wersja mobilna

Atollic TrueSTUDIO. Obchodzenie ograniczeń wersji Lite

Numer: Luty/2011

Firma Atollic dostarcza darmową wersję swojego środowiska TrueSTUDIO dla mikrokontrolerów STM32. Ograniczenia jej funkcjonalności zwykle nie powodują problemów ze skompilowaniem i uruchomieniem projektu, jednak autor doświadczył sytuacji, w której ograniczenie możliwości konfiguracji kompilatora wbudowanego w TrueSTUDIO stało się przeszkodą w uruchomieniu projektu.

Pobierz PDF
96 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2011 NOTATNIK KONSTRUKTORA Część plików źródłowych ze wzglę- du na krytycznie istotny czas wykonania pewnych fragmentów programu wymagała najwyższego poziomu optymalizacji kodu przez kompilator, podczas gdy reszta, ze względu na stabilność działania, wymagała niższego poziomu optymalizacji. Domyśl- ne (i sprawdzające się w większości przy- padków) ustawienia projektów tworzonych w TrueSTUDIO Lite są takie, że w konfigu- racji Debug optymalizacja kodu jest wyłą- czona, natomiast w  konfiguracji Release włączona jest optymalizacja pod względem rozmiaru kodu wynikowego. Możliwość Atollic TrueSTUDIO NOTATNIK KONSTRUKTORA Obchodzenie ograniczeń wersji Lite Firma Atollic dostarcza darmową wersję swojego środowiska TrueSTUDIO dla mikrokontrolerów STM32. Ograniczenia jej funkcjonalności zwykle nie powodują problemów ze skompilowaniem i  uruchomieniem projektu, jednak autor doświadczył sytuacji, w  której ograniczenie możliwości konfiguracji kompilatora wbudowanego w  TrueSTUDIO stało się przeszkodą w  uruchomieniu projektu. zmiany tych i innych ustawień kompilato- ra bezpośrednio poprzez menu użytkowni- ka została zablokowana. Pozostawione zo- stały jednak pewne furtki, umożliwiające łatwe obejście tej blokady. Aby wywołać okno ustawień kompi- latora w  TrueSTUDIO, należy w  okienku Project Explorer z  menu kontekstowego ? umieszczonego pod prawym przyciskiem myszy projektu względnie pojedynczego pliku źródłowego lub folderu je zawiera- jącego ? wybrać Properties, a  następnie w wyświetlonym oknie kliknąć na C/C++ Build -> Settings. Pokaże się zakładka Tool Settings. Interesująca dla nas jest pozycja C Compiler ? możemy tam zobaczyć, jak wy- gląda format polecenia wywołującego kom- pilator oraz wszystkie opcje wywołania, których nie możemy jednak w tym miejscu zmienić. Do ich zmiany służą poszczegól- ne podpozycje: Target, General itd. Są one jednak nieaktywne z  wyjątkiem ostatniej o  nazwie Miscellaneous. Pozwala ona na wpisanie dowolnych innych opcji, które zostaną dołączone jako ostatnie. Ta druga informacja jest dla nas bardzo istotna. Dla- czego? Podstawową rzeczą, z  której należy zdać sobie sprawę, jest to, że omawiane środowisko programistyczne bazuje na opensource'owym kompilatorze arm-gcc. Jest to wersja powszechnie znanego GCC (GNU Compiler Collection). W  Internecie można znaleźć ich wyczerpującą doku- mentację obejmującą opis sposobu wywo- łania i  przyjmowanych parametrów. Jej dokładna lektura podsuwa pomysł na po- 97ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2011 Atollic TrueSTUDIO R E K L A M A nalnego, w  pełni funkcjonal- nego konwertera z  pakietu binutils dla mikrokontrolerów ARM. Ważne jest, żeby był on zgodny z  EABI, inaczej nie będzie działał z  produktem firmy Atollic. Wystarczy ścią- gnąć i  zainstalować na przy- kład YAGARTO (toolchain dla ARMów pod Windows), odnaleźć plik arm-none-eabi- objcopy.exe, a  następnie sko- piować go do folderu, w któ- rym znajdują się pliki binarne używane przez TrueSTUDIO. Jest to folder ...\ARMTools\bin (wielokropek oznacza ścież- kę instalacyjną środowiska). Następnie zmieniamy nazwę pliku na arm-atollic-eabi- objcopy.exe, zastępując dostarczony przez Atollic konwerter. Dzięki tej podmianie przy każdej kompilacji tworzony będzie nie tylko plik elf, ale również hex. Można również nie zmieniać nazwy pliku, a zmienić w opcjach projektu polecenie wywołujące konwerter. Trzeba jednak to robić odrębnie dla każdego projektu, co jest uciążliwe. Łukasz Juszkiewicz radzenie sobie z opisywany- mi na wstępie ograniczenia- mi. Otóż jeżeli w wywołaniu kompilatora arm-gcc pojawi się kilka opcji -Ox, gdzie x to poziom optymalizacji, skuteczna będzie tylko opcja dopisana jako ostatnia. Oznacza to na przykład, że dopisane jako ?inna opcja? -O2 spowoduje kompilację przy włączonej optymalizacji na poziomie drugim, nieza- leżnie od opisanych opcji pro- gramu. W  ten sposób można ustawiać poziom optymali- zacji dla całego projektu oraz dla każdego pliku źródłowego z osobna. Można również do- pisywać opcje typu -I, -D itp. Ich argumenty zostaną wtedy dołączone do tych z domyślnego wywołania. Całkowity wpływ na sposób kompilacji można uzyskać, modyfikując pola Command oraz Command line pattern w ustawieniach kompilatora, asemblera lub linkera. Wymaga to jednak sporej wiedzy i może doprowadzić nawet do konieczności reinstalacji True- STUDIO. Rysunek 1. Kolejną niedogodnością w użytkowaniu wersji Lite jest brak możliwości wygenerowa- nia pliku z kodem programu w formacie hex. Jest tworzony jedynie plik typu elf. Dzieje się tak, ponieważ program konwertujący pliki binarne został podmieniony na ?atrapę? po- trafiącą jedynie wypisać w konsoli komuni- kat informujący o tym ograniczeniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby użyć orygi-

