wersja mobilna

Arduino dla mikrokontrolerów STM32 (2)

Numer: Listopad/2018

W pierwszym artykule z tego cyklu opublikowanym w EP 10/2018 pokazano, jak skonfigurować środowisko programistyczne Arduino do pracy z mikrokontrolerami STM32. Ta część kontynuuje tematykę Arduino i STM32 prezentując jak zacząć pisanie kodu i jak sterować z poziomu kodu podstawowym zasobem mikrokontrolera - portami wejścia/wyjścia.

Pobierz PDFMateriały dodatkowe

Pracę należy rozpocząć uruchamiając środowisko programistyczne Arduino. Przygotowanie do pisania kodu obejmuje kilka łatwych do wykonania kroków.

W pierwszej kolejności konieczne jest stworzenie nowego projektu (zwanego sketchem w Arduino). W tym celu użytkownik wybiera z menu głównego środowiska programistycznego kolejno FileNew (skrót klawiaturowy CTRL+N).

W następnym kroku należy wskazać używaną platformę sprzętową. Przykładowo, autor wybrał płytkę NUCLEO-L476RG z 64-pinowym układem STM32L476RG. W tym celu należy ponownie użyć menu głównego środowiska programistycznego. Wybór platformy przebiega w dwóch etapach. Najpierw klikając ToolsBoard wybrać należy Nucleo-64. Następnie wybierając ToolsBoard Part Number wybrać należy Nucleo L476.

W ostatnim kroku należy zapisać projekt na dysku twardym. Jednocześnie warto zmienić nazwę projektu na bardziej intuicyjną, gdyż domyślna nazwa zawiera tylko słowo sketch oraz nazwę aktualnego miesiąca i dnia. Chcąc zapisać projekt oraz zmienić jego nazwę użytkownik znowu korzysta z menu głównego środowiska programistycznego wybierając kolejno FileSave as… (skrót klawiaturowy CTRL+Shift+S). W ten sposób otworzone zostanie okno, które pozwoli na wybranie ścieżki na dysku twardym, pod którą zapisany zostanie projekt. Jednocześnie okno pozwala na wpisanie nowej nazwy projektu.

Arduino i STM32 – struktura kodu

Każdy stworzony od nowa projekt (sketch) zawiera domyślnie kilka linii kodu tworzących szkielet aplikacji. Kod ten pokazano w listingu 1. Składa się on z dwóch funkcji. Pierwsza funkcja nosi nazwę setup. Jej przeznaczenie można łatwo rozszyfrować zapoznając się z komentarzem. Programista umieszcza w niej kod, który ma zostać wykonany tylko raz, na początku aplikacji, a więc po doprowadzeniu napięcia zasilania do mikrokontrolera. Są to głównie funkcje konfigurujące peryferia mikrokontrolera (np. ustawiające parametry przetwornika A/C lub interfejsu UART) lub inicjujące podzespoły zewnętrzne (np. moduł Bluetooth). Druga funkcja otrzymała nazwę loop. Ponownie w rozszyfrowaniu jej przeznaczenia pomaga komentarz. Jest to pętla nieskończona, w której programista umieszcza funkcje wykonywane cyklicznie (np. odczyt stanu przycisku lub odebranie danych z czujnika).

Zatem programista tworzy kod aplikacji uzupełniając ciała funkcji setuploop o dodatkowy kod języka Arduino. Kod ten składa się z typowych elementów języka programowania takich jak zmienne, funkcje, instrukcje warunkowe czy też operacje matematyczne. Przyjrzyjmy się sposobie ich użycia na przykładzie prostej aplikacji kalkulatora realizującego dodawanie dwóch liczb. Kod (pokazany na listingu 2) zawiera kolejno:

 • deklarację trzech zmiennych: zmienna1, zmienna2 i wynik,
 • definicję funkcji dodawanie realizujących działanie dodawania,
 • wewnątrz funkcji setup:
 • inicjalizację zmiennych zmienna1zmienna2 wartościami początkowymi,
 • wywołanie funkcji dodawanie i przypisanie zwracanej wartości do zmiennej wynik,
 • inkrementację zmiennych zmienna1zmienna2.
 • pętlę warunkową if sprawdzającą czy wartość zmiennej zmienna1 wynosi 5, a jeśli jest to prawda, zmieniającą wartość zmiennej zmienna2 na 3.

Porty wejścia/wyjścia – podstawowe informacje

Mając skonfigurowane środowisko programistyczne Arduino oraz znając podstawy programowania Arduino można przejść do kolejnego poziomu wtajemniczenia, jakim jest umiejętność sterowania portami wejścia/wyjścia.

W każdym systemie elektronicznym mikrokontroler poprzez swoje wyprowadzenia, a dalej ścieżki na płytce PCB dołączony jest do pewnej liczby podzespołów, z którymi musi się komunikować. Komunikację należy tu rozumieć jako umiejętność wysyłania i odbierania informacji w postaci sygnału elektrycznego (napięciowego). Zadanie to realizują porty wejścia/wyjścia.

Porty mikrokontrolera mogą pracować w dwóch trybach. Pierwszy z nich to GPIO (General Purpose Input Output). W trybie tym programista ma bezpośrednią kontrolę nad portami i może sterować nimi z poziomu aplikacji. Porty w trybie GPIO wykorzystywane są przede wszystkim do prostych operacji wejścia wyjścia np. odczytywania stanów przycisków lub sterowania stanem (włącz/wyłącz) przekaźników, kluczy tranzystorowych, diod LED itp.

Drugi tryb pracy portów wejścia/wyjścia nazywany jest trybem alternatywnym. W trybie ty porty są poł?czone z?peryferiami mikrokontrolera, aby umo?liwi? ich komunikowanie si? ze??wiatem zewn?trznym. Przyk?adowo porty mog? by? wykorzystane przez przetwornik A/C do?odczytywania warto?ci napi?cia z?wyprowadzenia mikrokontrolera, przez timer do?generowania sygna?u PWM poza uk?ad lub przez interfejsy komunikacyjne do?realizacji transmisji danych mi?dzy mikrokontrolerem i?innymi uk?adami.

ączone z peryferiami mikrokontrolera, aby umożliwić ich komunikowanie się ze światem zewnętrznym. Przykładowo porty mogą być wykorzystane przez przetwornik A/C do odczytywania wartości napięcia z wyprowadzenia mikrokontrolera, przez timer do generowania sygnału PWM poza układ lub przez interfejsy komunikacyjne do realizacji transmisji danych między mikrokontrolerem i innymi układami.

Porty wejścia/wyjścia – funkcje Arduino

W artykule tym spośród dwóch wymienionych trybów portów wejścia/wyjścia przedstawiony zostanie jeden, podstawowy – GPIO. Do tego celu środowisko Arduino udostępnia trzy funkcje: pinMode, digitalWrite oraz digitalRead.

Funkcja pinMode odpowiada za skonfigurowanie wybranego przez programistę portu. Funkcja ta przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest oznaczenie portu np. PA0, PB4 itp. Drugi argument określa konfigurację. Dostępne są trzy warianty: INPUT (wejście), OUTPUT (wyjście), INPUT_PULLUP (wyjście z aktywnym rezystorem połączonym z dodatnim potencjałem napięcia zasilania).

Funkcja digitalWrite pozwala na ustawianie wartości logicznej na wyjściu portu. Analogicznie do poprzedniego przypadku funkcja ta również przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest oznaczenie portu. Drugi argument to poziom napięcia odpowiadający wartości logicznej: HIGH (poziom wysoki, wartość 1), LOW (poziom niski, wartość 0).

Funkcja digitalRead służy do odczytywania wartości logicznej z wejściu portu. Jedynym argumentem funkcji jest nazwa portu. Wartość zwracana przez funkcję informuje o poziomie napięcia: HIGH (poziom wysoki, wartość 1), LOW (poziom niski, wartość 0).

Porty wejścia/wyjścia – przykładowa aplikacja

Płytka NUCLEO-L476RG dysponuje dwoma podzespołami podłączonymi do portów wejścia/wyjścia mikrokontrolera. Jest to dioda LED oraz przycisk. Odpowiedni schemat pokazano na rysunku 2.

Dioda LED połączona jest jednym pinem do ujemnego potencjału zasilania oraz drugim pinem przez rezystor do portu PA5. Łatwo zatem stwierdzić, że poziom wysoki na porcie spowoduje przepływ prądu przez diodę LED i wywoła efekt jej świecenia. Z kolei poziom niski na porcie wstrzyma przepływ prądu i efekt świecenia nie wystąpi.

Jeden styk przycisku połączony jest do ujemnego potencjału zasilania, natomiast drugi ze styków połączony jest przez rezystor do dodatniego potencjału napięcia zasilania i jednocześnie bezpośrednio do portu PC13. W takiej konfiguracji w warunkach nienaciśniętego przycisku (styki rozwarte) na linii PC13 ustabilizuje się stan wysoki. Z kolei po wciśnięciu przycisku (styki zwarte) stan zmieni się z wysokiego na niski.

Po zapoznaniu się najpierw z funkcjami Arduino do obsługi portów wejścia/wyjścia, a następnie po przeanalizowaniu schematu dołączonych do mikrokontrolera podzespołów, jesteśmy gotowi do napisania programu odczytującego stan przycisku i zmieniającego stan diody LED. Zaprezentowany na listingu 2 kod zawiera kolejno:

- wewnątrz funkcji setup:

 • wywołanie funkcji pinMode konfigurującej port PA5 jako wyjście,
 • wywołanie funkcji pinMode konfigurującej port PC13 jako wejście,

- wewnątrz funkcji loop:

 • użycie instrukcji warunkowej, która poprzez wywołanie funkcji digitalRead sprawdza poziom napięcia na wejściu portu PC13,
 • w wypadku poziomu niskiego na wejściu portu PC13: wywołanie funkcji digitalWrite ustawiającej stan wysoki na porcie PA5,
 • wywołanie funkcji opóźniającej delay 500ms,
 • wywołanie funkcji digitalWrite ustawiającej stan niski na porcie PA5,
 • ponowne wywołanie funkcji opóźniającej delay (500 ms).

W efekcie działania tej aplikacji każde wciśnięcie przycisku wywoła zaświecenie diody LED na czas 500 ms.

Po napisaniu kodu program należy skompilować wybierając przycisk Verify (skrót klawiaturowy CTRL+R). Po zakończeniu procesu kompilacji należy wgrać program do pamięci mikrokontrolera wybierając przycisk Upload (skrót klawiaturowy CTRL+U).

Podsumowanie

Drugi artykuł z cyklu traktującego o Arduino i STM32 przechodzi od teorii do praktyki. W materiale zaprezentowano podstawy programowania oraz sposób sterowania portami wejścia/wyjścia mikrokontrolera.

Kolejne artykuły rozwijać będą aspekt prostych aplikacji korzystających z zasobów mikrokontrolera. Tematyka obejmować będzie przetwornik A/C (aplikacja: odczytywanie napięcia na pinie mikrokontrolera), interfejs UART (aplikacja: komunikacja szeregowa z komputerem) oraz Timer (wytwarzanie na pinie sygnału PWM).

Szymon Panecki
STMicroelectronics
szymon.panecki@st.com

Pozostałe artykuły

Dwurdzeniowe dsPIC33CH w praktyce

Numer: Czerwiec/2019

Dzięki uprzejmości firmy Microchip stałem się posiadaczem zestawu dsPI33CH Curiosity Development Board (fotografia tytułowa). Jest to testowa platforma mająca na pokładzie opisywany już w "Elektronice Praktycznej" dwurdzeniowy mikrokontroler dsPIC33CH128MP508. Wielordzeniowe mikroprocesory nie są czymś niezwykłym, ale w przypadku mikrokontrolerów takie rozwiązania dopiero zaczynają się pojawiać.

Nowości od Cypressa

Numer: Czerwiec/2019

Układy PSoC (programowalny system na chipie) to rodzina scalonych mikrokontrolerów firmy Cypress Semiconductor. Układy te zawierają w sobie rdzeń procesora oraz zespół zintegrowanych, konfigurowalnych urządzeń peryferyjnych - analogowych i cyfrowych - łączonych ze sobą za pomocą programowalnej macierzy połączeń dla sygnałów mieszanych - tak analogowych, jak i cyfrowych.

LoRaWAN - moduł ATSAMR34-XPro

Numer: Maj/2019

LoRaWAN jest radiowym protokółem komunikacyjnym, który pozwala łączyć się z Internetem urządzeniom IoT wyposażonym w łącze radiowe. Połączenie nie jest realizowane wprost, ale za pomocą specjalnych stacji bazowych nazywanych koncentratorami. Bardzo ważną cechą standardu jest możliwość uzyskania dużego zasięgu liczonego w kilometrach przy bardzo ograniczonej mocy nadawania (20 dBm),a co za tym idzie przy małym poborze ...

Mikrokontrolery STM32G0

Numer: Kwiecień/2019

Mikrokontrolery to elementy, które są używane w zastosowaniach, o których kiedyś nawet nie pomyślano. Niska cena powoduje, że wykorzystuje się je na szeroką skalę. Przez długi czas najtańsze były proste jednostki 8-bitowe, ponieważ ich struktury półprzewodnikowe zajmowały relatywnie małe powierzchnie krzemu. Wydajne mikrokontrolery 16-bitowe, a następnie 32-bitowe oferowały coraz większe możliwości, ale jednocześnie ...

Nowe mikrokontrolery Microchip DSC z rodziny dsPIC33CH

Numer: Luty/2019

Mikrokontrolery z rodziny dsPIC33 są przeznaczone głównie do stosowania w układach automatyki i sterowania, wymagających wykonywania złożonych algorytmów. Wydajny, 16-bitowy rdzeń RISC jest zintegrowany z jednostką DSP zoptymalizowaną do szybkiego wykonywania algorytmów przetwarzania cyfrowego. Takiemu połączeniu producent nadał nazwę Digital Signal Controllers - DSC.

Mobilna
Elektronika
Praktyczna

Elektronika Praktyczna

Lipiec 2019

PrenumerataePrenumerataKup w kiosku wysyłkowym

Elektronika Praktyczna Plus

lipiec - grudzień 2012

Kup w kiosku wysyłkowym