem programu w formacie hex. Jest tworzony jedynie plik typu elf. Dzieje się tak, ponieważ program konwertujący pliki binarne został podmieniony na ?atrapę? po- trafiącą jedynie wypisać w konsoli komuni- kat informujący o tym ograniczeniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby użyć orygi-
Artykuł ukazał się w
Luty 2011
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik wrzesień 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio wrzesień - październik 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje wrzesień 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna wrzesień 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich wrzesień 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów