Inżynieria Internetu Rzeczy

Inżynieria Internetu Rzeczy
Pobierz PDF Download icon

Nowy kierunek studiów I stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • planowane uruchomienie: październik 2020 r.
 • dwa wymiary innowacyjności – odmienności od „tradycyjnych” studiów: 1. tematyka – żadna polska uczelnia publiczna nie oferuje jeszcze studiów na takim kierunku, 2. struktura programu studiów/koncepcja kształcenia – począwszy od pierwszego semestru oparta na realizacji – we współpracy z firmami – dużych zespołowych projektów,
 • patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji.

Czego się nauczysz?

Będziesz miał wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające tworzenie inteligentnych sieci i systemów opartych na koncepcji Internetu Rzeczy, obejmujące:

 • wyposażanie przedmiotów/urządzeń (stacjonarnych i mobilnych) w inteligentne sensory, często realizujące także wstępne przetwarzanie zbieranych danych, elektroniczne identyfikatory oraz elementy wykonawcze,
 • tworzenie infrastruktury sieciowej (teleinformatycznej), wykorzystującej łączność przewodową lub bezprzewodową, która – przez Internet – zapewnia połączenie poszczególnych inteligentnych urządzeń,
 • tworzenie systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie danych zbieranych przez urządzenia oraz przetwarzanie tych danych – często z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji,
 • integrowanie ww. elementów w sposób umożliwiający realizację inteligentnych produktów i usług, dostosowanych do potrzeb różnych grup użytkowników.

Rozwiązania takie będą mogły być stosowane m.in. w następujących infrastrukturach:

 • inteligentne domy i budynki (smart homes),
 • inteligentne miasta (smart cities),
 • inteligentne fabryki (smart factories), stanowiące podstawę funkcjonowania przemysłu 4.0 oraz inne inteligentne przedsiębiorstwa,
 • inteligentne pojazdy (smart vehicles),
 • inteligentne systemy transportowe (smart transportation systems),
 • inteligentne sieci przesyłowe, takie jak sieć elektryczna, ciepłownicza, paliwowa, wodna, kanalizacyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna (w tym inteligentne systemy zarządzania sieciami),
 • a także w systemach świadczących inteligentne usługi dla mieszkańców, m.in. usługi edukacyjne i zdrowotne.

Jak wygląda program studiów?

Program studiów na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy jest zgodny z koncepcją kształcenia opartego na realizacji projektów (project-based learning – PBL). Jego innowacyjna struktura, niespotykana dotychczas w polskich uczelniach, obejmuje realizowany w każdym semestrze studiów (z wyjątkiem ostatniego, przeznaczonego głównie na pracę dyplomową) zespołowe zajęcia projektowe stanowiące 1/3 lub więcej wszystkich zajęć w semestrze. Tematy projektów, zwłaszcza na wyższych semestrach, będą dotyczyły problemów występujących w praktyce firm wspierających realizację naszego nowatorskiego przedsięwzięcia i będą realizowane w nowoczesnych laboratoriach we współpracy z tymi firmami. W ten sposób studenci od początku studiów będą nabywali umiejętność praktycznego stosowania wiedzy zdobywanej na „tradycyjnych” przedmiotach oraz samodzielnego kształcenia w celu zdobycia dodatkowej wiedzy warunkującej realizację projektu. Pozyskają w ten sposób także tak bardzo cenione przez pracodawców kompetencje „miękkie”, takie jak umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania projektem i planowania zadań, umiejętność komunikowania się, kreatywność, czy poczucie współodpowiedzialności.

Gdzie znajdziesz pracę?

Zasadniczą barierą rozwoju systemów opartych na wykorzystaniu Internetu Rzeczy – w Polsce i na całym świecie – jest brak specjalistów w tym zakresie. Nasz nowy program studiów stanowi próbę złagodzenia tego deficytu.

Absolwent studiów na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy będzie posiadał kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w firmach tworzących i wdrażających innowacyjne rozwiązania w sferze produkcji i usług, właściwe dla społeczeństwa wiedzy, oparte na nowoczesnych technologiach, związane z wykorzystaniem inteligentnych sieci. Będą to m.in.:

 • firmy informatyczne,
 • międzynarodowe korporacje i firmy konsultingowe,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne,

działające w różnych obszarach zastosowań w kraju i za granicą. Będzie także przygotowany do realizowania kariery w firmach i zawodach, które dziś jeszcze nie istnieją.

Atrakcyjną możliwością wykorzystania kompetencji zdobytych w trakcie studiów może być też utworzenie start-upu w oparciu o wyniki uzyskane w ramach jednego z dużych projektów zespołowych lub pracy dyplomowej traktowanej jako pre-inkubator planowanego przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym.

Jakie będziesz miał możliwości kontynuacji kształcenia?

Pierwsi absolwenci studiów I stopnia na nowym kierunku ukończą te studia na początku 2024 roku. Z myślą o ich potrzebach, począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2023/24 (w lutym 2024 r.) zostaną uruchomione studia II stopnia na kierunku o tej samej nazwie.

Absolwenci będą oczywiście mieli także inne możliwości kontynuacji kształcenia – podjęcia studiów II stopnia na innym kierunku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (np. kierunku związanym z cyberbezpieczeństwem lub automatyką i robotyką), innym wydziale PW lub innej uczelni – w kraju lub za granicą.

Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT) to system, w którym jednoznacznie identyfikowalne „inteligentne” obiekty (urządzenia, przedmioty, rzeczy) mogą pobierać z otoczenia, gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane za pośrednictwem Internetu. Obiekty, które mogą tworzyć Internet Rzeczy, to między innymi urządzenia powszechnego użytku nowej generacji, stanowiące wyposażenie budynku czy mieszkania, urządzenia noszone przez człowieka (wearables), obiekty wykorzystywane w przedsiębiorstwie, w szczególności w procesie produkcyjnym, inteligentne pojazdy, obiekty stanowiące elementy infrastruktury miasta, systemów energetycznych, transportu itp.
Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
marzec 2020
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2022

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio lipiec - sierpień 2022

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje czerwiec 2022

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2022

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich lipiec 2022

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów