SDC_One - komputer zdefiniowany programowo z klasycznym mikroprocesorem (3). Komputer docelowy

SDC_One - komputer zdefiniowany programowo z klasycznym mikroprocesorem (3). Komputer docelowy
Pobierz PDF Download icon
W pierwszym dwóch artykułach serii przedstawiliśmy ogólną koncepcję komputera zdefiniowanego programowo oraz szczegóły implementacji przez mikrokontroler STM32 krytycznych czasowo operacji związanych z realizacją protokołu szyny mikroprocesora. W trzeciej części cyklu, przedstawimy zasoby dostępne dla komputera docelowego - pamięć i wejście-wyjście, zrealizowane przez sprzęt i oprogramowanie mikrokontrolera.

Docelowy komputer składa się z mikroprocesora oraz ze zrealizowanych przez mikrokontroler STM32L4 pamięci i wielofunkcyjnego sterownika wejścia-wyjścia Mini_IO. Pamięć dostępna dla mikroprocesora w podstawowej wersji SDC_One ma rozmiar 64 KiB. Cała pamięć może być odczytywana i zapisywana przez procesor, więc zachowuje się ona jak pamięć RAM. Przy uruchomieniu SDC_One do pamięci jest ładowany, w zależności od typu użytego procesora, program ładujący system operacyjny CP/M lub program demonstracyjny.

Mini_IO

Sterownik wejścia-wyjścia Mini_IO umożliwia współpracę procesora komputera SDC_One z urządzeniami wejścia-wyjścia, na które składają się:

- dioda LED RGB na płytce mikrokontrolera i dioda LED na płytce Nucleo64, sterowane z wyjść PWM timerów mikrokontrolera STM32L4,
- przycisk umieszczony na płytce Nucleo,
- konsola umożliwiająca dwukierunkowe połączenie z PC poprzez wirtualny port szeregowy,
- pamięć masowa w postaci dwóch jednostek dyskowych, symulowanych w pamięci Flash i RAM mikrokontrolera.

Ponadto, Mini_IO zawiera prosty timer systemowy, który może odmierzać odcinki czasu o długości ustawionej przez oprogramowanie komputera docelowego, w zakresie od 1 ms do ponad 1 s.

Wszystkie urządzenia zostały zrealizowane przy użyciu zasobów sprzętowych i oprogramowania mikrokontrolera STM32. Sterownik Mini_IO jest dostępny dla mikroprocesora poprzez 16 8-bitowych rejestrów odwzorowanych w przestrzeni wejścia-wyjścia, a jeśli procesor zastosowany w komputerze takiej nie posiada – w 16 lokacji przestrzeni adresowej pamięci. Nazwy i opis rejestrów Mini_IO przedstawiono poniżej.

Sterowanie bitowe LED

Rejestr IO_LED służy do prostego sterowania diod LED (zaświecanie, gaszenie). Przy zapisie rejestru pole bitowe FUN określa operację, a pole LED – wartość sterującą stanem diod. W zależności od wartości pola FUN, pojedynczy zapis może na różne sposoby zmienić stan bitów sterujących świeceniem wybranych diod:

- FUN = 00 – ustawienie stanu diod wg. wartości zapisanej do pola LED.
- FUN = 01 – ustawienie w stan 1 bitów, które w polu LED mają wartość 1.
- FUN = 10 – ustawienie w stan 0 bitów, które w polu LED mają wartość 1.
- FUN = 11 – zmiana stanu (negacja) bitów, które w polu LED mają wartość 1.

Jeżeli bit sterujący stanem diody zostanie wyzerowany – dioda gaśnie, a ustawienie powoduje zaświecenie diody z pełną jasnością.

Konsola i timer

Do współpracy z konsolą i timerem oraz odczytem stanu przycisku służą trzy rejestry Mini_IO:

- Rejestr IO_CON służy do zapisu danych przesyłanych do konsoli i odczytu danych odbieranych z konsoli (terminala). Zawiera on 8-bitową daną przesłaną lub odebraną przez interfejs VCOM konsoli.
- Rejestr IO_TIM zawiera okres timera systemowego. Jego wartość początkowa wynosi 0, co odpowiada zatrzymaniu timera. Bit 7 – G – określa granularność okresu timera. Wartość 0 odpowiada jednostkom 1 ms, 1 – 8 ms. Bity 6…0 zawierają okres timera wyrażony w jednostkach zależnych od wartości bitu G. Zapis wartości 0 powoduje zatrzymanie timera i wyzerowanie znacznika końca okresu w rejestrze IO:CSR. Zapis wartości z zakresu 1...127 powoduje uruchomienie timera. Maksymalny okres timera, odpowiadający wartości 0xff rejestru IO_TIM, może trwać 1016 ms.
- Rejestr IO_CSR zawiera znaczniku stanu timera i interfejsu konsoli:
- Bit 0 – RXNE – ma wartość 1, gdy w rejestrze IO_CON jest dostępny do odczytu znak przesłany z konsoli. Bit ten jest zerowany przy odczycie rejestru IO_CON i ustawiany przy odebraniu znaku z konsoli.
- Bit 1 – TXE – ma wartość 1, gdy interfejs konsoli jest gotowy do wysłania znaku na konsolę (do rejestru IO_CON można zapisać kolejny znak). Bit ten jest zerowany przy zapisie rejestru IO_CON, po czym jest on samoczynnie ustawiany w stan 1, gdy interfejs staje się gotowy na przyjęcie kolejnego znaku.
- Bit 2 – TIF jest ustawiany po zakończeniu okresu timera. Jest on zerowany poprzez zapis do rejestru IO_CSR wartości, w której bit ten jest jedynką.

Sterowanie jasnością LED

Rejestry IO_DUTYR, IO_DUTYRG, IO_DUTYB i IO_DUTYN umożliwiają sterowanie jasnością świecenia diody RGB i diody LED zamontowanej na płytce Nucleo64. Wartość zapisywana do tych rejestrów jest interpretowana jako licznik ułamka o mianowniku 250, określającego wypełnienie przebiegu sterującego jasnością diody. Ustawienie bitu w rejestrze IO_LEDS ma skutek taki sam, jak zapis wartości 255 do rejestru wypełnienia. Wyzerowanie bitu w rejestrze IO_LEDS ma skutek taki sam, jak zapis wartości 0 do rejestru wypełnienia. Zawartości rejestrów wypełnień i rejestru IO_LEDS nie są ze sobą powiązane – przy odczycie jest zawsze pobierana wartość wpisana ostatnio do odczytywanego rejestru.

Sterownik pamięci masowej

Sterownik pamięci masowej emuluje dwie jednostki dyskowe. Pierwsza z nich korzysta z pamięci Flash mikrokontrolera sterującego, a druga – z pamięci RAM. Pierwsza jednostka ma pojemność 512 kB, a druga – 32 kB. Zawartość drugiej jednostki jest tracona przy wyłączeniu komputera, można ją jednak przed wyłączeniem skopiować do pamięci Flash mikrokontrolera używając polecenia monitora. Po włączeniu SDC_One zawartość jest inicjowana z pamięci Flash.

Emulowane jednostki pamięci masowej mają ścieżki o pojemności 2 kB. Dla systemów CP/M ścieżka składa się z 16 sektorów po 128 bajtów, Pierwsza jednostka ma 256 ścieżek, a druga 16. Sterownik jest widziany przez komputer docelowy jako jako 7 rejestrów 8-bitowych:

- IO_MSSEC zawiera numer sektora dla operacji odczytu lub zapisu. Dozwolony zakres wartości od 0 do 15.
- IO_MSTRK
zawiera numer ścieżki. Zakres zależy od numeru jednostki: 0…255 dla jednostki 0, 0…15 dla jednostki 1.
- IO_MSUNIT
zawiera numer jednostki – 0 lub 1.

Zapis do rejestru IO_MSCMD powoduje wykonanie operacji zależnej od zapisywanej wartości:

- 1 – odczyt sektora z jednostki pamięci masowej do pamięci komputera,
- 2 – zapis  sektora z  pamięci komputera do jednostki pamięci masowej,
- 3 – synchronizacja wybranej jednostki,
- 4 – synchronizacja wszystkich jednostek.

Synchronizacja jednostki 0 polega na skopiowaniu zawartości buforów ostatnio używanych sektorów do pamięci Flash mikrokontrolera. Synchronizacja jednostki 1 polega na przepisaniu całej zawartości jednostki z pamięci RAM do pamięci Flash.

Odczyt rejestru IO_MSCMD zwraca kod zakończenia operacji. Wartość 0 oznacza pomyślne zakończenie; wartość niezerowa – błąd. Odczyt każdego z pozostałych rejestrów sterownika zwraca ostatnio zapisaną wartość.

W celu odczytu lub zapisu sektora przez komputer docelowy, jego oprogramowanie powinno:

- zapisać numer sektora do rejestru IO_MSSEC,
- zapisać numer ścieżki do rejestru IO_MSTRK,
- zapisać numer jednostki do rejestru IO_MSUNIT,
- zapisać adres bufora sektora do rejestrów IO_MSADDR0, IO_MSADDR1 i IO_MSADDR2,
- zapisać polecenie do rejestru IO_MSCMD.

W wersjach SDC_One z mikroprocesorami 80C85 i Z80CPU sterownik Mini_IO jest odwzorowany w przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia. W wersjach komputera wyposażonych w procesory bez wydzielonej przestrzeni wejścia-wyjścia (MC68008 i 65C02) sterownik jest dostępny dla procesora w przestrzeni adresowej pamięci. Domyślny adres bazowy sterownika (0 dla 80C85, Z80CPU i 65C02, 0xFFFF0 dla MC68008) może być zmieniany poleceniem monitora systemu.

W kolejnej części zaprezentujemy schematy ideowe SDC_One oraz szczegóły połączeń pomiędzy mikrokontrolerem STM32L4 i procesorem komputera docelowego.

Julia Kosowska
Grzegorz Mazur


Artykuł ukazał się w
Elektronika Praktyczna
marzec 2018
DO POBRANIA
Pobierz PDF Download icon

Elektronika Praktyczna Plus lipiec - grudzień 2012

Elektronika Praktyczna Plus

Monograficzne wydania specjalne

Elektronik czerwiec 2021

Elektronik

Magazyn elektroniki profesjonalnej

Raspberry Pi 2015

Raspberry Pi

Wykorzystaj wszystkie możliwości wyjątkowego minikomputera

Świat Radio czerwiec 2021

Świat Radio

Magazyn krótkofalowców i amatorów CB

Automatyka Podzespoły Aplikacje maj 2021

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Technika i rynek systemów automatyki

Elektronika Praktyczna czerwiec 2021

Elektronika Praktyczna

Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów

Elektronika dla Wszystkich czerwiec 2021

Elektronika dla Wszystkich

Interesująca elektronika dla pasjonatów