Pozostałe artykuły

Sieć telefonii komórkowej 5G (2). Od teorii do praktykti budowania urządzeń

Numer: Maj/2019

Wydaje mi się, że większość inżynierów elektroników miała do czynienia z urządzeniami radiowymi przede wszystkim jako ich użytkownicy. To znaczy, konstruowali co prawda urządzenia transmitujące dane z wykorzystaniem fal radiowych, jednak używając z gotowych modułów lub innych urządzeń i co najwyżej dodając do nich jakąś antenę z oferty dystrybutorów. Ale ci, którzy choćby otarli się o zagadnienia związane z antenami ...

Bezpieczeństwo funkcjonalne ARM

Numer: Maj/2019

Warunkiem wprowadzenia na rynek wielu produktów w takich branżach, jak: sprzęt gospodarstwa domowego, motoryzacja, przemysł lub medyczna, jest spełnienie wymagań prawnych potwierdzających ich zgodność z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego. Uzyskanie certyfikatu jest jednym z warunków dopuszczenia artykułu do sprzedaży i polega na spełnieniu norm bezpieczeństwa, co czyni dany produkt bezpiecznym dla użytkowników. Producentów ...

Wyświetlacze z serii HCMS-29xx firmy Avago Technologies

Numer: Maj/2019

W artykule zaprezentowano niezbyt popularne, głównie ze względu na cenę, wyświetlacze z serii HCMS. Moduł wyświetlacza zawiera nie tylko matryce LED 5×7, ale również wszystko to, co jest potrzebne do sterowania wyświetlaniem, czyli rejestry przesuwne, wewnętrzny oscylator multipleksowania, źródła prądowe oraz obwody kontroli parametrów pozwalające, na przykład, na zmianę jasności świecenia. W ofercie firmy są moduły ...

Ochrona podzespołów elektronicznych i maszyn przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Numer: Maj/2019

Uwzględnianie wyładowań elektrostatycznych (ESD) podczas produkcji sprzętu elektronicznego może wydawać się stratą czasu i zasobów. Jednak zaniedbanie tego aspektu może doprowadzić do poważnych problemów z jakością, które ujawnią się kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy po sprzedaży. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego uwzględnienie ryzyka i wyzwań związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi może zapobiec usterkom ...

Przemysłowe metody identyfikacji obiektów

Numer: Maj/2019

Coraz częściej napotykamy w otoczeniu różnorodne metody identyfikacji obiektów. Na co dzień posługują się nimi automatycy oraz osoby mające do czynienia z logistyką, ponieważ wymagają ich automatyczne metody transportu i wytwarzania. Bez naszej wiedzy mogą to robić kamery lub czujniki radarowe rozmieszczone w przestrzeni publicznej. Niewiele osób wie, że wprost nieprawdopodobną metodę rozpoznawania i oceny dają metadane ...

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Czerwiec 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym