Eksperymenty z FPGA (4)

Eksperymenty z FPGA (4)
Pobierz PDF Download icon

W poprzedniej części dowiedzieliśmy się w jaki sposób w układzie FPGA zostaje zrealizowany najprostszy licznik. Teraz uruchomimy dwa kolejne proste projekty: uruchomimy rejestr przesuwny oraz obsłużymy enkoder inkrementalny. Przed przystąpieniem do wykonywania eksperymentów zachęcam do aktualizacji repozytorium z przykładami (na przykład poprzez wywołanie polecenia git pull).

Drgania styków

Podczas przełączania znajdujących się na płytce przełączników DIP-switch występują tzw. drgania styków, które powodują, że na wejściu zamiast jednego zbocza otrzymamy całą serię impulsów. Gdybyśmy chcieli zliczać liczbę włączeń to zamiast jednego zliczylibyśmy kilka albo nawet kilkadziesiąt zdarzeń.

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest korzystanie z wartości „zatrzaśniętej” w rejestrze. Jej wartość będziemy aktualizować tylko wtedy, gdy stan wejścia nie ulegnie zmianie przez zadany czas [1]. Schemat takiego układu pokazano na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat układu usuwającego drgania

Wejściowy rejestr na każdym narastającym zboczu zegara zapisuje stan z wejścia D. Dzięki temu na jego wejściu mamy aktualną, a na wyjściu poprzednią wartość. Jeżeli jest ona stabilna oba wejścia bramki ex-or będą miały taką samą wartość. Zmiana stanu wejściowego spowoduje, że przez jeden cykl będą się one różnić, co pociągnie wystawienie na jej wyjściu jedynki logicznej i reset licznika. Gdy jednak stała wartość utrzyma się dostatecznie długo doliczy on w końcu do wartości 2N-1, (przy założeniu, że ma on długość N). Nastąpi wtedy odblokowanie trzeciego przerzutnika i wystawienie nowej wartości na wyjście Q. Jeżeli wartość wejściowa jest stała licznik będzie zliczał „w kółko”, a rejestr wyjściowy będzie aktywny przez połowę czasu. Jednak nie ma to znaczenia, ponieważ w przypadku zmiany stanu wejścia D licznik zostanie zresetowany, a na wejściu CE pojawi się stan niski, zanim nowa wartość zostanie zatrzaśnięta.

Przyglądnijmy się teraz implementacji w języku SystemVerilog (listing 1). Moduł przyjmuje jeden parametr – N pozwalający na konfigurację czasu, po którym sygnał zostanie uznany za stabilny. Ze światem komunikuje się poprzez 3 wejścia: zegarowe clk, asynchorniczny reset rst i wejście sygnału d oraz wyjście q.

Listing 1. Implementacja modułu tłumienia drgań (03_shiftreg/debonuce.sv)

10 module debounce
11 #(
12     parameter N=8
13 ) (
14     input wire clk,
15     input wire rst,
16     input wire d,
17     output logic q
18 );
19     logic [N-1:0]stable_time;
20     logic sr;
21     logic dr;
22
23     always_ff @(posedge clk or negedge rst)
24         if (!rst)
25             dr <= ‘0;
26         else
27             dr <= d;
28
29     assign sr = (d != dr);
30
31     always_ff @(posedge clk or negedge rst)
32         if (!rst)
33             stable_time <= ‘0;
34         else if (sr)
35             stable_time <= ‘0;
36         else
37             stable_time <= stable_time + 1;
38
39     always_ff @(posedge clk or negedge rst)
40         if (!rst)
41             q <= ‘0;
42         else if (stable_time[N-1])
43             q <= dr;
44 endmodule

W liniach 23 do 27 znajduje się wejściowy przerzutnik. Na każdym narastającym zboczu stan wejścia d jest wpisywany do zmiennej dr. Bramka EX-OR jest zrealizowana w linii 29 jako logika asynchroniczna. Sam licznik znajduje się w liniach od 31 do 37. W kolejnych wierszach widzimy reset asynchroniczny, reset synchroniczny oraz inkrementację. Ostatnią częścią (linie 39…43) jest przerzutnik wyjściowy, który jako sygnał clock enable (bramkowanie zegara) używa najstarszego bitu licznika stable_time.

Do przetestowania działania modułu został przygotowany test bench, który znajduje się w pliku 03_shiftreg/debounce_tb.sv. Ponieważ jest podobny do tych, które znamy z poprzedniej części, nie będziemy go dokładnie analizować. Natomiast warto zapoznać się z nim we własnym zakresie. Aby go uruchomić w programie ModelSim możemy użyć skryptu 03_shiftreg/debounce_sim.do. Przechodzimy poleceniem cd do folderu z kodami źródłowymi i wywołujemy polecenie:

Schemat niezbędnego układu pokazano na rysunku 3. Pierwsza część jest analogiczna jak w poprzednim układzie filtra. Za pomocą pierwszego przerzutnika na wejście bramki podajemy aktualny i poprzedni stan sygnału wejściowego. Prezentowany układ wykrywa zbocza narastające. Oznacza to, że chcemy uzyskać stan wysoki gdy poprzednia wartość wejścia to 0, a aktualna to 1. Jak łatwo sprawdzić, taką funkcje realizuje bramka AND z zanegowanym jednym z wejść. Drugi przerzutnik nie jest niezbędny. Jego funkcją jest jedynie zapisanie aktualnego stanu. Ułatwia to późniejszą syntezę. Należy jednak pamiętać, że dodatkowy przerzutnik wprowadza opóźnienie o jeden cykl zegara.

Rysunek 3. Schemat układu wykrywającego zbocze

Implementacja tego modułu jest stosunkowo krótka (listing 2).

Listing 2. Implementacja modułu wykrywania zbocza (03_shiftreg/edge_detector.sv)

10 module edge_detector (
11     input wire clk,
12     input wire rst,
13     input wire d,
14     output logic q
15 );
16     logic dr;
17
18     always_ff @(posedge clk or negedge rst)
19         if (!rst) begin
20             dr <= ‘0;
21             q <= ‘0;
22         end else begin
23             dr <= d;
24             q <= d & ~dr;
25         end
26 endmodule

Wejścia i wyjścia są analogiczne jak w module debonuce. Tym razem cała logika została umieszczona w jednym bloku always_ff. W liniach 19...21 zrealizowany jest asynchroniczny reset. W linii 23 znajduje się przerzutnik wejściowy, a w linii 24 bramka logiczna i rejestr wyjściowy. Tak jak poprzednio możemy sprawdzić działanie modułu w symulacji, poleceniem:

Rysunek 4. Wyniki symulacji detektora zbocza

Rejestr przesuwny

W dwóch poprzednich modułach używaliśmy przerzutnika D do opóźnienia sygnału o jeden takt zegara. Jeśli połączymy ze sobą wejścia i wyjścia kilku (w naszym module jest ich N) przerzutników otrzymamy rejestr przesuwny. Sygnał na wyjściu ostatniego z nich będzie opóźniony o N taktów zegara względem pierwszego. Schemat takiego układu pokazano na rysunku 5.

Rysunek 5. Schemat rejestru przesuwnego

Implementacja została pokazana na listingu 3. Parametr N określa długość rejestru przesuwnego (liczbę przerzutników). Głowna część logiki znajduje się w bloku always_ff. W liniach 22...23 zrealizowany jest reset asynchroniczny. Wykorzystujemy tutaj przypisanie wartości ‘0, która oznacza wektor zer o takiej długości jak ten, który znajduje się po lewej stronie przypisania (analogicznie można stworzyć wektor samych jedynek za pomocą polecenia ‘1).

Listing 3. Implementacja rejestru przesuwnego (03_shiftreg/shift_reg.sv)

10 module shift_reg
11 #(
12     parameter N = 8
13 ) (
14     input wire clk,
15     input wire rst,
16     input wire ce,
17     input wire d,
18     output logic [N-1:0]q
19 );
20
21     always_ff @(posedge clk or negedge rst)
22         if (!rst)
23             q <= ‘0;
24         else if (ce) begin
25             q[0] <= d;
26             for (int i = 1; i < N; i++)
27                 q[i] <= q[i-1];
28         end
29 endmodule

Ciekawsza jest druga część, gdzie realizujemy logikę rejestru przesuwnego. Najpierw w linii 25 znajduje się przerzutnik zerowy. Następnie pozostałe N-1 przerzutników jest wygenerowanych w pętli for. Jednak w przeciwieństwie do języków programowania tutaj nie zostanie ona wykonana iteracyjnie, ale spowoduje wygenerowanie działających równolegle bloków logik. Sprawdźmy jego działanie w symulacji:

Rysunek 6. Symulacja działania rejestru przesuwnego

Łączymy całość

Zebraliśmy już wszystkie bloki potrzebne do uruchomienia pierwszego eksperymentu. Będzie to rejestr przesuwny, którym będziemy sterować za pomocą przełączników dostępnych na płytce: jeden pozwoli na wybranie stanu wejścia D, a drugi na taktowanie poprzez zwalnianie wejścia CE na jeden cykl zegara. Sposób połączenia bloków pokazano na rysunku 7.

Rysunek 7. Schemat rejestru przesuwnego sterowanego przełącznikami

Pewnym niuansem pominiętym w tym projekcie jest nieuwzględnienie opóźnienia wprowadzonego przez filtrację drgań (2N+1 cykli zegara) oraz wykrywanie zbocza (1 cykl zegara). Tak więc sygnał na wejściu CE będzie opóźniony względem wejścia D o 2N+2 cykli zegara. W naszym przypadku nie zakłóci to działania, ponieważ „opóźnienia” wprowadzone przez przesuwającego przełączniki człowieka są dużo większe. Jednak w ogólnym przypadku należy zadbać o to, aby spotykające się sygnały miały względem siebie „odpowiednie” opóźnienie (tzw. latencję). Dodatkowo na wejściu i wyjściu dodane zostały rejestry, które pozwolą narzędziom na łatwiejsze rozłożenie elementów w strukturze układu FPGA.

Kod źródłowy zaprezentowano na listingu 4. Implementacja zaczyna się od przerzutników D zatrzaskujących stan wejść i wyjść (linie 23...32).

Listing 4. Implementacja rejestru przesuwnego sterowanego przez przełączniki (03_shiftreg/shift_reg_led.sv)

10 module shift_reg_led #(
11     parameter LED_N = 8
12 ) (
13     input wire clk,
14     input wire rst,
15     input wire ce_in,
16     input wire d_in,
17     output logic [LED_N-1:0]led
18 );
19     logic ce_in_r, d_in_r;
20     logic [LED_N-1:0]led_out;
21     logic ce, ce_db;
22
23     always_ff @(posedge clk or negedge rst)
24         if (!rst) begin
25             ce_in_r <= 1’b0;
26             d_in_r <= 1’b0;
27             led <= 1’b0;
28         end else begin
29             ce_in_r <= ce_in;
30             d_in_r <= d_in;
31             led <= led_out;
32         end
33
34     debounce #(.N(20)) db (
35         .clk(clk),
36         .rst(rst),
37         .d(ce_in_r),
38         .q(ce_db)
39     );
40
41     edge_detector ed (
42         .clk(clk),
43         .rst(rst),
44         .d(ce_db),
45         .q(ce)
46     );
47
48     shift_reg #(.N(LED_N)) sreg (
49         .clk(clk),
50         .rst(rst),
51         .ce(ce),
52         .d(d_in_r),
53         .q(led_out)
54     );
55 endmodule

Dalej zainstancjonowane są moduły: filtracji drgań, wykrywania zbocza oraz sam rejestr przesuwny. Przed przejściem do hardwareu sprawdźmy najpierw jak całość sprawdzi się w symulacji którą uruchamiamy rozkazem:

Fotografia 1. Enkoder podłączony do płytki

Enkoder posiada trzy złącza: A, B oraz masę. W czasie obrotu na wyjściach A i B pojawiają się przebiegi prostokątne przesunięte względem siebie w fazie o 90 stopni. Rozdzielczość pomiarowa jest określona przez liczbę impulsów przypadających na jeden obrót osi. Przykład takiego przebiegu pokazano na rysunku 10.

Rysunek 10. Przebieg uzyskany z enkodera inkrementalnego

Najprostszym sposobem interpretacji jest traktowanie wyjścia A jako sygnału zegarowego, a wyjścia B jako informacji o kierunku. Wtedy na każdym narastającym zboczu sygnału A zmieniamy stan naszego licznika: jeżeli na wyjściu B panuje stan wysoki dodajemy, a jeżeli stan niski odejmujemy jedynkę. Musimy więc stworzyć kolejny moduł, którym jest…

Licznik dwukierunkowy

Schemat budowy licznika dwukierunkowego pokazuje rysunek 11. Jest bardzo podobny do wcześniejszej wersji licznika, ale posiada dodatkowe wejście dir. Steruje on multiplekserem, na którego wejściach są ustawione dwie stałe. Jeżeli na wejściu adresowym będzie stan wysoki, to na wejście bloku dodawania zostanie przekazana liczba 1, a jeżeli niski to –1.

Rysunek 11. Licznik dwukierunkowy

Na listingu 5 pokazany jest fragment kodu, który realizuje logikę licznika.

Listing 5. Fragment implementacji licznika dwukierunkowego (04_encoder/counter_dir.sv)

20 always_ff @(posedge clk or negedge rst)
21     if (!rst)
22         q <= ‘0;
23     else if (ce)
24         q <= q + ((dir) ? 1’b1 : -1’b1);

Wybór kierunku został zrealizowany w linii 24 za pomocą trójargumentowego operatora ?:. Aby sprawdzić działanie tego modułu musimy w symulatorze ModelSim uruchomić skrypt:

Po zbudowaniu projektu możemy zaprogramować układ FPGA i przetestować jego działanie. Gdy obrócimy gałkę enkodera stan diod LED powinien ulec zmianie.

Podsumowanie

W tym odcinku uruchomiliśmy dwa proste projekty, które powinny nam pomóc zdobyć trochę intuicji odnośnie działania logiki cyfrowej. W następnym odcinku przejdziemy do ciekawszego zagadnienia – w końcu uruchomimy port szeregowy. A przy okazji zaznajomimy się z maszynami stanu.

Rafał Kozik
rafkozik@gmail.com

[1] Larson S., Debounce Logic Circuit http://bit.ly/2uFbMcJ

Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
marzec 2020
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik maj 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio maj - czerwiec 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje kwiecień 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna maj 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich maj 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów